คณิตศาสตร์เรื่อง โดเมนและเรนจ์ ( Domain and Range )

โดเมนและเรนจ์ ( Domain and Range ) “โดเมน” ของความสัมพันธ์  𝑟  แทนด้วยสัญลักษณ์  D𝑟    หมายถึง เซตกลุ่มตัวหน้า  “เฉพาะตัวที่ได้โยง” “เรนจ์”  ของความสัมพันธ์  𝑟   แทนด้วยสัญลกษณ R𝑟    หมายถึง เซตกลุ่มตัวหลัง “เฉพาะตัวที่ถูกโยง”เช่น ถาย้อนกลับไปดูความสัมพันธ์ 𝑟แอบชอบ  กับ  𝑟ชกโดน  ในหัวข้อก่อนหน้า  จะได้โดเมน และ เรนจ์ ดังนี้

ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

คณิตศาสตร์เรื่อง ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ความสัมพันธ์ ในชีวิตประจำวันเรามักได้พบสิ่งที่เกี่ยวข้องกันเสมอ เช่น สินค้ากับราคาของสินค้า คนไทยทุกคนจะต้องมีเลขบัตรประชาชนเป็นของตนเอง ตัวอย่างที่กล่าวมาเป็นตัวอย่างที่แสดงความสัมพันธ์ของสิ่งสองสิ่งที่เกี่ยวข้องกันภายใต้กฎเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง สำหรับในรายวิาคณิตศาตร์มีสิ่งที่แสดงความสัมพันธ์ดังตัวอย่างต่อไปนี้ สมบัติของคู่อันดับ (a,b) = (b,a) ก็ต่อเมื่อ a = b ถ้า (a,b) = (c,d) แล้วจะได้ a = c และ b = d ถ้า (a,b) ≠ (c,d) แล้วจะได้ a ≠ c หรือ b ≠ d หมายเหตุ : การเท่ากันของคู่อันดับ หมายถึง (x1, y1) = (x2, y2) ก็ต่อเมื่อ x1 = y1 และ x2…