คอนจูเกตที่ซับซ้อน สัญกรณ์และคุณสมบัติ-จำนวนเชิงซ้อน (Complex Numbers)

จำนวนเชิงซ้อน (Complex Numbers) ถ้าเรารวมจำนวนจริงและจำนวนจินตภาพเราจะได้จำนวนชนิดใหม่ขึ้นมาเรียกว่า “จำนวนเชิงซ้อน (Complex Numbers)

เทคนิคเช็คแกรมม่าและการฝึกเรียนภาษาอังกฤษได้ด้วยตัวเอง

เทคนิคเช็คแกรมม่าและการฝึกเรียนภาษาอังกฤษได้ด้วยตัวเอง

เทคนิคเช็คแกรมม่าและการฝึกเรียนภาษาอังกฤษได้ด้วยตัวเอง Grammar ภาษาอังกฤษ คือ กุญแจสำคัญ ในการสื่อสาร ที่ช่วยให้เราสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างเข้าใจ และด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทำให้เราสามารถตรวจสอบแกรมม่าได้อย่างง่ายดาย  1. ใช้เวลาสำหรับเนื้อสำคัญที่มักใช้บ่อย

โครงการร่วม 2 หลักสูตร พ.บ. – วศ.ม. (วิศวกรรมชีวการแพทย์)

แพทย์นวัตกร หลักสูตร 2 ปริญญา “แพทย์-วิศวกร” ม.มหิดล

โครงการร่วม 2 หลักสูตร พ.บ. – วศ.ม. (วิศวกรรมชีวการแพทย์) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงมีแนวคิดสร้างหลักสูตรร่วมกันระหว่างแพทยศาสตร์บัณฑิตและวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต ภายใต้โครงการร่วม 2 หลักสูตร พ.บ. – วศ. ม.

วิธีการเลือกหนังสือคณิตศาสตร์ ม.ปลาย เพื่อเตรียมสอบ

วิธีการเลือกหนังสือคณิตศาสตร์ ม.ปลาย เพื่อเตรียมสอบ

วิธีการ เลือกหนังสือคณิตศาสตร์ ม.ปลาย ตามประเภทของเนื้อหา ไม่ว่าจะเป็นวิชาคณิตศาสตร์หรือวิชาไหน ๆ สิ่งแรกที่จะช่วยจัดกลุ่มหนังสือได้ คือ ประเภทของเนื้อหานั่นเองค่ะ และถึงแม้ว่าในแต่ละเล่มจะมีครบทุกบทซึ่งเน้นตรงตามหลักสูตร แต่เนื้อหาด้านในก็อาจเหมาะสำหรับการเตรียมตัวอ่านที่ต่างกัน ดังนี้

มาเรียนคณิตตรีโกณมิติ (Trigonometry) เรื่องวงกลมหนึ่งหน่วย ติวเลขออนไลน์

มาเรียนคณิตตรีโกณมิติ (Trigonometry)ในเรื่อง วงกลมหนึ่งหน่วย นิยามด้วยวงกลมหนึ่งหน่วย

ลอการิทึมแบบเนเปียร์ (Napierian logarithms)

มาติวเอกซ์โพเนนเชียล ลอการิทึม-เรื่องลอการิทึมธรรมชาติ (Natural logarithm)

เอกซ์โพเนนเชียล ลอการิทึม (Exponential Function) ระดับชั้น ม.5 เรื่อง ลอการิทึมแบบเนเปียร์ (Napierian logarithms)  ลอการิทึมธรรมชาติ (Natural logarithm) ลอการิทึมธรรมชาติ  หมายถึง  ลอการิทึมที่มีฐานเป็น e โดยที่ e เป็นสัญลักษณ์แทนจำนวนอตรรกยะจำนวนหนึ่งซึ่งมีค่าประมาณ 2.7182818 แสดงว่า  logex คือ  ลอการิทึมธรรมชาติ  นั่นเอง

มาติวเลขออนไลน์-เรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชัน คณิตศาสตร์ ม.4

ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน(Relations and Functions) ฟังก์ชัน คือ ความสัมพันธ์ จาก เซต หนึ่ง (โดเมน) ไปยังอีกเซตหนึ่ง (โคโดเมน ไม่ใช่ เรนจ์) โดยที่สมาชิกตัวหน้าไม่ซ้ำกัน ความคิดรวบยอดของฟังก์ชันนี้เป็นพื้นฐานของทุกสาขาของคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เชิงปริมาณ

ฟังก์ชันกำลังสอง(Quadratic function)

ฟังก์ชันกำลังสอง(Quadratic function)-คณิตศาสตร์ออนไลน์

ฟังก์ชันกำลังสอง(Quadratic function) ฟังก์ชันพีชคณิตที่มีตัวแปรต้นกำลังศูนย์หรือหนึ่งนั้นเป็นฟังก์ชันเชิงเส้น นอกเหนือจากนี้จะให้กราฟที่มีลักษณะเป็นเส้นโค้งในที่นี้เราจะศึกษาฟังก์ชันที่อยู่ในรูปของพหุนามกำลังสอง

แบบฝึกหัดและเฉลยแบบฝึกหัด เรื่องการเชื่อมประพจน์

แบบฝึกหัดและเฉลยแบบฝึกหัดเรื่อง-การเชื่อมประพจน์ ตรรกศาสตร์ คณิตศาสตร์ ออนไลน์

ให้นักเรียนเขียนสัญลักษณ์ T หน้าประพจน์ที่เป็นจริง และเขียนสัญลักษณ์ F หน้าประพจน์ที่เป็นเท็จ