วิเคราะห์แนวข้อสอบ A-Level ฟิสิกส์ 66

วิเคราะห์แนวข้อสอบ A-Level ฟิสิกส์ 66 ก่อนอื่นต้องรู้ ว่า A-Level คืออะไร  การสอบ A-Level (Applied Knowledge Level) นั้นมาจากข้อสอบวิชาสามัญเดิม เน้นการสอบวัดความรู้เชิงวิชาการทาง ทปอ. กำหนดขอบเขตข้อสอบแล้วว่าจะไม่ออกเนื้อหาเกินจากหลักสูตรที่เรียนมาตั้งแต่ชั้น ม.4, ม.5 , ม.6 เนื้อหาจะอ้างอิงหลักสูตรแกนกลางของ สพฐ. เน้นวัดความรู้นำมาประยุกต์ใช้ในการสอบ มีจำนวน 10 วิชา และน้องเลือกสอบสูงสุดได้ถึง 10 วิชา แต่ก็มีบางวิชาที่ต้องเลือกเพราะมีเวลาสอบซ้ำกัน นั้นคือวิชาภาษาต่างประเทศนะครับ มีดังนี้