ภาษาอังกฤษ การใช้ FOR และ SINCE ใน Present Perfect tense

ภาษาอังกฤษ การใช้ FOR และ SINCE Since และ For ส่วนใหญ่แล้วจะใช้ใน Present Perfect Tense (has/have + V3) ซึ่งใช้ในการระบุช่วงเวลาว่าเกิดขึ้นมานานแล้วแค่ไหน ตั้งแต่ช่วงเวลาไหนนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น

กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น

กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น ความสัมพันธ์เชิงเส้น (linear relation) และเนื่องจากความสัมพันธ์เชิงเส้นเกิดจากการวาดกราฟคู่อันดับ (x, y) ทำให้ได้ว่า สมการที่ใช้อธิบายความสัมพันธ์ของคู่อันดับ (x, y) เราจะเรียกว่า “สมการเชิงเส้นสองตัวแปร (two variable linear equation)

ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์

 ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์

ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  หมายถึง กระบวนการ และขั้นตอนวิธีในการประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้ประสบการณ์ที่มีอยู่ในการค้นหาคำตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ( เลขหลัก )- ‎พื้นที่ผิวและปริมาตร

พื้นที่ผิวและปริมาตร              ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก คือ รูปทรงสามมิติที่ทุกด้านเป็นรูปเหลี่ยมมุมฉาก และด้านตรงข้ามเท่ากันทุกประการ และขนานกัน

เคล็ดลับง่ายๆ วิธีดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงเสมอสำหรับการเรียน

เคล็ดลับง่ายๆ วิธีดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงเสมอ สุขภาพกาย หมายถึง สภาพของร่างกายที่มีความแข็งแรง สมบูรณ์ ระบบต่าง ๆ ของร่างกายสามารถทำงานได้อย่างปกติและมีประสิทธิภาพ ต้านทานโรคได้ดี ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บหรือความทุพพลภาพ สุขภาพจิต หมายถึง สภาวะทางจิตใจมีความสดชื่น แจ่มใส สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ได้ดี ตลอดจนสามารถควบคุมอารมณ์ให้มั่นคงเป็นปกติ ปราศจากความขัดแย้งหรือความสับสนภายในจิตใจ

ติวคณิตศาสตร์ออนไลน์และในห้องเรียน (มาดูหลักการวิเคราะห์ SWOT ของตนเอง)

ทำไมการเรียนคณิตจึงมีความสำคัญมาก เพราะจะเป็นวิชาที่ใช้น้ำหนักค่อนข้างเยอะ ในการคำนวณคะแนน

ใช้กับ TCAS รอบไหนบ้าง?

ใช้กับ TCAS รอบไหนบ้าง?

ใช้กับ TCAS รอบไหนบ้าง? – TCAS รอบที่ 2 การรับแบบโควตา จะมีบางโครงการที่ใช้คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ส่วนใหญ่จะใช้เกรดเฉลี่ย GAT/PAT O-NET สอบวิชาเฉพาะสาขา และคุณสมบัติพิเศษ