สถิติเบื้องต้น (ELEMENTARY STATISTICS)

สถิติเบื้องต้น (ELEMENTARY STATISTICS)-คณิตออนไลน์

สถิติเบื้องต้น (ELEMENTARY STATISTICS) สถิติเบื้องต้น (ELEMENTARY STATISTICS)เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่าย ความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรเชิงสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่องและแบบต่อเนื่อง การแจกแจงของตัวอย่างสุ่ม การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบไคสแควร์ และการวิเคราะห์ความถดถอยและสหสัมพันธ์อย่างง่าย มีเนื้อหาดังนี้

ลำดับและอนุกรมเลขคณิต

สรุปเนื้อหาคณิตม.ปลาย-ลำดับและอนุกรมเลขคณิตเรขาคณิต

ลำดับและอนุกรมเลขคณิตเรขาคณิต แนะนำในการเรียนให้ ฝึกทำโจทย์แนวประยุกต์ โจทย์แนว สสวท เพิ่มเติมเพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย ลำดับ คือ กลุ่มของตัวเลขที่มีความสัมพันธ์กัน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบใคือ

สูตรวัดพื้นที่ ไร่ งาน ตารางวา คํานวณตารางเมตร-คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

ก่อนจะมาถึงวิธีการคำนวณพื้นที่ 1 ตารางเมตรเท่ากับกี่เมตร มาทำความรู้จักกับหน่วยในการคำนวณพื้นที่ก่อน แต่ก่อนที่เราจะรู้วิธีการคำนวณ เรามาทำความเข้าใจกับ “หน่วย” ของพื้นที่กันก่อน โดยหน่วยของพื้นที่ที่อยู่อาศัยจะมีด้วยกัน 2 หน่วยหลัก ๆ คือ ตารางวา (ตร.ว.) และตารางเมตร (ตร.ม.) ซึ่งแต่ละหน่วยจะใช้แตกต่างกัน โดย

ฟังก์ชันตรีโกณมิติ การวัดขนาดของมุม-เลขออนไลน์ม.ปลาย

การวัดขนาดของมุม โดยใช้ไม้โพรแทรกเตอร์จะต้องให้จุดกึ่งกลางของไม้โพรแทรกเตอร์ตรงกับจุดยอดมุมที่จะวัด และเส้นที่ชี้ที่ตัวเลข 0 (ศูนย์)บนไม้โพรแทรกเตอร์ต้องทาบสนิทกับแขนข้างหนึ่งของมุม อ่านขนาดของมุมโดยดูจากแขนของมุมอีกข้างหนึ่งว่า ชี้ที่ตัวเลขใดของชุดเดียวกัน