แผนภาพของเวนน์ และออยเลอร์ (Venn-Euler Diagram)

แผนภาพของเวนน์ และออยเลอร์ (Venn-Euler Diagram) แผนภาพของเวนน์ และออยเลอร์ (Venn-Euler Diagram)นักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษ ชื่อนายจอห์นเวนน์( John Venn) และนัก คณิตศาสตร์ชาวสวิสเซอร์แลนด์ ชื่อนายเลียวนาร์ดออลเลอร์ ( Leonard Euler )

การหาค่าความจริงของประพจน์ที่มีตัวเชื่อมมากกว่า 1 ตัวเชื่อม ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ม.4

การหาค่าความจริงของประพจน์ที่มีตัวเชื่อมมากกว่า 1 ตัวเชื่อม การหาค่าความจริงของประพจน์ที่มีตวัเชื่อมหลาย ๆ ตัวเชื่อม จะตอ้งรู้ค่าความจริงของประพจน์ย่อย ๆ แลว้หาค่าความจริงของประพจน์ผสม โดยหาค่าความจริงที่อยู่ ในวงเล็บก่อน จากนั้น หาค่าความจริงตามลำดับความสำคัญของตัวเชื่อม

ตัวเชื่อม และ หรือ ถ้า…แล้ว… ก็ต่อเมื่อ นิเสธ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ม.4

ตัวเชื่อม และ หรือ ถ้า…แล้ว… ก็ต่อเมื่อ นิเสธ  ตารางค่าความจริง คือ ตารางที่สร้างขึ้น   เพื่อบอกว่าค่าความจริงของแต่ละประพจน์คืออะไร โดยที่ตารางค่าความจริงจะต้องแสดงค่าความจริงของประพจน์ ในทุกกรณี ซึ่งจำนวนกรณีจะมีค่าเท่ากับ จำนวนประพจน์ย่อย2จำนวนประพจน์ย่อยๆ

ติวเลขความน่าจะเป็น(Probability)-ความน่าจะเป็น ม.5

ติวเลขความน่าจะเป็น(Probability)-ความน่าจะเป็น ม.5

ติวเลขความน่าจะเป็น (Probability)  ความน่าจะเป็น 1.   อธิบายความหมายของการทดลองสุ่ม เหตุการณ์ และความน่าจะเป็นของเหตุการณ์จากการทดลองสุ่มที่ผลแต่ละตัวมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเท่า ๆ กันได้

เด็ก ม.6 ต้องทำอะไรบ้างสำหรับเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย TCAS

เด็ก ม.6 ต้องทำอะไรบ้างสำหรับเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย TCAS

เด็ก ม.6 ต้องทำอะไรบ้างสำหรับเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย TCAS สอบปลายภาค แน่นอนว่าต้องสอบปลายภาคกันอยู่แล้ว บางคนอาจจะมองว่าไม่สำคัญ ไม่อยากให้ทิ้งการเรียนในห้องเรียน แล้วทุ่มให้กับข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยอย่างเดียว เพราะคะแนนสอบในห้องเรียนมีผลกับ GPAX ที่จะใช้เป็นคะแนนเข้ามหาวิทยาลัยเหมือนกัน

ประโยชน์ของการดื่ม ‘ไวน์แดง’กับสุขภาพของลำไส้ และอัลไซเมอร์

ประโยชน์ของการดื่ม ‘ไวน์แดง’กับสุขภาพของลำไส้ และอัลไซเมอร์ การศึกษาใหม่จาก King’s College London ซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Gastroenterology ชี้ให้เห็นว่า จากการศึกษาผลกระทบของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเบียร์ ไซเดอร์ ไวน์แดง ไวน์ขาว และสุราที่มีต่อจุลินทรีย์ในลำไส้ (gut microbiome) และสุขภาพที่ตามมาในกลุ่มหญิงฝาแฝดหญิงชาวอังกฤษจำนวนกว่า 900 คนซึ่งลงทะเบียนเข้าร่วมโปรแกรมวิจัยสุขภาพ

จิตนิสัยทางคณิตศาสตร์

“จิตนิสัยทางคณิตศาสตร์” (Mathematical Habits Mind) คือ ความเข้าใจคณิตศาสตร์ในรูปแบบที่คณิตศาสตร์เป็น แล้วจะสามารถสร้างจิตนิสัยทางคณิตศาสตร์ให้กับผู้เรียนได้อย่างไร ?