สถานะของสสาร เรื่องของแข็ง ของเหลว และ ก๊าซ

สถานะของสสาร เรื่องของแข็ง ของเหลว และ ก๊าซ

สถานะของสสาร 1. ของแข็ง ของแข็งมีรูปร่างและปริมาตรไม่เปลี่ยนแปลง เพราะอนุภาคอยู่กันอย่างหนาแน่นมาก จึงมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคมาก อนุภาคไม่เคลื่อนที่แต่มีการสั่น

ปริมาณสเกลาร์ (Scalar Quantity)และ ปริมาณเวกเตอร์ (Vector Quantity)

เวกเตอร์ Vector เรื่อง ปริมาณสเกลาร์ (Scalar Quantity)และ ปริมาณเวกเตอร์ (Vector Quantity)

เวกเตอร์ Vector เรื่อง ปริมาณสเกลาร์ (Scalar Quantity)และ ปริมาณเวกเตอร์ (Vector Quantity) ปริมาณสเกลาร์ (scalar quantity) คือ ปริมาณที่มีแต่ขนาดเท่านั้น การบอกค่าของปริมาณสเกลาร์บอกแต่ขนาดก็มีความหมายสมบูรณ์แล้ว

ระบบมัลติมีเดีย(Multimedia System)

ระบบมัลติมีเดีย(Multimedia System) ระบบมัลติมีเดีย หมายถึง การนำองค์ประกอบของสื่อชนิดต่างๆ มาผสมผสานเข้าด้วยกันเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย ตัวอักษร (Text) ภาพนิ่ง (Image) ภาพเคลื่อน

คุณสมบัติและประโยชน์ของมัลตีมีเดีย

คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 1. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีโอกาสลองผิดลองถูก และมีคำตอบให้รู้ว่าถูกอย่างไร และผิดอย่างไรเพื่อปรับความเข้าใจของผู้เรียนให้ถูกต้องถึงเนื้อหา

ประวัติแคลคูลัส

ประวัติแคลคูลัส

ประวัติแคลคูลัส แคลคูลัส     แคลคูลัส เป็นสาขาหลักของคณิตศาสตร์ซึ่งพัฒนามาจากพีชคณิต เรขาคณิต และปัญหาทางฟิสิกส์ แคลคูลัสมีต้นกำเนิดจากสองแนวคิดหลัก ดังนี้

การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสองที่มีตัวแปรเดียว

การแยกตัวประกอบของพหุนาม-คณิตศาสตร์ออนไลน์

1. การแยกตัวประกอบของพหุนาม คือ การเขียนพหุนามนั้นในรูปการคูณกันของพหุนามที่มีดีกรีต่ำกว่าพหุนามเดิมตั้ง  แต่สองพหุนามขึ้นไป