การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ (โพรเจกไทล์,วงกลม,ทางโค้ง)ฟิสิกส์ ม.ปลาย

การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ (โพรเจกไทล์,วงกลม,ทางโค้ง)ฟิสิกส์ ม.ปลาย

การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ (โพรเจกไทล์,วงกลม,ทางโค้ง)ฟิสิกส์ ม.ปลาย การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์

แรง มวล และกฏการเคลื่อนที่‎ – กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

แรง มวล และกฏการเคลื่อนที่ 1. สืบค้นข้อมูลและอธิบายเกี่ยวกับมวล แรง แรงพื้นฐาน แรงลัพธ์ น้ำหนัก สภาพเสมือนไร้น้ำหนัก แรงกิริยา แรงปฏิกิริยา    แรงคู่ปฏิกิริยา ศูนย์กลางมวล ศูนย์ถ่วง

สรุปเนื้อหาเรื่อง จำนวนจริง

สรุปเนื้อหาเรื่อง จำนวนจริง

จำนวนอตรรกยะ จำนวนอตรรกยะคือจำนวนที่มีความหมายตรงกันข้ามกับจำนวนตรรกยะ จำนวนตรรกยะ (Rational Number) คือ จำนวนที่สามารถเขียนในรูปเศษส่วน a/b เมื่อ a และ b เป็นจำนวนเต็มโดยที่ b ¹ 0 จำนวนตรรกยะ จำแนกได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ ตัวอย่างของจำนวนอตรรกยะ เช่น จำนวนที่ติดอยู่ในค่าราก และไม่สามาถที่จะถอดค่ารากออกมาได้ เช่น 2√,3√,5√,7√32,3,5,73     เป็นต้น ทศนิยม ที่ไม่ใช่ ทศนิยมซ้ำ เช่น 0.23456543…,2.34543…,34.5678943…,34,45432411…0.23456543…,2.34543…,34.5678943…,34,45432411…  เป็นต้น จำนวนนอตรรกยะ ตัวหนึ่งที่น่าสนใจคือ  π π   ซึ่งเป็นอัตราส่วนระหว่างความยาวของเส้นรอบรูปวงกลมกับความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม ข้อควรรู้ 1. ถ้าจำนวนหนึ่งเป็นจำนวนอตรรกยะแล้ว  แล้วจำนวนตรงข้ามกับจำนวนนั้นจะเป็นจำนวนนอตรรกยะด้วย เช่น 2√2  เป็นจำนวนอตรรกยะ  จะได้ว่าจำนวนตรงข้ามของ  2√2   คือ −2√−2  เป็นจำนวนอตรรกยะด้วยเช่นกัน ππ  เป็นจำนวนอตรรกยะ จะได้ว่าจำนวนตรงข้ามของ  ππ   คือ  −π−π  เป็นจำนวนอตรรกยะด้วยเช่นกัน 2. จำนวนอตรรกยะ มีสมบัติปิดสำหรับการบวก นั้นคือ…

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ Metaverse

ประโยชน์ของ Metaverse

Metaverse คืออะไร เมื่อโลกอีกใบจะทำให้เราใกล้ชิดกันมากขึ้น Metaverse คือโลกอินเทอร์เน็ตที่ให้ผู้คนได้ ‘ใกล้ชิด’ โลกเสมือนจริงราวกับว่าก้าวเข้าไปในโลกนั้นทั้งใบ ไม่ใช่แค่เพียงนั่งอยู่หน้าจออีกต่อไป การสื่อสารระหว่างคน (หรืออวาตาร์) จะให้ความรู้สึกราวกับว่าเรากำลังอยู่ตรงหน้าพวกเขาเหล่านั้น ไม่ใช่เพียงแค่นั่งมองตากันผ่านวิดีโอคอล การเชื่อมต่อกับเพื่อนจะไม่ใช่แค่การดู Instgram Story หรือทักทายผ่าน DM อีกต่อไป แต่จะเป็นการพบปะพูดคุยกันแบบ Real Time ในโลกเสมือนจริง

ความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี

ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี‎-ความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี

