การให้เหตุผล การให้เหตุผลแบบอุปนัย

การให้เหตุผล การให้เหตุผลแบบอุปนัย

การให้เหตุผล การให้เหตุผลแบบอุปนัย การให้เหตุผลนี้เอง เป็นกระบวนการหนึ่งในการเรียบเรียงข้อความหรือปรากฏการณ์ต่างๆ (เหตุหรือสมมุติฐาน) ให้เกิดความสัมพันธ์กันเพื่อส่งผลให้ข้อความหรือปรากฏการณ์เหล่านั้นมีความต่อเนื่องกันจนทําให้เกิดข้อความใหม่หรือปรากฏการณ์ใหม่ (ผลหรือข้อสรุป) ขึ้นมา หรืออาจสรุปได้ว่า กระบวนการให้เหตุผลเป็นกระบวนการทางจิตใต้สำนึกที่เราใช้เป็นเครื่องมือสื่อความหมายที่เรียบเรียง ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ก่อนหน้า (เหตุ : Premise ) เพื่อสร้างข้อเท็จจริงใหม่ (ผล : Conclusion) นั่นเอง  (การอ้างหลักฐานเพื่อยืนยันว่า “ข้อสรุป” ของเราเป็นความจริง)

เลข ม.4 เซต ยูเนียน อินเตอร์เซกชันและคอมพลีเมนต์ของเซต

เลข ม.4 เซต ยูเนียน อินเตอร์เซกชันและคอมพลีเมนต์ของเซต

เลข ม.4 เซต ยูเนียน อินเตอร์เซกชันและคอมพลีเมนต์ของเซต ยูเนียน (Union) ยูเนียน (Union) มีนิยามว่า เซต A ยูเนียนกับเซต B คือเซตซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นสมาชิกของเซต A หรือ เซต B หรือทั้ง A และ B สามารถเขียนแทนได้ด้วย สัญลักษณ์ A ∪ B