สรุปจำนวนเชิงซ้อน

สรุปจำนวนเชิงซ้อน

จำนวนเชิงซ้อน โดยจะสรุป ประเด็กสำคัญใน เรื่อง ส่วนจริง ส่วนจินตภาพ ในจำนวนเชิงซ้อน และ ความหมายของ i ในจำนวนเชิงซ้อน พร้อมตัวอย่างเสริมความเข้าใจ สั้นๆ เป็นแนวทางสำหรับน้องระดับ ม.5 จำนวนเชิงซ้อน

เรียนคณิตออนไลน์ ที่ไหนดี ปี 2023

เรียนคณิตออนไลน์ ที่ไหนดี ปี 2023 สำหรับ ม.ปลาย

เรียนคณิตออนไลน์ ที่ไหนดี ปี 2023 สำหรับมัธยมม.ปลาย ก่อนสอบเข้ามหาลัย วิชาคณิตศาสตร์เป็นหนึ่งในวิชาหลักที่นักเรียนทุกคนต้องได้เรียนรู้นับตั้งแต่เข้าโรงเรียนชั้นอนุบาล ถือเป็นวิชาสำคัญที่นำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประวันได้มากมายทั้งการค้าขาย การคิดบัญชี การคำนวณพื้นที่ต่าง ๆ

ชันฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม มีหน่วยย่อย ดังนี้

ชันฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม มีหน่วยย่อย ดังนี้

ชันฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม มีหน่วยย่อย ดังนี้ เลขยกกำลัง การเปรียบเทียบเลขยกกำลัง สมการรากที่สอง รูปแบบรูทไม่รู้จบ ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล กราฟของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล และการแปลงกราฟ สมการเอกซ์โพเนนเชียล อสมการเอกซ์โพเนนเชียล ฟังก์ชันลอการิทึม กราฟของฟังก์ชันลอการิทึม และการแปลงกราฟ สมบัติของฟังก์ชันลอการิทึม การเปรียบเทียบค่าลอการิทึม แมนทิสซา และคาแรกเทอริสติก สมการลอการิทึม อสมการลอการิทึม

เรขาคณิตวิเคราะห์ เรื่องวงกลม

เรขาคณิตวิเคราะห์ เรื่องวงกลม

เรขาคณิตวิเคราะห์ เรื่องวงกลม วงกลม คือ เซตของจุดทุกบนระนาบ ซึ!งอยู่ห่างจากจุดคงที!จุดหนึ!งเป็ นระยะทางคงที!เสมอ จุดคงที่ เรียกว่า จุดศูนย์กลางของวงกลม (center) ระยะทางคงที เรียกว่า รัศมีของวงกลม (radius)

ชนิดของเซต หรือ ประเภทของเซต

ความหมายของเซต เซต(Set) หมายถึงลกัษณะนามที่เราใชเ้รียกกลุ่มของสิ่งต่างๆ เช่น กลุ่มของคน สัตว์สิ่งของ หรือสิ่งต่างๆที่อย่รูวมกนั เป็นกลุ่ม โดยจะทราบอยา่งแน่ชัดว่าสิ่งใดอยใู่นกลุ่ม และสิ่งใดไม่อย่ใูนกลุ่มที่เรากำลังกล่าวถึง เช่น เซตของวันในหนึ่งสัปดาห์หมายถึง กลุ่มของวันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดีวัน ศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ หรือ เซตของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก หมายถึง กลุ่มของรูปสี่เหลี่ยมซึ่ง ประกอบด้วย สี่เหลี่ยมจัตุรัส สี่เหลี่ยมผืนผ้า เป็นต้น

ลำดับและอนุกรม(Sequences and Series)

ลำดับและอนุกรม(Sequences and Series) ลำดับ(Sequences) หมายถึง  ตัวเลขชุดหนึ่งที่เขียนเรียงกันภายใต้กฎเกณฑ์ที่กำหนดให้ ลักษณะของลำดับมีอยู่ 2 ชนิด คือ ลำดับจำกัดและลำดับอนันต์ ชนิดของลำดับที่นิยมใช้กันอยู่ 2 ชนิดคือ