การใช้งาน IF – Clauses ในรูปแบบต่างๆ

การใช้งาน IF – Clauses ในรูปแบบต่างๆ ทั้ง4 แบบ If clause ประกอบด้วย 2 ส่วนซึ่งก็คือประโยคเงื่อนไข (Conditional sentence) และประโยคหลัก (Main clause)

กฎแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตันและสภาพไร้น้ำหนัก

กฎแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตันและสภาพไร้น้ำหนัก-ฟิสิกส์ออนไลน์

กฎแรงดึงดูดระหว่างมวลนิวตัน นักดาราศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์ในสมัยโบราณสังเกตพบว่า ดวงจันทร์โคจรรอบโลกส่วนโลกและดาวเคราะห์ต่างๆ โคจรรอบดวงอาทิตย์ โดยวงโคจรของดวงจันทร์หรือดาวเคราะห์มีลักษณะเป็นวงกลมหรือวงรี แม้แคปเลอร์ (Kepler) จะพบกฎการโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ได้ แต่ก็ยังไม่มีใครสามารถอธิบายเหตุผลในการโคจรลักษณะเช่นนี้ได้ จนกระทั่งนิวตันได้นำผลการสังเกตของนักดาราศาสตร์ทั้งหลายมาสรุปว่า การที่ดาวเคราะห์โคจรรอบดวงอาทิตย์ได้ เนื่องจากมีแรงกระทำระหว่างดวงอาทิตย์กับดาวเคราะห์

ฟิสิกส์เรื่องแรง มวล และกฏการเคลื่อนที่-น้ำหนักและแรงโน้มถ่วงและสนามโน้มถ่วง ฟิสิกส์ออนไลน์

 เราทราบว่าถา้ปล่อยวตัถุมวล m ให้ตกอย่างเสรีบริเวณผิวโลกมันจะตกด้วยความเร่งคงที่ g(g คือ 9.8เมตรต่อวินาที)  โดยไม่คิดแรงตา้นทานของอากาศ เมื่อมวลที่ตกมีความเร้งจึงตอ้งเกิดแรงลพัธ์ตาม กฎขอ้สองของนิวตนั และมีค่า F=mg แรงโน้มถ่วงและสนามโน้มถ่วง แรงโน้มถ่วงและสนามโน้มถ่วง   แรงโน้มถ่วงของโลกคือแรงที่โลกดึงดูดวัตถุบนโลกไม่ให้หลุดลอยไปในอวกาศ  ซึ่งแรงโน้มถ่วงของโลกที่มีผลต่อวัตถุจะมากหรือน้อยจะขึ้นอยู่กับ ชนิดของมวลของวัตถุและระยะห่างวัตถุกับจุดศูนย์กลางของโลก      มวลของสาร(Mass) คือปริมาณเนื้อสาร ซึ่งมีค่าคงตัว มีหน่วยเป็นกิโลกรัม      น้ำหนัก (weight) คือแรงเนื่องจากแรงดึงดูดของโลกที่กระทำติ่วัตถุ มีหน่วยตามระบบเอสไอ คือ นิวตัน(N)  W = mg W แทน น้ำหนัก      M แทน มวล     g แทน ค่าความเร่งเนื่องจากแรงดึดดูดของโลก(9.8 m/s2) “ทุกอนุภาคสสารนี้เอกภพดึงดูดทุกอนุภาคอื่นด้วยแรงซึ่งแปรผันตรงกับผลคูณของมวลของอนุภาคและแปรผกผันกับกำลังสองของระยะห่างระหว่างอนุภาคทั้งสองนั้น” วัตถุมีมวล m จะมีแรงโน้มถ่วงกระทำต่อวัตถุขนาดเท่ากัน F = mg  เมื่อ g = ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก = 9.81 m/s.s  ถ้า m มีหน่วยเป็นกิโลกรัม      F จะมีหน่วยเป็นนิวตัน…

กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตัน

กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตัน-ฟิสิกส์ออนไลน์ ม.ปลาย

กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตัน กฎข้อ 2“เมื่อมีแรงลัพธ์ซึ่งมีขนาดไม่เป็ นศูนย์มากระท าต่อวัตถุ จะท าให้วัตถุเกิดความเร่ งในทิศเดียวกับ แรงลัพธ์ที่มากระท าและขนาดของความเร่ งนี้จะแปลผันตรงกับขนาดของแรงลัพธ์และแปลผกผันกับมวล ของวัตถุ

การหาทิศของแรงที่กระทำต่อวัตถุจากลักษณะของการเคลื่อนที่

ฟิสิกส์เรื่องแรง มวล และกฏการเคลื่อนที่-การหาทิศของแรงที่กระทำต่อวัตถุจากลักษณะของการเคลื่อนที่

เรื่องแรงกับการเคลื่อนที่ แรง (force) เป็นสิ่งที่ทำให้วัตถุเปลี่ยนรูปร่าง เปลี่ยนทิศทาง เกิดการเคลื่อนที่หรือหรือหยุดนิ่งได้ แรงสามารถเปลี่ยนความเร็วของวัตถุได้ หรือกล่าวได้ว่าแรงทำให้วัตถุเกิดความเร่ง

ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์-การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์-การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ความหมายของปัญหาและการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์                                                                                     ปัญหา หมายถึง สถานการณ์ที่เผชิญอยู่และต้องการค้นหาคำตอบ โดยที่ยังไม่รู้วิธีการหรือขั้นตอนที่จะได้คำตอบของสถานการณ์นั้นในทันที

ตรรกศาสตร์-ความหมายของการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์-ด้วยการให้เหตุผลแบบอุปนัย

ความหมายของการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์  หมายถึง  กระบวนการการคิดทางคณิตศาสตร์ที่ต้องอาศัยการคิดวิเคราะห์และ /  หรือความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการรวบรวมข้อเท็จจริง/ข้อความ/แนวคิด/สถานการณ์ทางคณิตศาสตร์ต่างๆ แจกแจงความสัมพันธ์ หรือการเชื่อมโยง  เพื่อทำให้เกิดข้อเท็จจริงหรือสถานการณ์ใหม่

มารู้จักกับการอนุรักษ์พลังงานหรือการใช้พลังงานเชิงอนุรักษ์

มารู้จักกับการอนุรักษ์พลังงานหรือการใช้พลังงานเชิงอนุรักษ์ การอนุรักษ์พลังงานหรือการใช้พลังงานเชิงอนุรักษ์ที่สำคัญ ได้แก่                 1. การใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่าโดยการสร้างค่านิยมและจิตใต้สำนึกการใช้พลังงาน