สมบัติของจำนวนจริงเกี่ยวกับการบวกและการคูณ

สมบัติของจำนวนจริงเกี่ยวกับการบวกและการคูณ สมบัติของจำนวนจริงเกี่ยวกับการบวก           จำนวนตรรกยะ (rational number) เป็นจำนวนจริงที่สามารถเขียนได้ในรูปเศษส่วนของจำนวนเต็มที่ตัวส่วนไม่เป็นศูนย์  และเขียนในรูปทศนิยมซ้ำได้จำนวนอตรรกยะ (irrational number)  เป็นจำนวนจริงที่ไม่ใช่จำนวนตรรกยะซึ่งไม่สามารถเขียนในรูปทศนิยมซ้ำหรือเศษส่วนของจำนวนเต็มที่ตัวส่วนไม่เป็นศูนย์แต่เขียนได้ในรูปทศนิยมไม่ซ้ำ และสามารถกำหนดค่าโดยประมาณได้การเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยม คือ การนำส่วนไปหารเศษการเขียนทศนิยมในรูปเศษส่วน คือ ทศนิยม 1 ตำแหน่ง หารด้วย 10 2

ระบบจำนวนจริง (Real number)

ระบบจำนวนจริง (Real number) จํานวนจริงสามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ จํานวนตรรกยะ และจํานวนอตรรกยะ 1.จำนวนตรรกยะ (Rational Number) หมายถึง จำนวนที่สามารถเขียนได้ในรูป เศษส่วน ของจำนวนเต็ม (ตัวส่วนไม่เท่ากับ 0 ) หรือเป็นทศนิยมซ้ำ เช่น 12,−35,227,−6,0.3,0.43˙8˙,7.643,3621​,5−3​,722​,−6,0.3,0.43˙8˙,7.643,36​

จำนวนจริง (Real Numbers)

จำนวนจริง (Real Numbers)

จำนวนจริง (Real Numbers) จำนวนจริงคือจำนวนที่ประกอบขึ้นมาจาก จำนวนตรรกยะ และ จำนวนอตรรกยะ นั่นคือ ถ้าเรามองไปที่เส้นจำนวน ทุกๆจุดบนเส้นจำนวนคือจำนวนจริงทั้งหมด แล้ว ∞ และ -∞ เป็นจำนวนจริงหรือไม่ คำตอบคือไม่เป็นครับ เนื่อง ∞ มีใช่จำนวน แต่เป็นสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ที่บอกถึงจำนวนที่ไม่มีขอบเขตหรือไม่มีที่สิ้นสุด