ฝัน(Dream)เรื่องลึกลับของสมอง

ความฝันเป็นเรื่องราวลึกลับที่เกิดขึ้นในสมองของมนุษย์ขณะนอนหลับ เพราะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ ผู้คน หรือเหตุการณ์ในความฝัน ผู้ที่ฝันอาจไม่เคยพบหรือประสบกับสิ่งเหล่านั้นมาก่อนในชีวิตจริง และในบางครั้งความฝันที่เกิดขึ้นอาจดูแปลกตาและไกลจากความจริงอย่างสิ้นเชิง

การรักษาดุลยภาพ : ระบบย่อยอาหารของคน Human digestive system

คนเป็นสัตว์ที่กินได้ทั้งพืชและสัตว์ จึงทำให้มีกระบวนการย่อยอาหารที่ต่างจากพวกสัตว์กินพืช ซึ่งระบบย่อยอาหารประกอบด้วย ส่วนที่เป็นท่อทางเดินอาหารที่แบ่งเป็นตอนๆ เป็นอวัยวะต่างๆโดยมีกล้ามเนื้อเรียบรอบหลอดอาหาร โดยกล้ามเนื้อเรียบ เป็นกล้ามเนื้อที่อยู่นอกอำนาจจิตใจ จึงไม่สามารถควบคุมได้ กล้ามเนื้อเรียบส่วนนี้ทำหน้าที่บีบตัวเป็นจังหวะเรียกว่า peristalsis เพื่อให้อาหารเดินทางเดียวกันไม่ไหลย้อนกลับขึ้นมา กล้ามเนื้อเรียบอาจเปลี่ยนเป็นหูรูด sphincters ระหว่างอวัยวะ เพื่อเป็นที่กันอาหารให้อยู่ในส่วนที่ต้องการและในระบบย่อยอาหารยังมีต่อมที่หลั่งน้ำย่อยและน้ำดี เช่น ต่อมน้ำลาย ตับอ่อน ตับและถุงน้ำดี

ไวรัสคอมพิวเตอร์ (computer virus)

ชุดคำสั่งบนระบบปฏิบัติการใด ๆ ซึ่งถูกเขียนขึ้นมาเพื่อให้ทำงานในการใดการหนึ่ง อาจมีประโยชน์ หรือโทษก็ได้ แต่โดยส่วนใหญ่เป็นไปในทางโทษที่ทำให้เกิดความเสียหาย ทำให้คอมพิวเตอร์ไม่สามารถทำงานได้ หรือทำงานได้โดยไม่สะดวก

พืช GMO หรือ พืชดัดแปรพันธุกรรม คืออะไร

GMO  ย่อมาจาก Genetically Modified Organism หมายถึง จุลินทรีย์พืชและสัตว์ที่มีการเปลี่ยนแปลงสารพันธุกรรม โดยใช้หลักการและเทคนิคทางพันธุวิศวกรรมในเชิงวิทยาศาสตร์ คือกระบวนการตัดต่อและปลูกถ่ายยีนจากสิ่งมีชีวิตหนึ่งไปสู่สิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งหรือชนิดเดียวกัน และยีนที่ถูกถ่ายทอดไปนั้นสามารถทำงานสร้างโปรตีนได้เช่นเดิม ดังนั้นการถ่ายยีนจึงทำให้สิ่งมีชีวิตที่ได้รับยีนนั้นเข้าไปสามารถแสดงลักษณะใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนได้ พืชที่ได้รับการถ่ายยีนเข้าไป เรียกว่า พืชตัดต่อยีน (Transgenic plant) และสัตว์ที่ได้รับการถ่ายยีนเข้าไปเรียกว่า สัตว์ตัดต่อยีน.

เนื้อเยื่อพืช plant tissue

1. เนื้อเยื่อเจริญ (Meristem tissue) เป็นเนื้อเยื่อที่ประกอบด้วยเซลล์ที่มีการแบ่งตัวแบบไมโทซิสอยู่ตลอดเวลา แต่ละเซลล์ในเนื้อเยื่อนี้เรียกว่า เซลล์เริ่มต้น (initial cell) มักพบที่บริเวณปลายยอด และปลายรากของพืช

คณะแพทย์ ของมหาวิทยาลัยไทยที่ดีที่สุด

16 คณะแพทย์ ของมหาวิทยาลัยไทย ที่ดีที่สุด ซึ่งมีสถาบันผลิตแพทย์ 16 แห่งจากทั้งหมด 22 แห่ง โดยไทยถือเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลก ทั้ง สรพ. และ สมพ.