มาดูดิวโอลิงโก (Duolingo) English Test แบบทดสอบภาษาอังกฤษ

Duolingo คืออะไร Duolingo คือ การสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ ซึ่งจะเป็นข้อสอบแบบ Computer Adaptive Test นั่นคือ ข้อสอบจะปรับความยากง่ายไปตามความสามารถของคนสอบ ประกอบไปด้วย 4 ทักษะ ได้แก่ Reading (การเขียน), Listening (การฟัง), Writing (การเขียน), และ Speaking (การพูด)

แนวสอบความถนัดแพทย์ กสพท PART เชื่อมโยง

แนวสอบความถนัดแพทย์ กสพท PART เชื่อมโยง ข้อสอบความถนัดแพทย์  PART ความคิดเชื่อมโยง กับ GAT เชื่อมโยง (GAT ส่วนที่ 1 ของ สทศ) ต่างกันอย่างไร ?

คณิตศาสตร์ ม.5 อัพเดทล่าสุด หลักสูตร สสวท.

คณิตศาสตร์  ม. 5  (หลักสูตร สสวท.) คณิตศาสตร์ ม.5 ตามหลักสูตรของ สสวท. (หลักสูตรใหม่ ฉบับปรับปรุงปี 2560) ซึ่งเป็นหลักสูตรอัพเดทล่าสุด และใช้มาจนถึงปีปัจจุบัน

สับเซต (Sub Set)-คณิตศาสตร์ ออนไลน์ ม.4

สับเซต (Sub Set) สับเซต (subset) หรือ “เซตย่อย”  คือ เซตที่เล็กกว่าหรือเท่ากันกับเซตที่กำหนด โดยต้องใช้สมาชิกร่วมกับเซตที่กำหนดเท่านั้น

นักวิทยาศาสตร์พบหลักฐานน้ำแข็งบนดวงจันทร์

น้ำแข็งบนดวงจันทร์ ธรรมชาติของดวงจันทร์เมื่อ Galileo ใช้กล้องโทรทรรศน์ ที่เขาประดิษฐ์ขึ้นส่องดูดวงจันทร์เมื่อ 389 ปีก่อนนี้เอง เขาได้เห็นผิวขรุขระ เห็นภูเขาเป็นทิวยาวและเห็นหลุมอุกกาบาตจำนวนมากมายกระจัดกระจายอยู่ทั่วผิวหน้าของดวงจันทร์

มารู้จักกับ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things, IoT)

อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง (Internet Of Things) Internet of Things (IoT) พัฒนามาจากเทคโนโลยีการระบุตัวตนด้วยคลื่นวิทยุ หรือ Radio-frequency Identification (RFID) โดยพัฒนาเป็นเทคโนโลยีที่เชื่อมต่อระหว่างวัตถุสิ่งของ หรือโครงสร้างทางกายภาพ เข้ากับโครงสร้างด้านดิจิทัล หรือระบบอินเทอร์เน็ตผ่านเซ็นเซอร์ เพื่อให้เกิดการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ใช้งานและวัตถุในเครือข่าย กล่าวคือ ผู้ใช้งานสามารถสั่งการควบคุมการใช้งานวัตถุสิ่งของในเครือข่ายผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ เช่น การเปิด-ปิด เครื่องใช้ไฟฟ้าผ่าน Smart Phone

ตรรกะศาสตร์เบื้องต้น-กระบวนการของเหตุและผล

ตรรกะศาสตร์เบื้องต้น-กระบวนการของเหตุและผล การให้เหตุผลคืออะไร     การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ (หรือการอ้างเหตุผล) คือ กระบวนการคิดของมนุษย์ และสื่อความหมายกับผู้อื่นด้วยภาษา ซึ่งประกอบด้วยข้อความ หรือประโยคกลุ่มหนึ่งที่ยกขึ้นมาเพื่อสนับสนุนให้ได้ข้อความ หรือประโยคตามมา มักจะแสดงในส่วนของ เหตุ เราเรียกข้อความกลุ่มแรกนี้ว่า ข้ออ้าง (Premisses) และข้อความอีกชุดหนึ่งที่แสดงในส่วนของ ผล จะถูกเรียกว่า ข้อสรุป (Conclusion)

GAT เชื่อมโยง คืออะไร

GAT เชื่อมโยง คืออะไร

วันนี้มีเคล็ดลับทำ GAT เชื่อมโยง มาฝากสำหรับน้อง ๆ จะเป็นยังไง เอาเป็นว่าไปดูกัน GAT เชื่อมโยง คืออะไร GAT เชื่อมโยง เป็นส่วนหนึ่งของข้อสอบความถนัดทั่วไป (GAT – General Aptitude Test) ซึ่งนอกจากจะมี GAT เชื่อมโยงแล้ว ยังมี GAT ภาษาอังกฤษอีกด้วย โดยแต่ละส่วน จะมี 150 คะแนนเท่า ๆ กันและใช้เวลาสอบ ส่วนละ 1 ชั่วโมง 30 นาที “ สำหรับ GAT เชื่อมโยง” เป็นข้อสอบที่ใช้วัดทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ การเขียนเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงวิเคราะห์และการแก้ปัญหา ซึ่งข้อสอบลักษณะนี้จะไม่มีบรรจุเป็นหลักสูตรในโรงเรียน ความยากของข้อสอบแต่ละปีก็จะมีดีกรีความเข้มข้นไม่เท่ากัน อย่าลืมนะคะว่าคะแนนจากการสอบ GAT เชื่อมโยง เป็นหนึ่งในค่าน้ำหนักคะแนนรอบต่าง ๆ ของระบบ TCAS โดยเฉพาะรอบที่ 3 (รับตรงร่วมกัน) เดิม…

มาดูวิธีเปลี่ยนทศนิยมซ้ำให้เป็นเศษส่วนแบบง่ายๆและเข้าใจกัน

มาดูวิธีเปลี่ยนทศนิยมซ้ำให้เป็นเศษส่วนแบบง่ายๆ ทศนิยม     คือ จำนวนจริงที่มีเครื่องหมาย . (จุดทศนิยม) วางอยู่ระหว่างจำนวนเต็ม เช่น 1.25, 0.347, 4.0, -3.64 เป็นต้น ประเภทของทศนิยมมี 2 ประเภท คือ ทศนิยมซ้ำ กับ ทศนิยมไม่ซ้ำ (ในที่นี้จะกล่าวถึงแต่ทศนิยมซ้ำ)