เรขาคณิต(Geometry)

เรขาคณิต(Geometry)-คณิตศาสตร์ในชิวิตประจำวัน

เรขาคณิต (Geometry) มาจากรากศัพท์ภาษากรีกว่า Geometrein (geo หมายถึง earth และ metrein หมายถึง to measure) แต่ความหมายของเรขาคณิตในปัจจุบันมีความแตกต่างออกไปมาก เพราะว่าวิชาเรขาคณิตได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและแตกสาขาออกไปหลายสาขา และ เรขาคณิตที่ศึกษาในระดับมัธยมก็เป็ นเพียงเรขาคณิตของยูคลิด (Euclidean Geometry) ซึ่งถือว่าเป็น พื้นฐานที่ทา ใหม้ีวิวฒั นาการไปสู่เรขาคณิตแบบอื่นๆ จนเป็นที่ยอมรับกนัว่ายคูลิดเป็นบิดาแห่งวิชา เรขาคณิต (Geometry)

ประโยคคำถาม

ประโยคคำถาม Who, When, Where, Why, What, Whom, How

ประโยคคำถาม Who, When, Where, Why, What, Whom, How  ประโยคคำถาม (Question sentence) เป็นประโยคที่ใช้ถามเพื่อต้องการคำตอบจาก ผู้ที่เราสนทนาด้วย ประโยคคำถามมี 4 ชนิด คือ

ทฤษฎีจำนวน (Number Theory)เรื่องจำนวนเฉพาะ (Prime Number)-คณิตศาสตร์ออนไลน์

ทฤษฎีจำนวน  (Number Theory)เรื่อง จำนวนเฉพาะ (Prime Number) จำนวนเฉพาะ(prime number) คือ จำนวนที่มากกว่า 1 และมีตัวประกอบเพียงสองตัวได้แก่ 1 และตัวเองเท่านั้น เรียกว่า จำนวนเฉพาะ

โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    ความสัมพันธ์เป็นหัวข้อทางคณิตศาสตร์ที่มีบทบาทมากในการวิเคราะห์ความเกี่ยวข้องกันระหว่างสมาชิกในเซตเดียวกับหรือสมาชิกต่างเซตกัน โดยสมาชิกที่สัมพันธ์

GAT เชื่อมโยง คืออะไร

GAT เชื่อมโยง คืออะไร

GAT เชื่อมโยง คืออะไร ข้อสอบ GAT ประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนแรกคือ GATเชื่อมโยงเหตุผลและ ส่วนที่เป็นGATภาษาอังกฤษ ทั้ง 2 ส่วนมีคะแนนเต็ม 300 คะแนน แบ่งออกเป็นส่วนละ150 คะแนนโดยในส่วนของGAT เชื่อมโยงเหตุผล แบ่งออกเป็น 2 ข้อ(ไม่จำเป็นต้องข้อละ 75 คะแนน) ซึ่งในแต่ละข้อจะเป็นบทความทั่วไปหรือเหตุการณ์ที่สำคัญในช่วงนั้นก็ได้ โดยจะให้เชื่อมโยงเหตุผลในบทความต่างๆ ผ่านวิธีการทำโจทย์ ให้รู้ว่าอะไรที่ส่งผลด้านบวก อะไรส่งผลด้านลบและอะไรเป็นองค์ประกอบ ซึ่งโจทย์จะฝึกให้จับประเด็นในสิ่งต่างๆเหล่านี้ และนี้คือลักษณะของข้อสอบ GAT ในส่วนของเชื่อมโยงเหตุผล

ความคิดสร้างสรรค์(Creative Thinking)ในชีวิตประจําวัน

ความคิดสร้างสรรค์(Creative Thinking)ในชีวิตประจําวัน ความคิดสร้างสรรค์ คือ กระบวนการคิดของสมองซึ่งมีความสามารถในการคิดได้หลากหลายและแปลกใหม่จากเดิม โดยสามารถนำไปประยุกต์ทฤษฎี หรือหลักการได้อย่าง

PAT1 ปี64

บทสรุปแนะนำ PAT1 ปี52-PAT1 ปี64

PAT1 ใช้ยื่นคณะไหนได้บ้าง? ข้อสอบ PAT1 ในใช้ยื่นในหลายคณะ ไม่ว่าจะเป็นวิศวกรรมศาสตร์ บัญชี บริหาร เศรษฐศาสตร์ รวมไปถึงคณะนิติศาสตร์ วารสาร/นิเทศ อักษร ที่จะมีแบบเลือกยื่นด้วยคะแนน PAT1 ด้วย นอกจากนี้ยังมีคณะอื่นๆอีกมากมายที่ใช้คะแนน PAT1  ซึ่งต้องดูรายคณะ รายมหาลัยฯ ซึ่งถ้าน้องๆอยากรู้ว่าคณะไหน ใช้อะไรยื่นบ้าง