ความหมายของสถิติศาสตร์และข้อมูล

คณิตศาสตร์พื้นฐาน-ความหมายของสถิติศาสตร์และข้อมูลคณิตศาสตร์ ม.ปลาย

สถิติ คืออะไร คำว่า สถิติ (Statistics) มีความหมาย 2 แบบด้วยกัน ความหมายแรก คือ ‘สถิติศาสตร์’ ซึ่งเป็นวิชาที่ว่าด้วยการจัดเก็บ รวบรวม วิเคราะห์ สรุปผล และนำเสนอข้อมูล เพื่อนำข้อมูลไปใช้สำหรับการตัดสินใจ หรือการคาดคะเนข้อมูลบางอย่าง และเป็นความหมายที่เราจะมาพูดถึงกันในบทความนี้ ส่วนสถิติ ในอีกความหมายหนึ่ง คือ ตัวเลขที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้บ่งบอกข้อเท็จจริงบางอย่างที่เราสนใจ แต่ก็มีบางครั้งที่ผู้พูดอาจจะนำข้อมูลสถิติไปใช้เป็นกลยุทธ์ลวงตาเรา จนทำให้ผู้ที่ไม่เข้าใจเรื่องสถิติ ตกเป็นเหยื่อของโฆษณาชวนเชื่อได้ เช่น “80% ของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้บอกว่าผิวกระจ่างใสขึ้นทันตาเห็น !” แต่คำว่า 80% ในที่นี้อาจจะมาจากผู้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์แค่ 5-10 คน ซึ่งไม่สามารถเป็นตัวแทนของผู้ใช้จริงทั้งหมด

การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ

การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ

การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ การวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลเชิงปริมาณด้วยตารางแจกแจงความถี่ ข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นข้อมูลที่ได้จากการวัดหรือการนับค่าโดยแสดงเป็นตัวเลยหรือปริมาณที่สามารถน าไปบวก ลบ คูณ หรือหาร และเปรียบเทียบกันได้อย่างมีความหมาย

โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ หลักสูตรใหม่

เนื้อหาวิชาสอบ ดาราศาสตร์ -โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ หลักสูตรใหม่ เด็ก ม.4-ม.6

เนื้อหาวิชาสอบ ดาราศาสตร์ -โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ หลักสูตรใหม่ เด็ก ม.4-ม.6 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ม.4 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เรียนกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ หลักสูตรใหม่ จาก MACEDUCATION ที่จะสร้างประสบการณ์การเรียนรู้อันหลากหลายให้แก่ผู้เรียนได้เข้าถึงทุกองค์ความรู้ ในด้านดาราศาสตร์ -โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ดาราศาสตร์

ภาพรวมของการศึกษาชีววิทยาจากเล็กไปหาใหญ่

ชีววิทยาภาพรวมของการศึกษาชีววิทยาจากเล็กไปหาใหญ่

ชีววิทยาภาพรวมนี้ได้เราจะเข้าใจเนื้อหาชีววิทยาได้ดีขึ้น และรู้ว่าเนื้อหาที่เรากำลังเรียนอยู่ อยู่ในส่วนไหน และมีอะไรบ้างที่อยู่ในระดับเดียวกัน

เพิ่มเติมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เนื้อหาสอบชีววิทยาหลักสูตรใหม่ เด็ก ม.4-ม.6 ควรรู้ก่อนเตรียมสอบ

ในหลักสูตรแกนกลางปี 2560 จึงมีผลทำให้เนื้อหาในบทเรียนบางส่วนถูกตัดออกไป และมีบทใหม่ถูกเพิ่มเข้ามา แต่ทั้งนี้เนื้อหาแต่ละวิชา เนื้อหาสอบชีววิทยาหลักสูตรใหม่ เด็ก ม.4-ม.6 ควรรู้ก่อนเตรียมสอบ เพิ่มเติมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

เนื้อหาสอบฟิสิกส์หลักสูตรใหม่ เด็ก ม.4-ม.6 ควรรู้

เนื้อหาสอบฟิสิกส์หลักสูตรใหม่ เด็ก ม.4-ม.6 ควรรู้

เนื้อหาสอบฟิสิกส์หลักสูตรใหม่ เด็ก ม.4-ม.6 ควรรู้ เนื้อหาข้างต้นเป็นเนื้อหาเพิ่มเติมวิชาฟิสิกส์ สำหรับน้องๆ สายวิทย์เท่านั้น และใช้เนื้อหานี้ในการสอบวิชาสามัญฟิสิกส์ และ TPAT ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์

สารเคมีประจำบ้านที่อันตรายควรเก็บให้ห่างจากเด็ก

สารเคมีประจำบ้านที่อันตรายควรเก็บให้ห่างจากเด็ก

สารเคมีอันตรายได้ เพราะของใช้รอบตัว รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันก็มีสารเคมีอันตรายปะปนอยู่ และ ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารเคมีอันตราย ซึ่งควรระมัดระวังตัวเองให้ดีก่อนใช้งาน

สารเคมีในชีวิตประจําวัน มีอะไรบ้าง

สารเคมีในชีวิตประจำวัน

ในชีวิตประจำวัน เราจะต้องเกี่ยวข้องกับสารหลายชนิด ซึ่งมีลักษณะแตกต่างกัน สารที่ใช้ในชีวิตประจำวันจะมีสารเคมีเป็นองค์ประกอบ ซึ่งสามารถจำแนกเป็นสารสังเคราะห์และสารธรรมชาติ