เวกเตอร์ (vector)-คณิตศาสตร์ 

เวกเตอร์ (vector)-คณิตศาสตร์

สเกลาร์และเวคเตอร์ (Scalar and Vector) 1.1.1 ปริมาณสเกลาร์ (Scalar quantity) ปริมาณสเกลาร์ คือ ปริมาณที่มีแต่ขนาดเพียงอย่างเดียว ไม่มีทิศทาง ตัวอย่าง เช่น เวลา อุณหภูมิประจุไฟฟ้า พลังงาน และปริมาตร มวล ระยะทาง อัตราเร็ว อัตราเร่ง เป็นต้น ดังนั้นปริมาณสเกลาร์จึงเป็นปริมาณต่าง ๆ ที่บอกแต่เพียงขนาดเพียงอย่างเดียวก็เป็นที่เข้าใจได้อย่างสมบูรณ์ได้

ชันฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม มีหน่วยย่อย ดังนี้

ชันฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม มีหน่วยย่อย ดังนี้

ชันฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม มีหน่วยย่อย ดังนี้ เลขยกกำลัง การเปรียบเทียบเลขยกกำลัง สมการรากที่สอง รูปแบบรูทไม่รู้จบ ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล กราฟของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล และการแปลงกราฟ สมการเอกซ์โพเนนเชียล อสมการเอกซ์โพเนนเชียล ฟังก์ชันลอการิทึม กราฟของฟังก์ชันลอการิทึม และการแปลงกราฟ สมบัติของฟังก์ชันลอการิทึม การเปรียบเทียบค่าลอการิทึม แมนทิสซา และคาแรกเทอริสติก สมการลอการิทึม อสมการลอการิทึม

ตารางธาตุและสมบัติของตารางธาตุ

ตารางธาตุ ตารางธาตุ (Periodic table of elements) คือ ตารางที่นักวิทยาศาสตร์ได้รวบรวมธาตุต่างๆ ไว้เป็นหมวดหมู่ตามลักษณะ และคุณสมบัติที่เหมือนกัน เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาในแต่ละส่วนของตารางธาตุ โดยคาบ ( Period ) เป็นการจัดแถวของธาตุแนวราบ ส่วนหมู่ ( Group ) เป็นการจัดแถวของธาตุในแนวดิ่ง  ซึ่งการจัดเรียงธาตุตามตารางธาตุยังสามารถช่วยอธิบายความสัมพันธ์ของสมบัติธาตุต่างๆ รวมถึงการทำนาย หรือคาดการณ์ ถึงคุณสมบัติทางเคมี และพฤติกรรมของธาตุ ที่ยังไม่ถูกค้นพบ หรือได้รับการสังเคราะห์ขึ้นใหม่อีกด้วย

เรขาคณิตวิเคราะห์ เรื่องวงกลม

เรขาคณิตวิเคราะห์ เรื่องวงกลม

เรขาคณิตวิเคราะห์ เรื่องวงกลม วงกลม คือ เซตของจุดทุกบนระนาบ ซึ!งอยู่ห่างจากจุดคงที!จุดหนึ!งเป็ นระยะทางคงที!เสมอ จุดคงที่ เรียกว่า จุดศูนย์กลางของวงกลม (center) ระยะทางคงที เรียกว่า รัศมีของวงกลม (radius)

ชนิดของเซต หรือ ประเภทของเซต

ความหมายของเซต เซต(Set) หมายถึงลกัษณะนามที่เราใชเ้รียกกลุ่มของสิ่งต่างๆ เช่น กลุ่มของคน สัตว์สิ่งของ หรือสิ่งต่างๆที่อย่รูวมกนั เป็นกลุ่ม โดยจะทราบอยา่งแน่ชัดว่าสิ่งใดอยใู่นกลุ่ม และสิ่งใดไม่อย่ใูนกลุ่มที่เรากำลังกล่าวถึง เช่น เซตของวันในหนึ่งสัปดาห์หมายถึง กลุ่มของวันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดีวัน ศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ หรือ เซตของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก หมายถึง กลุ่มของรูปสี่เหลี่ยมซึ่ง ประกอบด้วย สี่เหลี่ยมจัตุรัส สี่เหลี่ยมผืนผ้า เป็นต้น

ลำดับและอนุกรม(Sequences and Series)

ลำดับและอนุกรม(Sequences and Series) ลำดับ(Sequences) หมายถึง  ตัวเลขชุดหนึ่งที่เขียนเรียงกันภายใต้กฎเกณฑ์ที่กำหนดให้ ลักษณะของลำดับมีอยู่ 2 ชนิด คือ ลำดับจำกัดและลำดับอนันต์ ชนิดของลำดับที่นิยมใช้กันอยู่ 2 ชนิดคือ 

 การทดลองสุ่มและแซมเปิลสเปซ

  การทดลองสุ่มและแซมเปิลสเปซ การทดลองสุ่ม  คือ  การทดลองซึ่งทราบว่าผลลัพธ์อาจจะเป็นอะไรได้บ้าง  แต่ไม่สามารถบอกได้อย่างถูกต้องแน่นอนว่าในแต่ละครั้งที่ทดลองผลที่เกิดขึ้นจะเป็นอะไรในบรรดาผลลัพธ์ที่อาจเป็นได้เหล่านั้น บทนิยาม  แซมเปิลสเปซ  คือ  เซตที่มีสมาชิกเป็นผลลัพธ์ที่อาจจะเป็นไปได้ทั้งหมดของการทดลองสุ่ม