เช็กรับสมัครTCAS65 รอบ 3 มีการปรับลดคะแนนอะไรบ้าง?

เช็กรับสมัครTCAS65 รอบ 3 มีการปรับลดคะแนนอะไรบ้าง? นอกจากนั้น การรับสมัครรอบ 3 แอดมิชชั่นคณะ/สาขา ในมหาวิทยาลัยหลายแห่งได้ไม่มีการกำหนด GPAX ขั้นต่ำ ดังนี้

ลิมิตและความต่อเนื่อง ม.6

ลิมิตและความต่อเนื่อง ม.6 (Limits and Continuity)

ลิมิตและความต่อเนื่อง (Limits and Continuity) ลิมิต และ ความต่อเนื่องของฟังก์ชันนั้นนับเป็นความรู้พื้นฐานที่สำคัญของการ ศึกษาเกี่ยวกับ อนุพันธ์ของฟังก์ชัน ปริพันธ์และ การประยุกต์อื่นๆ ซึ่งเราจะได้ ศึกษาในบทต่อๆไป เพราะฉะนั้น เราจึงต้องศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับลิมิตของฟังก์ชัน และความต่อเนื่องให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในเรื่อง ที่กล่าวมาข้างต้นได้อย่างถูกต้อง

ลำดับเลขคณิต (arithmetic sequence)-เลข ม.5

ลำดับเลขคณิต (arithmetic sequence) คือลำดับของจำนวนซึ่งมีผลต่างของสมาชิกสองตัวที่อยู่ติดกันในลำดับเป็นค่าคงตัว ตัวอย่างเช่น ลำดับ 3, 5, 7, 9, 11, 13, … เป็นการก้าวหน้าเลขคณิตที่มีผลต่างร่วมเท่ากับ 2 ถ้าหากพจน์เริ่มต้นของการก้าวหน้าเลขคณิตลำดับหนึ่งคือ a1 และมีผลต่างร่วมของสมาชิกที่อยู่ติดกันเท่ากับ d ดังนั้นพจน์ที่ n ของลำดับนี้คือ  an = a1 + (n−1)d

ทฤษฎีบททวินาม (Binomial theorem) -เลขออนไลน์

ทฤษฎีบททวินาม  ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงสูตรของการกระจาย    (  x  +  y  )2      เมื่อ  x, y  เป็นจำนวนจริงใดๆ  และ  n  เป็นจำนวนเต็มบวก

กำหนดการเชิงเส้น

กำหนดการเชิงเส้น(Linear Programming)เบื้องต้นคณิตศาสตร์ออนไลน์

กำหนดการเชิงเส้น(Linear Programming) หมายถึง ในการทำการ  ประกอบกิจการธุรกิจและอุตสาหกรรมตลอดจนทางด้านวิทยาศาสตร์ มี  ความจำเป็นที่จะต้องตัดสินใจเพื่อที่จะทำได้ปริมาณบางอย่างมีค่ามาก    ที่สุดหรือมีค่าน้อยที่สุด เช่นนำมาใช้ในการจัดสรรทรัพยากร หรือปัจจัยที่  มีอย่างจำกัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือสูญเสียน้อยที่สุดในการดำเนิน  งาน  

คณิตศาสตร์(สถิติศาสตร์)เบื้องต้น

สถิติศาสตร์สถิติศาสตร์ (อังกฤษ: Statistics มาจากคำในภาษาละตินใหม่ statisticum (เกี่ยวกับรัฐ)) คือศาสตร์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างความรู้จากข้อมูล ที่ได้เก็บรวบรวมมา (หรือเรียกว่าเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์) ที่อยู่ในรูปของข้อมูลเชิงเลข