Personal pronoun คืออะไร

Personal pronoun คืออะไร

Personal pronoun คืออะไร Personal pronoun คือคำสรรพนามที่ใช้แทนคน สัตว์ สิ่งของ หรือสิ่งที่เป็นนามธรรม โดยอาจทำหน้าที่เป็นประธานหรือกรรมในประโยคก็ได้