การป้องกันภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์

การป้องกันภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์ ภัยคุกคามต่อระบบคอมพิวเตอร ์ ภัยคุกคามต่อระบบคอมพิวเตอร์ครอบคลุมทั้งการคุกคามทางระบบฮาร์ดแวร์ระบบซอฟต์แวร์ และข้อมูล โดยสาเหตุของภัยคุกคามอาจจะมาจากทางกายภาพ เช่น อัคคีภัย ปัญหาวงจรไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ความผิดพลาดของฮาร์ดแวร์ความผิดพลาดของซอฟต์แวร์หรือภัยคุกคามที่เกิดจากคน

มารู้จักสัตว์ป่าสงวนในประเทศไทย

สัตว์ป่าสงวนของประเทศไทย ความหมายของสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าสงวน หมายถึง สัตว์ป่าที่หายาก กำหนดตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503 จำนวน 9 ชนิด เป็นสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนมทั้งหมด ได้แก่ แรด กระซู่ กูปรี ควายป่า ละองหรือละมั่ง สมัน เนื้อทราย เลียงผา และกวางผา

ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทในชีวิตประจำวันของมนุษย์มากขึ้น ขณะเดียวกันเครื่องคอมพิวเตอร์ก็มีราคาถูกลง ดังนั้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานต่าง ๆ จึงเป็นไปอย่างกว้างขวาง ซึ่งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนั้นมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ทั้งด้านบวกและด้านลบ ดังนี้

มาทำความรู้จักน้ำมัน B20

น้ำมันดีเซล B20 คือ เชื้อเพลิงทางเลือกที่สร้างขึ้นโดยการผสมน้ำมันดีเซลปกติ กับ ไบโอดีเซล ที่ผลิตจากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร  เช่น ปาล์ม มะพร้าว ถั่วเหลือง ทานตะวัน เมล็ดแรพ (rape seed) สบู่ดำ หรือน้ำมันพืช น้ำมันสัตว์

เคมีเรื่อง ของเหลว ( Liquids ) | สสารและสารละลาย

ของเหลว  ของเหลว หมายถึง สารที่มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคน้อยกว่าของแข็ง ทำให้อนุภาคไม่ได้อยู่ชิดกันอย่างของแข็ง จึงมีปริมาตรที่แน่นอน แต่มีรูปร่างไม่แน่นอน เปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะของภาชนะที่บรรจุ เช่น น้ำ เบนซีน และปรอท เป็นต้น

Air Taxi คืออะไร

เมืองหลวงแล้วการเดินทางด้วยรถยนต์นั้น จะติดมากๆ ตัวอย่าง อย่างกรุงเทพมหานคร ก็มีผู้ใช้รถยนต์ส่วนจัวกันเยอะมากๆทำให้การเดินมางนั้น มีรถติดบนท้องถนนเต็มไป หมด รถติดจะยิ่งถวีวคามรุนแรงไปอีกหายในประเทศนั้นมีการเดินทางด้วยรถสาธารณะที่ไม่ดีพอ คนก็จะยิ่งต้องการใชเรถส่วนตัวมากขึ้น ปัญหารถติดนั้นก็จะไม่หมดไปเสียที

การสื่อสารข้อมูล (data communication)

การสื่อสารข้อมูล (Data Communications) คือกระบวนการรูปแบบหนึ่งในการถ่ายโอนหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างผู้ส่งและผู้รับ  (Transmission)  หรือ เรียกว่าต้นทางกับปลายทางก็ได้ ผ่านช่องทางสื่อสาร เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือคอมพิวเตอร์เป็นตัวกลางในการส่งข้อมูล ทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้ส่งและผู้รับเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันผ่านการสื่อสารทางช่องทางนั้น ๆ

สะอาด ปลอดภัย เพาะถั่วงอกกินเอง

อุปกรณ์และขั้นตอนการเพาะ เมล็ดถั่ว : โดยทั่วไปจะนิยมใช้ถั่วเขียว จะเลือกใช้แบบผิวมันที่เปลือกสีเขียว หรือแบบผิวดำก็ได้แต่ควรเลือกเมล็ดใหม่ สะอาด เพราะจะงอกดีกว่า สิ่งสำคัญคือต้องนำเมล็ดไปแช่ในน้ำอุ่นก่อนนานประมาณ 6-8 ชั่วโมง เพื่อฆ่าเชื้อโรค และช่วยกระตุ้นให้ถั่วงอกได้ดีขึ้น

การออกแบบเทคโนโลยี

กระบวนการเทคโนโลยี เป็นขั้นตอนการแก้ปัญหาหรือสนองความหรือสนองความต้องการของมนุษย์ซึ่งมีอยู่ตลอดเวลา ทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบัน และเปลี่ยนไปตามยุคสมัยเพื่อให้ได้สิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการที่สามารถแก้ปัญหาและสนองความต้องการนั้น  ขั้นตอนของกระบวนการเทคโนโลยี

สิ่งมีชีวิตหลัก (Keystone species) กุญแจในระบบนิเวศ

ย์สโตน (keystone) คือชื่อเรียกหินในตำแหน่งกึ่งกลางของโครงสร้างช่องลักษณะโค้งที่เรียกว่า อาร์ช (arch) ซึ่งได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในอาณาจักรโรมันโบราณ