โยฮันน์ คาร์ล ฟรีดริช เกาส์ นักคณิตศาสตร์ผู้จำนวนเชิงซ้อน

โยฮันน์ คาร์ล ฟรีดริช เกาส์ (เยอรมัน: Johann Carl Friedrich Gauß) นักคณิตศาสตร์ชาวเยอรมัน เกิดเมื่อวันที่ 30

มารู้จัก เทคโนโลยีนาโนกับการพัฒนาทางการแพทย์

ก่อนมารู้จักกับ นาโนเทคโนโลยี คืออะไร? นาโนเทคโนโลยี คือ การจัดการ การสร้าง การสังเคราะห์วัสดุ อุปกรณ์และระบบต่างๆ ที่มีขนาดเล็กอยู่ในช่วง 1 ถึง 100 นาโนเมตร ด้วยความถูกต้องและ แม่นยำ ซึ่งจะส่งผลให้วัสดุหรืออุปกรณ์ต่างๆมี “สมบัติที่พิเศษขึ้น” ทำให้เกิดประโยชน์ ต่อผู้ใช้สอยและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้

มารู้จักับ นาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology)

มารู้จักับ นาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology) นาโนเทคโนโลยี  เป็นการประยุกต์ทางวิทยาศาสตร์ที่ปัจจุบันมีการพูดถึงกันมาก  และถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่มีความสำคัญในการเปลี่ยนแปลงโลกในอดีตและปัจจุบันเป็นอย่างมาก  หากเราจะเห็นสิ่งต่างๆอยู่รอบตัวเรานั้นเกิดจากสิ่งที่

ขั้นตอนการวางแผนทางการเงินให้มั่นคง

ขั้นตอนการวางแผนทางการเงินให้มั่นคง

ขั้นตอนการวางแผนทางการเงินให้มั่นคง การวางแผนการเงิน คือ การวาดภาพชีวิตในอนาคตของเรา หากเราต้องการมีชีวิตที่ไม่ลำบาก มั่นคง และสุขสบาย การวางแผนที่ดีจะช่วยให้ภาพเหล่านั้นชัดเจนยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เชื่อว่าทุกๆ คน ต่างมีความใฝ่ฝันไม่ว่าจะเล็ก-ใหญ่ หรือมีระยะใกล้-ไกล

สรุปจำนวนจริง (Real number)

คณิตศาสตร์ ม. ปลาย สรุปจำนวนจริง (Real number) -เลขออนไลน์

สรุปจำนวนจริง (Real number) ระบบจํานวนก็จะหมายถึง ตัวเลขต่าง ๆ ที่ใช้งานกัน ซึ่งจํานวนหรือตัวเลขที่ใช้กันทั่ว ๆ ไปคือ จํานวนจริง (Real numbers) ซึ่ง ประกอบด้วยจํานวนชนิดต่าง ๆ ดังแผนภาพต่อไปนี้

มาดูดิวโอลิงโก (Duolingo) English Test แบบทดสอบภาษาอังกฤษ

Duolingo คืออะไร Duolingo คือ การสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ ซึ่งจะเป็นข้อสอบแบบ Computer Adaptive Test นั่นคือ ข้อสอบจะปรับความยากง่ายไปตามความสามารถของคนสอบ ประกอบไปด้วย 4 ทักษะ ได้แก่ Reading (การเขียน), Listening (การฟัง), Writing (การเขียน), และ Speaking (การพูด)

แนวสอบความถนัดแพทย์ กสพท PART เชื่อมโยง

แนวสอบความถนัดแพทย์ กสพท PART เชื่อมโยง ข้อสอบความถนัดแพทย์  PART ความคิดเชื่อมโยง กับ GAT เชื่อมโยง (GAT ส่วนที่ 1 ของ สทศ) ต่างกันอย่างไร ?

คณิตศาสตร์ ม.5 อัพเดทล่าสุด หลักสูตร สสวท.

คณิตศาสตร์  ม. 5  (หลักสูตร สสวท.) คณิตศาสตร์ ม.5 ตามหลักสูตรของ สสวท. (หลักสูตรใหม่ ฉบับปรับปรุงปี 2560) ซึ่งเป็นหลักสูตรอัพเดทล่าสุด และใช้มาจนถึงปีปัจจุบัน