ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ (probability)

ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ (probability)

ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ (probability) ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ คำว่า “ความน่าจะเป็น” หรือ “probability” เป็นวิธีการวัดความไม่แน่นอนในรูปแบบคณิตศาสตร์ เช่น เมื่อโยนเหรียญ ความน่าจะเป็นของเหรียญที่จะออกหัวหรือก้อยเท่ากับ 0.5 ดังนั้นเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอาณาคตเป็นสิ่งที่ยากจะคาดเดาได้ถูกต้องร้อยเปอร์เซนต์ นักอุตุนิยมวิทยาจึงใช้หลักการของความน่าจะเป็นเข้ามาทำนาย เช่น ความน่าจะเป็นของการเกิดฝนตกใน กรุงเทพมหานคร ในวันพรุ่งนี้มีค่าเท่ากับ 0.7

การประยุกต์ของอัตราส่วนตรีโกณมิติ

การประยุกต์ของอัตราส่วนตรีโกณมิติ การประยุกต์ของอัตราส่วนตรีโกณมิติ ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการหาระยะทางความสูง ซึ่งบางครั้งใช้เครื่องมือวัดโดยตรงไม่ได้ เช่น การวัดความสูงของภูเขา การหาความกว้างของแม่น้ำ สามารถทำได้โดยอาศัยความรู้เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ซึ่งจะมีขนาดของมุมเข้ามาเกี่ยวข้องรวมทั้ง มุมก้ม และ มุมเงย

การคูณจำนวนบวกและจำนวนลบของเลขทศนิยม

การคูณจำนวนบวกและจำนวนลบของเลขทศนิยม

การคูณจำนวนบวกและจำนวนลบของเลขทศนิยม เราได้มีการพูดถึงพื้นฐานของเลขเศษส่วนทศนิยมไปแล้ว และมีความเข้าใจต่อการคูณในจำนวนเต็มอยู่แล้ว ต่อไปนี้จะพูดถึงประเภทของเศษส่วนทศนิยม

ความสัมพันธ์ระหว่างจํานวนจริง จํานวนตรรกยะและจํานวนอตรรกยะ

ความสัมพันธ์ระหว่างจํานวนจริง จํานวนตรรกยะและจํานวนอตรรกยะ เนื้อหาจำนวนจริง ประกอบด้วย จำนวนตรรกยะ และจำนวนอตรรกยะ

ทำไมต้องเรียน Phonics (โฟนิคส์)สำคัญต่อการออกเสียงในภาษาอังกฤษ

ทำไมต้องเรียน Phonics (โฟนิคส์)สำคัญต่อการออกเสียงในภาษาอังกฤษ Phonics คืออะไร โฟนิกส์ (Phonics) เป็นวิธีการเรียนรู้เรื่องเสียง สระ พยัญชนะเบื้องต้น ของอักษรทั้งหมดในภาษาอังกฤษ A-Z เป็นพื้น ฐานในการเรียนอ่านเขียนภาษาอังกฤษ ใช้การถอดรหัสเสียงและการผสมเสียงตัวอักษรทั้ง 26 ตัว  ผู้เรียนจะต้องเข้าใจเสียงของตัวอักษรต่างๆ และออกเสียงเหล่านั้นให้ได้อย่างถูกต้องจึงจะสามารถผสมเสียงออกมาเป็นคำได้ ยกตัวอย่างเช่น การสะกดคำว่า cat ในสมัยเราๆ จะท่องกันว่า ซี-เอ-ที แคท แมว ซึ่งยากที่จะเข้าใจว่าทำไม ซี-เอ-ที ถึงกลายเป็นแคทไปได้ เพราะการท่องแบบนี้ไม่ได้ใช้หลักการผสมเสียงแต่เป็นการท่องจำการสะกดคำเสียมากกว่า

ติวคณิตศาสตร์ให้เพื่อนเข้าใจง่าย

ติวคณิตศาสตร์ให้เพื่อนเข้าใจง่าย

ติวคณิต ม.ปลาย, A Level คณิต 1,2 คณิตประยุกต์ ติวคณิตศาสตร์ให้เพื่อนเข้าใจง่าย ได้อย่างไร? เนื่องจากวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ว่าด้วยการคำนวณ และใช้หลักตรรกะประกอบเหตุผลในการพิจารณาหาคำตอบ และอาศัยกระบวนการคิดเป็นขั้นเป็นตอน ซึ่งถือเป็นพื้นฐานในการคิด วิเคราะห์ แยกแยะสิ่งต่างๆ ในทุกๆ วิชาชีพบุคคลจึงจำเป็นต้องมีสิ่งนี้

ตรรกศาสตร์เบื้องต้น

ตรรกศาสตร์เบื้องต้น

ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ความหมายของศัพท์ตรรกศาสตร์            คำว่า “ตรรกศาสตร์” ได้มาจากศัพท์ภาษาสันสฤตสองศัพท์ คือ ตรรก และศาสตฺร ตรรก หมายถึง การตรึกตรอง ความคิด ความนึกคิด และคำว่า ศาสตฺร หมายถึง วิชา ตำรา รวมกันเข้าเป็น“ตรรกศาสตร์” หมายถึง วิชาว่าด้วยความนึกคิดอย่างเป็นระบบ ปราชญ์ทั่วไปจึงมีความเห็นร่วมกันว่า ตรรกศาสตร์ คือ วิชาว่าด้วย การใช้กฎเกณฑ์

เรียนคณิตออนไลน์- ก่อนสอบปลายภาคเตรียมตัวอย่างไรดี

แนะนำเนื้อหาที่เรียนคณิตศาสตร์ (ม.ปลาย) มีดังต่อไปนี้ ม.4 เทอม 1 จะเป็นการเรียนในเชิงของปรับพื้นฐานของคณิตศาสตร์ ได้แก่  เซต ตรรกศาสตร์ จำนวนจริง    ม.4 เทอม 2 เป็นเรื่องของพื้นฐานความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ได้แก่ ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม     ม.5 เทอม 1 จะได้เรียนฟังก์ชันอีกเช่นกัน แต่เพิ่มความยากและซับซ้อนมากขึ้น และยังมีเรื่องปริมาณที่มีทั้งขนาดและทิศทางอีกด้วย ได้แก่ ฟังก์ชันตรีโกณมิติ เมทริกซ์ เวกเตอร์   ม.5 เทอม 2 จะเป็นเรื่องการนำเวกเตอร์ไปเขียนจำนวนเชิงซ้อน และหลักการนับจำนวนวิธีที่เป็นไปได้ในการทำงานทั้งหมด รวมไปถึงความน่าจะเป็น จำนวนเชิงซ้อน หลักการนับเบื้องต้น ความน่าจะเป็น   ม.6 เทอม 1 เรียนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ ฟังก์ชันแต่มีความยากขึ้น ได้แก่ ลำดับและอนุกรม แคลคูลัสเบื้องต้น   ม.6 เทอม 2 กล่าวถึงเรื่องของสถิติศาสตร์…