ตรรกศาสตร์เบื้องต้น-เรียนคณิตออนไลน์ ม.4

ตรรกศาสตร์เบื้องต้น เป็นการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์  จะได้เรียนตรรกศาสตร์เบื้องต้น ได้รู้ว่าประพจน์คืออะไร เรียนรู้ การเชื่อมประพจน์และหาค่าความจริงของประพจน์ 1. ประพจน์ 2. การเชื่อมประพจน์  3. การหาค่าความจริงของประพจน์