เรียนเลขออนไลน์  เรื่อง จำนวนจริง(Real Number)

จำนวนจริง(Real Number) จำนวนจริง (Real Number)ระบบจำนวนเลขเท่าที่มนุษย์คิดค้นพบในขณะนี้ประกอบด้วยเลขจำนวน 2 ระบบ คือ1. ระบบจำนวนจริง (Real Number System)2. ระบบจำนวนเชิงซ้อนประเภทจินตภาพ (Imaginary Number System)สรุปเป็นแผนภูมิได้ดังนี้

ตรรกศาสตร์ (Logic)ม.4

ตัวบ่งปริมาณ เป็นหนึ่งในเรื่องที่คนเรียนคณิตศาสตร์ ม.4 มักบอกว่า “ยาก งง และสับสน” ทำให้หลายคนเลือกที่จะปล่อยเรื่องนี้ และไปเก็บคะแนนในเรื่องอื่นแทน ซึ่งในความเป็นจริง ถ้าน้องๆเข้าใจหลักการคิด วิธีการ และฝึกฝนการทำโจทย์บ่อยๆ น้องๆจะเข้าใจได้เลยว่า เรื่องนี้ก็เหมือนกับการหาค่าความจริงเท่านั้นเอง แค่มีรูปแบบที่เปลี่ยนไปเท่านั้นเอง

ประกาศผลสอบ TGAT/TPAT 2-5 ประจําปีการศึกษา 2566

ประกาศผลสอบ TGAT/TPAT 2-5 ประจําปีการศึกษา 2566 คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด เฉลี่ยแต่ละวิชา สำหรับคะแนนสูงสุด ต่ำสุดและคะแนนเฉลี่ยของแต่ละวิชา มีดังนี้ ㆍTGAT ความถนัดทั่วไป เข้าสอบ 262,097 คน คะแนนสูงสุด 93. 194 คะแนน ต่ำสุด 0 คะแนน เฉลี่ย

คณิตศาสตร์ออนไลน์ เรื่อง เศษส่วนและจำนวนคละ

คณิตศาสตร์ออนไลน์ เรื่อง เศษส่วนและจำนวนคละ วิธีใช้งานเครื่องคิดเลขเศษส่วนและจำนวนคละ 1คลิกเลือกเศษส่วน หรือจำนวนคละ 2ใส่เศษส่วนหรือจำนวนคละที่ต้องการ

เรียนเลขออนไลน์ จํานวนเชิงซ้อน ม.5

เรียนเลขออนไลน์ จํานวนเชิงซ้อน จำนวนเชิงซ้อน การบวก ลบ คูณ หาร จำนวนเชิงซ้อน การหารากของจำนวนเชิงซ้อน ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน กราฟจำนวนเชิงซ้อน การเขียนจำนวนเชิงซ้อนในรูปแบบต่างๆ

เรียนเลขออนไลน์ พื้นฐานตรีโกณมิติ ม.5

เรียนเลขออนไลน์ พื้นฐานตรีโกณมิติ ม.5 ฟังก์ชันไซน์และโคไซน์ การกำหนดค่าของฟังก์ชันตรีโกณมิตินั้น สามารถทำได้โดยการใช้วงกลมรัศมี 1 หน่วย มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดกำเนิด

ภาคตัดกรวย ม.4

เรียนเลขออนไลน์ ภาคตัดกรวย ม.4

เรียนเลขออนไลน์ ภาคตัดกรวย ม.4 ภาคตัดกรวยจากทางเดินของจุด แต่ละประเภทของภาคตัดกรวยนั้น สามารถนิยามโดยการใช้เส้นทางเดินของจุด โดยทุก ๆ จุด P บนเส้นทางเดิน จะต้องเป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะดังนี้