มารู้จักับ นาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology)

มารู้จักับ นาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology) นาโนเทคโนโลยี  เป็นการประยุกต์ทางวิทยาศาสตร์ที่ปัจจุบันมีการพูดถึงกันมาก  และถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่มีความสำคัญในการเปลี่ยนแปลงโลกในอดีตและปัจจุบันเป็นอย่างมาก  หากเราจะเห็นสิ่งต่างๆอยู่รอบตัวเรานั้นเกิดจากสิ่งที่

ขั้นตอนการวางแผนทางการเงินให้มั่นคง

ขั้นตอนการวางแผนทางการเงินให้มั่นคง

ขั้นตอนการวางแผนทางการเงินให้มั่นคง การวางแผนการเงิน คือ การวาดภาพชีวิตในอนาคตของเรา หากเราต้องการมีชีวิตที่ไม่ลำบาก มั่นคง และสุขสบาย การวางแผนที่ดีจะช่วยให้ภาพเหล่านั้นชัดเจนยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เชื่อว่าทุกๆ คน ต่างมีความใฝ่ฝันไม่ว่าจะเล็ก-ใหญ่ หรือมีระยะใกล้-ไกล

สรุปจำนวนจริง (Real number)

คณิตศาสตร์ ม. ปลาย สรุปจำนวนจริง (Real number) -เลขออนไลน์

สรุปจำนวนจริง (Real number) ระบบจํานวนก็จะหมายถึง ตัวเลขต่าง ๆ ที่ใช้งานกัน ซึ่งจํานวนหรือตัวเลขที่ใช้กันทั่ว ๆ ไปคือ จํานวนจริง (Real numbers) ซึ่ง ประกอบด้วยจํานวนชนิดต่าง ๆ ดังแผนภาพต่อไปนี้

มาดูดิวโอลิงโก (Duolingo) English Test แบบทดสอบภาษาอังกฤษ

Duolingo คืออะไร Duolingo คือ การสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ ซึ่งจะเป็นข้อสอบแบบ Computer Adaptive Test นั่นคือ ข้อสอบจะปรับความยากง่ายไปตามความสามารถของคนสอบ ประกอบไปด้วย 4 ทักษะ ได้แก่ Reading (การเขียน), Listening (การฟัง), Writing (การเขียน), และ Speaking (การพูด)

แนวสอบความถนัดแพทย์ กสพท PART เชื่อมโยง

แนวสอบความถนัดแพทย์ กสพท PART เชื่อมโยง ข้อสอบความถนัดแพทย์  PART ความคิดเชื่อมโยง กับ GAT เชื่อมโยง (GAT ส่วนที่ 1 ของ สทศ) ต่างกันอย่างไร ?

คณิตศาสตร์ ม.5 อัพเดทล่าสุด หลักสูตร สสวท.

คณิตศาสตร์  ม. 5  (หลักสูตร สสวท.) คณิตศาสตร์ ม.5 ตามหลักสูตรของ สสวท. (หลักสูตรใหม่ ฉบับปรับปรุงปี 2560) ซึ่งเป็นหลักสูตรอัพเดทล่าสุด และใช้มาจนถึงปีปัจจุบัน

สับเซต (Sub Set)-คณิตศาสตร์ ออนไลน์ ม.4

สับเซต (Sub Set) สับเซต (subset) หรือ “เซตย่อย”  คือ เซตที่เล็กกว่าหรือเท่ากันกับเซตที่กำหนด โดยต้องใช้สมาชิกร่วมกับเซตที่กำหนดเท่านั้น

นักวิทยาศาสตร์พบหลักฐานน้ำแข็งบนดวงจันทร์

น้ำแข็งบนดวงจันทร์ ธรรมชาติของดวงจันทร์เมื่อ Galileo ใช้กล้องโทรทรรศน์ ที่เขาประดิษฐ์ขึ้นส่องดูดวงจันทร์เมื่อ 389 ปีก่อนนี้เอง เขาได้เห็นผิวขรุขระ เห็นภูเขาเป็นทิวยาวและเห็นหลุมอุกกาบาตจำนวนมากมายกระจัดกระจายอยู่ทั่วผิวหน้าของดวงจันทร์

มารู้จักกับ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things, IoT)

อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง (Internet Of Things) Internet of Things (IoT) พัฒนามาจากเทคโนโลยีการระบุตัวตนด้วยคลื่นวิทยุ หรือ Radio-frequency Identification (RFID) โดยพัฒนาเป็นเทคโนโลยีที่เชื่อมต่อระหว่างวัตถุสิ่งของ หรือโครงสร้างทางกายภาพ เข้ากับโครงสร้างด้านดิจิทัล หรือระบบอินเทอร์เน็ตผ่านเซ็นเซอร์ เพื่อให้เกิดการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ใช้งานและวัตถุในเครือข่าย กล่าวคือ ผู้ใช้งานสามารถสั่งการควบคุมการใช้งานวัตถุสิ่งของในเครือข่ายผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ เช่น การเปิด-ปิด เครื่องใช้ไฟฟ้าผ่าน Smart Phone

ตรรกะศาสตร์เบื้องต้น-กระบวนการของเหตุและผล

ตรรกะศาสตร์เบื้องต้น-กระบวนการของเหตุและผล การให้เหตุผลคืออะไร     การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ (หรือการอ้างเหตุผล) คือ กระบวนการคิดของมนุษย์ และสื่อความหมายกับผู้อื่นด้วยภาษา ซึ่งประกอบด้วยข้อความ หรือประโยคกลุ่มหนึ่งที่ยกขึ้นมาเพื่อสนับสนุนให้ได้ข้อความ หรือประโยคตามมา มักจะแสดงในส่วนของ เหตุ เราเรียกข้อความกลุ่มแรกนี้ว่า ข้ออ้าง (Premisses) และข้อความอีกชุดหนึ่งที่แสดงในส่วนของ ผล จะถูกเรียกว่า ข้อสรุป (Conclusion)