โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    ความสัมพันธ์เป็นหัวข้อทางคณิตศาสตร์ที่มีบทบาทมากในการวิเคราะห์ความเกี่ยวข้องกันระหว่างสมาชิกในเซตเดียวกับหรือสมาชิกต่างเซตกัน โดยสมาชิกที่สัมพันธ์

GAT เชื่อมโยง คืออะไร

GAT เชื่อมโยง คืออะไร

GAT เชื่อมโยง คืออะไร ข้อสอบ GAT ประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนแรกคือ GATเชื่อมโยงเหตุผลและ ส่วนที่เป็นGATภาษาอังกฤษ ทั้ง 2 ส่วนมีคะแนนเต็ม 300 คะแนน แบ่งออกเป็นส่วนละ150 คะแนนโดยในส่วนของGAT เชื่อมโยงเหตุผล แบ่งออกเป็น 2 ข้อ(ไม่จำเป็นต้องข้อละ 75 คะแนน) ซึ่งในแต่ละข้อจะเป็นบทความทั่วไปหรือเหตุการณ์ที่สำคัญในช่วงนั้นก็ได้ โดยจะให้เชื่อมโยงเหตุผลในบทความต่างๆ ผ่านวิธีการทำโจทย์ ให้รู้ว่าอะไรที่ส่งผลด้านบวก อะไรส่งผลด้านลบและอะไรเป็นองค์ประกอบ ซึ่งโจทย์จะฝึกให้จับประเด็นในสิ่งต่างๆเหล่านี้ และนี้คือลักษณะของข้อสอบ GAT ในส่วนของเชื่อมโยงเหตุผล

ความคิดสร้างสรรค์(Creative Thinking)ในชีวิตประจําวัน

ความคิดสร้างสรรค์(Creative Thinking)ในชีวิตประจําวัน ความคิดสร้างสรรค์ คือ กระบวนการคิดของสมองซึ่งมีความสามารถในการคิดได้หลากหลายและแปลกใหม่จากเดิม โดยสามารถนำไปประยุกต์ทฤษฎี หรือหลักการได้อย่าง

PAT1 ปี64

บทสรุปแนะนำ PAT1 ปี52-PAT1 ปี64

PAT1 ใช้ยื่นคณะไหนได้บ้าง? ข้อสอบ PAT1 ในใช้ยื่นในหลายคณะ ไม่ว่าจะเป็นวิศวกรรมศาสตร์ บัญชี บริหาร เศรษฐศาสตร์ รวมไปถึงคณะนิติศาสตร์ วารสาร/นิเทศ อักษร ที่จะมีแบบเลือกยื่นด้วยคะแนน PAT1 ด้วย นอกจากนี้ยังมีคณะอื่นๆอีกมากมายที่ใช้คะแนน PAT1  ซึ่งต้องดูรายคณะ รายมหาลัยฯ ซึ่งถ้าน้องๆอยากรู้ว่าคณะไหน ใช้อะไรยื่นบ้าง

ตรรกศาสตร์ ม.4

ประพจน์ (Proposition ,Statement)  หมายถึง  ประโยชน์หรือข้อความ  ที่มีค่าความจริงเป็นจริง  หรือเป็นเท็จเพียงค่าใดค่าหนึ่งเท่านั้น  ซึ่งอาจอยู่ในประโยคบอกเล่าหรือประโยคปฏิเสธก็ได้

วิธีของยุคลิด (Euclidean Algorithm)-คณิตศาสตร์ออนไลน์

วิธีของยุคลิด (Euclidean Algorithm) การตรวจสอบจำนวนนับนั้นว่าเป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่  การหา ห.ร.ม.(ตัวหารร่วมมาก) ของจำนวนนับสองจำนวนที่มีค่ามากเพื่อให้หาได้สะดวกและรวดเร็ว เราไปดูรายละเอียด จำนวนนับที่มากกว่า 1 และมีตัวประกอบเพียงสองตัว คือ 1 และตัวของมันเอง เรียกว่า จำนวนเฉพาะ (Prime number)  เช่น 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97 , … เติมจำนวนเฉพาะ 1,000 จำนวนแรก นำแนวคิดเดียวกันมาตรวจสอบได้ ดังนี้ ตัวอย่างที่ 1 จงตรวจสอบว่า  83  เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่…

TCAS66

TCAS66 เปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง ?

การเปลี่ยนแปลง TCAS66 เป็นน้องๆ อีกหนึ่งรุ่นที่ต้องเจอกับความเปลี่ยนแปลงเรื่องระบบรับเข้ามหาวิทยาลัย โดยในระบบ TCAS66 นั้น จะมีการลดความซ้ำซ้อนของข้อสอบ ปรับเปลี่ยนระบบการสอบไปใช้ TGAT TPAT และ A-Level แทน