เรื่องเวกเตอร์ 1 หน่วย

เวกเตอร์ (vector)เรื่องเวกเตอร์ 1 หน่วย ม.ปลาย

เวกเตอร์ 1 หน่วย เวกเตอร์หนึ่งหน่วยคือเวกเตอร์ที่มีขนาดหนึ่งหน่วย ถ้าให้ u เป็นเวกเตอร์หนึ่งหน่วยใดๆแล้ว u = 1 เวกเตอร์หนึ่งหน่วยมีประโยชน์ในการบอกทิศทาง สําหรับระบบพิกัดฉากเวกเตอร์หนึ่งหน่วยคือ 1 , j และ k (ตาม แกน x, y และ 2 )

เวกเตอร์ (Vector)-การบวกและลบเวกเตอร์

ปริมาณเวกเตอร์มีสิ่งหนึ่งที่คล้ายๆกับปริมาณสเกลาร์ กล่าวคือจะมีสมบัติของการ บวก ลบ คูณ แต่ จะไม่มีการหาร การบวกและลบเวกเตอร์ทําได้ 2 วิธีคือการบวกโดยใช้ แผนภาพและบวกโดยการคํานวณ

หน่วย ในระบบนานาชาติ

หน่วย ในระบบนานาชาติ -ฟิสิกส์ ม.ปลาย

หน่วย ในระบบนานาชาติ ระบบ SI คือ อะไร ระบบ SI คือ ระบบของการวัดแบบเมตริก สมัยใหม่ ย่อมาจากคำว่า The International Sytem of Units (ซึ่งแปลมาจากภาษาฝรั่งเศส Le Systéme International ď Unités ) เป็นระบบการวัดทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกใช้อย่างแพร่หลายมาช้านานและปัจจุบันก็มีที่ใช้ในทางการค้าระหว่างประเทศทั่วโลกและประเทศส่วนใหญ่แทบจะไม่ได้นิยามหน่วยวัดอื่นใดนอกเหนือไปจากระบบ SI อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดที่เห็นได้ชัดก็คือประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ยังใช้หน่วยแบบอังกฤษดั้งเดิม (Customary, English, Imperial หรือ American Unit) อยู่ เช่น หน่วย ฟุต ไมล์ ฟาเรนไฮต์ ปอนด์ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การใช้หน่วย SI ก็เพิ่มมากขึ้นในวงการวิทยาศาสตร์ การแพทย์ รัฐบาล และหลาย หน่วยงานในภาคอุตสาหกรรม

สถานะของสสาร เรื่องของแข็ง ของเหลว และ ก๊าซ

สถานะของสสาร เรื่องของแข็ง ของเหลว และ ก๊าซ

สถานะของสสาร 1. ของแข็ง ของแข็งมีรูปร่างและปริมาตรไม่เปลี่ยนแปลง เพราะอนุภาคอยู่กันอย่างหนาแน่นมาก จึงมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคมาก อนุภาคไม่เคลื่อนที่แต่มีการสั่น

ปริมาณสเกลาร์ (Scalar Quantity)และ ปริมาณเวกเตอร์ (Vector Quantity)

เวกเตอร์ Vector เรื่อง ปริมาณสเกลาร์ (Scalar Quantity)และ ปริมาณเวกเตอร์ (Vector Quantity)

เวกเตอร์ Vector เรื่อง ปริมาณสเกลาร์ (Scalar Quantity)และ ปริมาณเวกเตอร์ (Vector Quantity) ปริมาณสเกลาร์ (scalar quantity) คือ ปริมาณที่มีแต่ขนาดเท่านั้น การบอกค่าของปริมาณสเกลาร์บอกแต่ขนาดก็มีความหมายสมบูรณ์แล้ว

ระบบมัลติมีเดีย(Multimedia System)

ระบบมัลติมีเดีย(Multimedia System) ระบบมัลติมีเดีย หมายถึง การนำองค์ประกอบของสื่อชนิดต่างๆ มาผสมผสานเข้าด้วยกันเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย ตัวอักษร (Text) ภาพนิ่ง (Image) ภาพเคลื่อน

คุณสมบัติและประโยชน์ของมัลตีมีเดีย

คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 1. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีโอกาสลองผิดลองถูก และมีคำตอบให้รู้ว่าถูกอย่างไร และผิดอย่างไรเพื่อปรับความเข้าใจของผู้เรียนให้ถูกต้องถึงเนื้อหา

ประวัติแคลคูลัส

ประวัติแคลคูลัส

ประวัติแคลคูลัส แคลคูลัส     แคลคูลัส เป็นสาขาหลักของคณิตศาสตร์ซึ่งพัฒนามาจากพีชคณิต เรขาคณิต และปัญหาทางฟิสิกส์ แคลคูลัสมีต้นกำเนิดจากสองแนวคิดหลัก ดังนี้