ระบบพิกัดในแผนที่

ระบบพิกัดในแผนที่

ระบบพิกัดในแผนที่ เนื่องจากโลกเป็นทรงกลมเมื่อมีการกำหนดตำแหน่งต่างๆ บนโลก จึงต้องถ่ายทอดตำแหน่งจากพื้นที่จริงลงมาสู่แผนที่ด้วยระบบพิกัด โดยระบบพิกัดแผนที่ คือ การอ้างอิงตำแหน่งของโลกที่ถ่ายทอดลงมาสู่แผนที่ซึ่งมีลักษณะแบนราบ โดยกำหนดให้มีจุดกำเนิดของพิกัดอยู่บนผิวโลก และมีลักษณะเป็นระบบพิกัดฉาก อันเกิดจากการตัดกันของแกนสมมติ ตั้งแต่ 2 แกนขึ้นไป ระบบพิกัดแผนที่มีอยู่ด้วยกันสองชนิด คือ ระบบพิกัด 2 มิติ และระบบพิกัด 3 มิติ ซึ่งพิกัดเหล่านี้ได้อ้างอิงกับตำแหน่งบนโลกด้วยระบบพิกัดทางภูมิศาสตร์

สมดุลของแรง (Balanced Force)

สมดุลของแรง (Balanced Force) สมดุลย์คืออะไร ในทางบัญชีและการเงิน คำว่า “สมดุลย์” (Balance) เป็นคำที่ใช้แสดงถึงสถานะที่ชี้ให้เห็นถึงความสมดุลของบัญชีหรือการเงิน ซึ่งอาจเป็นทั้งบัญชีบุคคล บัญชีธุรกิจ หรือแม้กระทั่งการเงินของรัฐบาล ความสมดุลของบัญชีหมายถึงความเท่าเทียมระหว่างส่วนรายรับและรายจ่าย หรือส่วนฐานะของสินทรัพย์และหนี้สิน

การอ้างเหตุผล ตรรกศาสตร์ ม4

การอ้างเหตุผล ตรรกศาสตร์ ม.4

การอ้างเหตุผล ตรรกศาสตร์ ม.4 คือ การอ้างว่า สำหรับเหตุการณ์ P1, P2,…, Pn ชุดหนึ่ง สามารถสรุปผลที่ตามมา C ได้ โดยการอ้างเหตุผลประกอบด้วย 2 ส่วน คือ เหตุ (สิ่งที่กำหนดให้) และ ผล (สิ่งที่ตามมา) สำหรับการพิจารณาว่า การอ้างเหตุผลนั้นสมเหตุสมผลหรือไม่ สามารถพิจารณาได้จากประพจน์ ( P1 ∧ P2 ∧ … Pn) → C ถ้าประพจน์ดังกล่าวมีค่าความจริงเป็นจริงเสมอ (เป็นสัจนิรันดร์) เราสามารถสรุปได้ว่าการอ้างเหตุผลดังกล่าวเป็นการอ้างที่สมเหตุสมผล

เคมีสรุปเรื่อง โมลและสูตรเคมี

เคมีสรุปเรื่อง โมลและสูตรเคมี

สรุปเรื่อง โมลและสูตรเคมี โมล (mole หรือ mol) เป็นหน่วยเรียกในระบบ SI โดยสัญลักษณ์ของโมล คือ mol หมายถึง ปริมาณสารที่ประกอบไปด้วยอนุภาค (อะตอม โมเลกุล หรืออนุภาคอื่น) เท่ากับจำนวนอะตอมของไอโซโทป C-12 จำนวน 12 กรัม ซึ่งได้ว่า 1 mole = 6.02 x 1023 อนุภาค = Avogadro’s number

ทฤษฎีจำนวน (Number Theory)

ทฤษฎีจำนวน (Number Theory)

ทฤษฎีจำนวน (Number Theory) ตัวอย่างผลงาน เช่น ทฤษฎีบทปีทาโกรัส การค้นพบจำนวนอตรรยะ สมบัติของจำนวนบาง ประเภท จำนวนเชิงรูปภาพ เป็นต้น ปีทาโกรัสมีความเชื่อและสั่งสอนศิษย์ว่า “ทุกสรรพสิ่งแทนได้ด้วย จำนวน” (All is number) (คำว่าจำนวน หมายถึง จำนวนตรรกยะบวกและศูนย์เท่านั้น)

คำคุณศัพท์ (Adjectives)

คำคุณศัพท์ (Adjectives)

คำคุณศัพท์ (Adjectives) Adjective คืออะไร? Adjective คือ คำคุณศัพท์ในภาษาอังกฤษ Adjective หรือ Adj. ทำหน้าที่ขยายคำนาม หรือ สรรพนามที่อยู่ในประโยค คือ คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ ทำหน้าที่ขยายเพื่อบอกให้เราเข้าใจคำนามหรือสรรพนามได้ดีมากยิ่งขึ้น ว่ามีลักษณะอย่างไร เช่น สูง, ต่ำ, ดำ, ขาว, ใหญ่, เล็ก, ฯลฯ คุณศัพท์ (Adjectives) เป็นคำที่ใช้ทำหน้าที่ขยายคำนามหรือคำสรรพนาม (ถ้านำไปขยายสรรพนามต้องอยู่หลังตลอดไป) เพื่อทำให้เห็นทราบรายละเอียดของคำนามรือคำสรรพนามเพิ่มเติม

การใช้คำคุณศัพท์และการบอกความรู้สึก

การใช้คำคุณศัพท์และการบอกความรู้สึก คำคุณศัพท์ (Adjectives)

การใช้คำคุณศัพท์และการบอกความรู้สึก-vคำคุณศัพท์ (Adjectives) Part of Speech คืออะไร มีความสําคัญอย่างไร Part of speech คือชนิดหรือประเภทของคำ สามารถแสดงให้เห็นว่าคำนั้นทำหน้าที่อย่างไรทางไวยากรณ์ภายในประโยคและมีความหมายว่าอย่างไรนั่นเอง เพราะคำในภาษาอังกฤษบางคำสามารถแปลได้หลายความหมาย และทำหน้าที่

ระบบจำนวนจริง

จำนวนจริง           จำนวนจริง ( Real  Numbers ) ประกอบด้วย จำนวนตรรกยะและจำนวนอตรรกยะ                1) จำนวนตรรกยะ (Rational  Numbers) คือจำนวนที่สามารถเขียนในรูปเศษส่วนได้เมื่อเศษและส่วนเป็นจำนวนเต็ม  และ “ส่วนมีค่าไม่เท่ากับ 0 ”  ได้แก่ จำนวนเต็ม เศษส่วน และทศนิยมซ้ำ