ความหมายของวิทยาศาสตร์ คำว่า วิทยาศาสตร์ ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า “Science” ซึ่งมาจากศัพท์ภาษาลาตินว่า “Scientia” แปลว่า ความรู้ (Knowledge) ได้มีผู้ให้ความหมายไว้หลากหลายดังนี้ ผดุงยศ ดวงมาลา (2523 : 1) กล่าวว่า ถ้าจะให้นิยามความหมายของวิทยาศาสตร์ว่า “ความรู้” ตามความหมายที่แปลมาจากภาษาลาติน ดูเหมือนว่าจะมีความหมายที่สั้นและแคบจนเกินไป เพราะธรรมชาติหรือแก่นสารที่แท้จริงของวิทยาศาสตร์นั้นไม่ได้หมายถึงความรู้เนื้อหาวิทยาศาสตร์แต่เพียงอย่างเดียว แต่หมายถึงวิธีการทางวิทยาศาสตร์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ด้วย ซึ่งหมายความว่าในการเรียนวิทยาศาสตร์นั้นผู้เรียนจะต้องได้ทั้งตัวความรู้วิทยาศาสตร์ วิธีการ และเจตคติวิทยาศาสตร์ไปพร้อม ๆ กัน

ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ฟิสิกส์ คือ อะไร ความอยากรู้อยากเห็นและความช่างสังเกตเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งก่อให้เกิดการศึกษา ธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเราตั้งแต่อดีตเป็นต้นมาด้วยวิธีการต่างๆ ธรรมชาติเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุด และเป็นสิ่งที่น่าสนใจ และน่าเรียนรู้สำหรับทุกคน โดยเฉพาะในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เรื่องเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เรียกว่า ฟิสิกส์

เรื่องเวกเตอร์ 1 หน่วย

เวกเตอร์ (vector)เรื่องเวกเตอร์ 1 หน่วย ม.ปลาย

เวกเตอร์ 1 หน่วย เวกเตอร์หนึ่งหน่วยคือเวกเตอร์ที่มีขนาดหนึ่งหน่วย ถ้าให้ u เป็นเวกเตอร์หนึ่งหน่วยใดๆแล้ว u = 1 เวกเตอร์หนึ่งหน่วยมีประโยชน์ในการบอกทิศทาง สําหรับระบบพิกัดฉากเวกเตอร์หนึ่งหน่วยคือ 1 , j และ k (ตาม แกน x, y และ 2 )

เวกเตอร์ (Vector)-การบวกและลบเวกเตอร์

ปริมาณเวกเตอร์มีสิ่งหนึ่งที่คล้ายๆกับปริมาณสเกลาร์ กล่าวคือจะมีสมบัติของการ บวก ลบ คูณ แต่ จะไม่มีการหาร การบวกและลบเวกเตอร์ทําได้ 2 วิธีคือการบวกโดยใช้ แผนภาพและบวกโดยการคํานวณ

หน่วย ในระบบนานาชาติ

หน่วย ในระบบนานาชาติ -ฟิสิกส์ ม.ปลาย

หน่วย ในระบบนานาชาติ ระบบ SI คือ อะไร ระบบ SI คือ ระบบของการวัดแบบเมตริก สมัยใหม่ ย่อมาจากคำว่า The International Sytem of Units (ซึ่งแปลมาจากภาษาฝรั่งเศส Le Systéme International ď Unités ) เป็นระบบการวัดทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกใช้อย่างแพร่หลายมาช้านานและปัจจุบันก็มีที่ใช้ในทางการค้าระหว่างประเทศทั่วโลกและประเทศส่วนใหญ่แทบจะไม่ได้นิยามหน่วยวัดอื่นใดนอกเหนือไปจากระบบ SI อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดที่เห็นได้ชัดก็คือประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ยังใช้หน่วยแบบอังกฤษดั้งเดิม (Customary, English, Imperial หรือ American Unit) อยู่ เช่น หน่วย ฟุต ไมล์ ฟาเรนไฮต์ ปอนด์ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การใช้หน่วย SI ก็เพิ่มมากขึ้นในวงการวิทยาศาสตร์ การแพทย์ รัฐบาล และหลาย หน่วยงานในภาคอุตสาหกรรม

สถานะของสสาร เรื่องของแข็ง ของเหลว และ ก๊าซ

สถานะของสสาร เรื่องของแข็ง ของเหลว และ ก๊าซ

สถานะของสสาร 1. ของแข็ง ของแข็งมีรูปร่างและปริมาตรไม่เปลี่ยนแปลง เพราะอนุภาคอยู่กันอย่างหนาแน่นมาก จึงมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคมาก อนุภาคไม่เคลื่อนที่แต่มีการสั่น