การหาจำนวนสมาชิกในเซต

สมาชิก คือ สิ่งที่อยู่ในเซต โดยใช้สัญลักษณ์ ∈ แทนคำว่า “เป็นสมาชิก” หรือ “อยู่ใน” เช่น ถ้า 8 เป็นสมาชิกของเซต A จะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ 8 ∈ A วิธีการเขียนเซตรูปแบบต่าง ๆดังนี้