หลักตรรกวิทยาเบื้องต้น (Logic)

หลักตรรกวิทยาเบื้องต้น (Logic)

หลักตรรกวิทยาเบื้องต้น ตรรกศาสตร์ (Logic) เป็นแขนงหนึ่งของปรัชญา (Philosophy) ตรรก เป็นคำมาจากอินเดีย จึงจัดว่าเป็นศัพท์ทางตะวันออก ซึ่งอินเดียเป็นประเทศที่มีความเจริญมาก่อนประเทศทางตะวันตก