สรุปเนื้อหาเรื่อง สถิติ ม.6 เบื้องต้น

สรุปเนื้อหาเรื่อง สถิติ ม.6 เบื้องต้น สถิติ คือ ตัวเลขที่ใช้แทนข้อเท็จจริงหรือข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะต้องเป็นตัวเลขรวบยอดที่ประมวลมาได้จากข้อมูลเบื้องต้นโดยการวิเคราะห์คำนวณ โดยสถิตินั้นจะครอบคลุมตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูล การนำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการตีความหมายข้อมูล

เนื้อหาเรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย เรื่องไฮเพอร์โบลา (Hyperbola) ม.4

สรุปเนื้อหาเรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย เรื่องไฮเพอร์โบลา (Hyperbola) ม.4

สรุปเนื้อหาเรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย เรื่องพาราโบลา (Parabola) ม.4

สรุปเนื้อหาเรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย เรื่องพาราโบลา (Parabola) ม.4

สรุปเนื้อหาเรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย เรื่องวงรี (Ellipse)

สรุปเนื้อหาเรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย เรื่องวงรี (Ellipse) ม.4

สรุปเนื้อหาเรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย เรื่องวงรี (Ellipse) ม.4 สรุปเนื้อหาเรื่อง เส้นขนานและเส้นตั้งฉาก ความสัมพันธ์ซึ่งมีกราฟเป็นเส้นตรง ภาคตัดกรวย (conic section หรือ conic) วงกลม สมการวงกลม วงรี สมการวงรี พาราโบลา ไดเรกตริกซ์ สมการพาราโบลา

สรุปเนื้อหาเรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย เรื่องเส้นตรง ม.4

สรุปเนื้อหาเรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย ความชันของเส้นตรง (Slope : m) เส้นขนานและเส้นตั้งฉาก ความสัมพันธ์ซึ่งมีกราฟเป็นเส้นตรง ภาคตัดกรวย (conic section หรือ conic) วงกลม สมการวงกลม วงรี สมการวงรี พาราโบลา ไดเรกตริกซ์ สมการพาราโบลา

สรุปเวกเตอร์ (Vector)ในระบบพิกัดฉาก(2มิติ)และ 3 มิติ

 เวกเตอร์ (Vector) ในระบบพิกัดฉาก(2มิติ)และ 3 มิติ เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก 2 มิติและ 3 มิติ เนื้อหาประกอบด้วย 2.1 ระบบพิกัด 2.2   เวกเตอร์ 2.3   ส่วนประกอบของเวกเตอร์ 2.4   การบวกเวกเตอร์ 2.5   เวกเตอร์ตำแหน่ง 2.6   การคูณเวกเตอร์

สรุป เวกเตอร์ (vector )พื้นฐาน

สรุป เวกเตอร์ (vector )พื้นฐาน

สรุป เวกเตอร์ (vector )พื้นฐาน 1 เวกเตอร์ (Vector) เป็นปริมาณทางกายภาพที่บอกทั้งขนาดและทิศทาง ตัวอย่างปริมาณเวกเตอร์ได้แก่ การกระจัด ความเร็ว ความเร่ง และแรง ในบทนี้จะศึกษาพีชคณิตเวกเตอร์ การรวมเวกเตอร์ การคูณเวกเตอร์ นักศึกษาจึง จําเป็นต้องทําความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์เวกเตอร์เชิงกราฟ วิเคราะห์เชิงพีชคณิต และ การคูณเวกเตอร์

ภาคตัดกรวย (Conic Section)

พื้นฐานเรื่อง ภาคตัดกรวย (Conic Section) ม.4

ภาคตัดกรวย (Conic Section) ม.4 ชนิดภาคตัดกรวย (Conic Section)  วงกลม และ วงรี คือ เส้นโค้งซึ่งได้จากการตัดกรวย ด้วยระนาบ ให้ได้เส้นโค้งปิด (เป็นวง) วงกลมนั้นถือเป็นกรณีพิเศษของวงรี โดยแนวของระนาบในการตัดนั้น ตั้งฉากกับแกนกลางของกรวย หากระนาบตัดกรวยในแนวขนานกับเส้นขอบของกรวย หรือเรียก เส้นกำเนิดกรวย (generator line) จะได้เส้นโค้งเรียกว่า พาราโบลา หากระนาบไม่อยู่ในแนวขนานเส้นขอบ และตัดกรวยได้เส้นโค้งเปิดไม่เป็นวง จะเรียกเส้นโค้งนี้ว่า ไฮเพอร์โบลา จะเห็นได้ว่าในกรณีนี้ระนาบจะตัดกรวยทั้งครึ่งบน และครึ่งล่าง ได้เป็นเส้นโค้งที่ขาดจากกันสองเส้น