สรุปทฤษฎีจำนวน (Number Theory) คณิตศาสตร์ออนไลน์

ทฤษฎีจำนวน (Number Theory) นิยาม ถ้า m และ n เป็นจำนวนเต็ม โดยที่ n≠0 แล้ว n หาร m ลงตัว ก็ต่อเมื่อ มีจำนวนต็ม c เพียงจำนวนเดียวเท่านั้น ซึ่ง m = nc เรียก n ว่าตัวหารหนึ่งของ m   สัญลักษณ์ n|m หมายถึง n หาร m ลงตัว   n|/m หมายถึง n หาร m ไม่ลงตัว

สรุปรูปแบบของประโยค past continuous

สรุปรูปแบบของประโยค past continuous ภาษาอังกฤษออนไลน์

Past Continuous Tense คือ ประโยคอดีตกาลต่อเนื่อง ที่ใช้สื่อสารถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในอดีด สิ้นสุดลงไปแล้ว ซึ่งจะแตกต่างจาก Past Simple Tense

ความสำคัญและการวัดผลของแบรนด์ Brand Awareness คืออะไร?

การใช้ตัวชี้วัดทางการตลาดหรือเครื่องมือชี้วัดเพื่อการประเมินผลความสำเร็จในแต่ละองค์กร แน่นอนว่ามีรูปแบบแตกต่างกันออกไป แต่ไม่ว่าแบรนด์ของท่านจะอยู่ในสายธุรกิจไหน มีขนาดเล็ก หรือ ขนาดใหญ่ การวัดผลมีส่วนสำคัญในการประเมินการเติบโตขององค์กรว่าเป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม หรือเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่  ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากการประเมินผลนั้น ผู้ประกอบการสามารถนำไปวิเคราะห์ เพื่อต่อยอดธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อ Brand Awareness คืออะไร?

คณิตศาสตร์ ม.4 ตรรกศาสตร์-ประโยคเปิดและตัวบ่งปริมาณ

คณิตศาสตร์ ม.4 ตรรกศาสตร์-ประโยคเปิดและตัวบ่งปริมาณ ตัวบ่งปริมาณ ตัวบ่งปริมาณ คือ สัญลักษณ์หรือข้อความที่เมื่อเราเอาไปเติมใน “ประโยคเปิด” แล้วจะทำให้ประโยคนั้นกลายเป็นประพจน์

ความรู้พื้นฐาน ประพจน์และค่าความจริงของประพจน์

ในการเชื่อมประพจน์นั้นบางครั้งจะต้องใช้ตัวเชื่อมหลายตัวมาเชื่อมประพจน์ ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในการหาค่าความจริงว่าควรที่จะเริ่มต้นที่ตัวใดก่อน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการลำดับสัญลักษณ์ที่ “คลุมความ” มากที่สุดและรองลงมาตามลำดับ ตารางความจริง คือ ตารางที่สร้างขึ้นเพื่อใช้หาค่าความจริงของประพจน์