สัญลักษณ์พื้นฐานเกี่ยวกับเซต

สัญลักษณ์พื้นฐานเกี่ยวกับเซต เซต (Set) คืออะไร ? เซต คือ กลุ่มของสิ่งต่าง ๆ ที่สนใจ โดยเมื่อกล่าวถึงกลุ่มใดจะสามารถบอกได้แน่นอน ว่าสิ่งใดอยู่ในกลุ่ม สิ่งใดไม่อยู่ในกลุ่ม มักใช้อักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่ในการกล่าวถึงเซต เช่น กลุ่มของประเทศในเอเชีย ตัวอย่างเซต เช่น  เซตของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตัวอย่างของสิ่งที่ไม่ใช่เซต เช่น เซตของคนหน้าตาดี (เพราะไม่สามารถบอกได้แน่ชัดว่าแต่ละคนอยู่หรือไม่อยู่ในกลุ่มนี้) สมาชิก คือ สิ่งที่อยู่ในเซต โดยใช้สัญลักษณ์ ∈ แทนคำว่า “เป็นสมาชิก” หรือ “อยู่ใน” เช่น ถ้า 7 เป็นสมาชิกของเซต A จะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ 7 ∈ A วิธีการเขียนเซตรูปแบบต่าง ๆ การเขียนเซต เราจะสามารถเขียนได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ แบบแจกแจงสมาชิก เขียนสมาชิกทุกตัวของเซต โดยใช้ { } ครอบสมาชิกของเซตทั้งหมด และใช้สัญลักษณ์ , เพื่อแยกสมาชิกแต่ละตัว เช่น {ม่วง, คราม, น้ำเงิน, เขียว, เหลือง,…

เซตมีกี่ชนิด ?

เซตมีกี่ชนิด ?

เซตมีกี่ชนิด ? เซตจะถูกแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ เซตจำกัดและเซตอนันต์ โดยจะมีความแตกต่างกัน ดังนี้ เซตจำกัด เซตที่มีจำนวนสมาชิกเป็นศูนย์หรือจำนวนเต็มบวก (บอกจำนวนได้) เช่น A = {1, 2, 3, 4} ก็คือ เซต A มีสมาชิกทั้งหมด 4 ตัว นั้นก็คือบอกจำนวนได้ จึงเป็นเซตจำกัด

Personal pronoun คืออะไร

Personal pronoun คืออะไร

Personal pronoun คืออะไร Personal pronoun คือคำสรรพนามที่ใช้แทนคน สัตว์ สิ่งของ หรือสิ่งที่เป็นนามธรรม โดยอาจทำหน้าที่เป็นประธานหรือกรรมในประโยคก็ได้

ตรีโกณมิติ อัตราส่วนตรีโกณมิติ

คณิตศาสตร์เรื่อง ตรีโกณมิติ อัตราส่วนตรีโกณมิติ คำว่า “ตรีโกณมิติ” ตรงกับคำ ภาษาอังกฤษ “Trigonometry” หมายถึง การวัด รูปสามเหลี่ยมได้มีการนำความรู้วิชาตรีโกณมิติไปใช้ในการหาระยะทาง พื้นที่ มุม และทิศทางที่ยากแก่การวัดโดยตรง เช่น การหาความสูงของภูเขา การหาความกว้างของแม่น้ำ เป็นต้น              จากรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC ที่มีมุม C เป็นมุมฉาก

แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ (Venn-Euler diagram)

เซต (Set)เรื่องแผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ (Venn-Euler diagram)

แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ (Venn-Euler diagram) การเขียนแผนภาพเวนน์–ออยเลอร์             การเขียนแผนภาพเวนน์–ออยเลอร์มักเขียนแทนเอกภพสัมพัทธ์U ด้วยสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือรูปปิดใดๆ ส่วนเซต A,B,C,D,… ซึ่งเป็นเซตย่อยของ Uอาจเขียนแทนด้วยวงกลมหรือวงรีหรือรูปปิดใดๆโดยให้ภาพที่แทนเซตย่อยอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่แทนเอกภพสัมพัทธ์

Frequency adverbs ( คำกริยวิเศษณ์แสดงความถี่ )-เรียนอังกฤษออนไลน์

Frequency adverbs ( คำกริยวิเศษณ์แสดงความถี่ ) Adverb of frequency  คือ คำกริยาวิเศษณ์ที่ใช้บอกความถี่ของเหตุการณ์ หรือการกระทำต่าง ๆว่ามีมากน้อยเพียงใด ซึ่งแต่ละคำจะมีระดับความถี่ดังนี้