ปริมาณสเกลาร์ (Scalar Quantity)และ ปริมาณเวกเตอร์ (Vector Quantity)

เวกเตอร์ Vector เรื่อง ปริมาณสเกลาร์ (Scalar Quantity)และ ปริมาณเวกเตอร์ (Vector Quantity)

เวกเตอร์ Vector เรื่อง ปริมาณสเกลาร์ (Scalar Quantity)และ ปริมาณเวกเตอร์ (Vector Quantity) ปริมาณสเกลาร์ (scalar quantity) คือ ปริมาณที่มีแต่ขนาดเท่านั้น การบอกค่าของปริมาณสเกลาร์บอกแต่ขนาดก็มีความหมายสมบูรณ์แล้ว

ระบบมัลติมีเดีย(Multimedia System)

ระบบมัลติมีเดีย(Multimedia System) ระบบมัลติมีเดีย หมายถึง การนำองค์ประกอบของสื่อชนิดต่างๆ มาผสมผสานเข้าด้วยกันเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย ตัวอักษร (Text) ภาพนิ่ง (Image) ภาพเคลื่อน

คุณสมบัติและประโยชน์ของมัลตีมีเดีย

คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 1. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีโอกาสลองผิดลองถูก และมีคำตอบให้รู้ว่าถูกอย่างไร และผิดอย่างไรเพื่อปรับความเข้าใจของผู้เรียนให้ถูกต้องถึงเนื้อหา

ประวัติแคลคูลัส

ประวัติแคลคูลัส

ประวัติแคลคูลัส แคลคูลัส     แคลคูลัส เป็นสาขาหลักของคณิตศาสตร์ซึ่งพัฒนามาจากพีชคณิต เรขาคณิต และปัญหาทางฟิสิกส์ แคลคูลัสมีต้นกำเนิดจากสองแนวคิดหลัก ดังนี้

การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสองที่มีตัวแปรเดียว

การแยกตัวประกอบของพหุนาม-คณิตศาสตร์ออนไลน์

1. การแยกตัวประกอบของพหุนาม คือ การเขียนพหุนามนั้นในรูปการคูณกันของพหุนามที่มีดีกรีต่ำกว่าพหุนามเดิมตั้ง  แต่สองพหุนามขึ้นไป