สูตรจำนวนเชิงซ้อน

 จำนวนเชิงซ้อน            ในระบบจำนวนจริง สมการพหุนามบางสมการ เช่น x2 + 1 = 0 ไม่มีคำตอบ   เนื่องจากกำลังสองของจำนวนจริงใดๆ จะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์เสมอ ในบทนี้ทุกสมการได้เสมอ   และเรียนจำนวนในระบบที่สร้างขึ้นใหม่นี้ว่าจำนวนเชิงซ้อน (complex numbers) ซึ่งนอกจากจะแก้ปัญหาในเรื่องการมีคำตอบของสมการพหุนามใดๆ แล้ว ยังสามารถนำไปประยุกต์อย่างกว้างขวางกับสาขาต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เช่น วงอิเล็กทรอนิกส์ กลศาสตร์ กลศาสตร์ของไหล ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นต้น 

ภาษาญี่ปุ่น คำศัพท์ ประโยคต่างๆเบื้องต้น ในชีวิตประจำวัน

บุคคล にんげん、人間 – มนุษย์ (นิงเง็ง) じんるい、人類 – มนุษยชาติ (จินรุย) ひと、人 – คน (ฮิโตะ) おとこ、男 – เพศชาย (โอะโตะโกะ) おとこのひと、男の人 – ผู้ชาย (โอะโตะโกะโนะฮิโตะ) おとこのこ、男の子 – เด็กผู้ชาย (โอะโตะโกะโนะโกะ) おんな、女 – เพศหญิง (อนนะ) おんなのひと、女の人 – ผู้หญิง (อนนะโนะฮิโตะ) おんなのこ、女の子 – เด็กผู้หญิง (อนนะโนะโกะ) あかちゃん、赤ちゃん – ทารก (อะกะชัง) わかもの、若者 – คนหนุ่มสาว (วะกะโมะโนะ) わたし、私 – ฉัน, ตัวฉัน (วะตะชิ) わたくし、私 – ฉัน, ตัวฉัน (วะตะกุชิ…