ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน  (Relation) คณิตศาสตร์ ม.4

 ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน   (Relation)  ความสัมพันธ์เป็นเรื่องสำคัญในคณิตศาสตร์ความสัมพันธ์ที่ศึกษาในเรื่องนี้เป็นความสัมพันธ์ทวิภาค  (binary  relation)   ซึ่งหมายถึงเซตของคู่อันดับ   ดังบทนิยามต่อไปนี้

เคล็ดลับเรียนคณิตศาตร์พื้นฐานไม่ดีก็เข้าใจได้

เคล็ดลับเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐานไม่ดีก็เข้าใจได้

เคล็ดลับเรียนคณิศาสตร์เก่งกัน เรามาดูกันก่อนดีกว่าว่า อะไรคือสาเหตุที่ทำให้เราเรียนคณิตฯ ไม่ดีก็เข้าใจได้ เคล็ดลับเรียนคณิตศาสตร์ควรทำอย่างมาดูกันครับ

บทแนะการสอบ TGAT, TPAT ,วิชาสามัญ และ A-Level

บทแนะการสอบ TGAT, TPAT และ A-Level มาดูบทสรุปเนื้อหา คณิต, ฟิสิกส์, เคมี, ชีวะ, อังกฤษ, ไทย และ สังคมเพื่อความเข้าใจเนื้อหา ม.ปลายทั้งหมดว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างที่ใช้ในการสอบ

สถิติ(statistics)เรื่องการแจกแจงแบบทวินาม ( Binomial distribution)

สถิติ( statistics ) หมายถึง สถิติที่ใชัในการสรุปอ้างอิงข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างไปยังข้อมูลของประชากร โดยใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น การประมาณค่าพารามิเตอร์

ความน่าจะเป็น‎ กฎทฤษฎีเบย์ (Bayes’ Theorem)

ทฤษฎีเบย์ (Bayes’ Theorem) จากทฤษฎีของความน่าจะเป็นรวมที่ผ่านมากแล้วหากมองสิ่งที่กล่าวมาในข้างต้นในทางตรงกันข้ามจะเห็นได้ว่า ถ้าเราสมมติให้เหตุการณ์ A ได้เกิดขึ้นแล้ว และสนใจจะหาความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ Biเราจะหาค่าใดอย่างไร สิ่งที่เป็นปัญหาเหล่านี้ เราสามารถใช้ทฤษฎีเบย์

แผนผังต้นไม้ (Tree Diagram)

สำหรับการผลักดันกลยุทธ์ที่ดีเยี่ยมที่สุดอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สำเร็จตามวัตถประสงค์ แผนผังต้นไม้ เป็นแผนผังที่ใช้ในการหามาตรการที่ดีที่สุดจากหลายๆมาตรการเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาห้สำเร็จลุล่วงไปได้

มารู้จักตัวคันจิ ในภาษาญี่ปุ่น เบื้องต้น

มารู้จักตัวคันจิ ในภาษาญี่ปุ่น เบื้องต้น ตัวคันจิ「漢字かんじ」เป็นตัวอักษรที่ยืมมาจากภาษาจีน การเรียกรู้ตัวคันจิในภาษาญี่ปุ่นนั้น จำเป็นต้องใช้ความเพียรพยายามเป็นอย่างสูง เนื่องจากมีวิธีอ่านหลายแบบ สำหรับตัวคันเกิดจากการวาดภาพตามธรรมชาติ เช่น ภูเขา, แม่น้ำ, ต้นไม้, พระอาทิตย์ และ พระจันทร์ เป็นต้น ต่อมาพัฒนาจนกลายเป็นตัวอักษรที่ใช้เป็นมาตรฐานในปัจจุบัน