การหาทิศของแรงที่กระทำต่อวัตถุจากลักษณะของการเคลื่อนที่

ฟิสิกส์เรื่องแรง มวล และกฏการเคลื่อนที่-การหาทิศของแรงที่กระทำต่อวัตถุจากลักษณะของการเคลื่อนที่

เรื่องแรงกับการเคลื่อนที่ แรง (force) เป็นสิ่งที่ทำให้วัตถุเปลี่ยนรูปร่าง เปลี่ยนทิศทาง เกิดการเคลื่อนที่หรือหรือหยุดนิ่งได้ แรงสามารถเปลี่ยนความเร็วของวัตถุได้ หรือกล่าวได้ว่าแรงทำให้วัตถุเกิดความเร่ง

ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์-การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์-การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ความหมายของปัญหาและการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์                                                                                     ปัญหา หมายถึง สถานการณ์ที่เผชิญอยู่และต้องการค้นหาคำตอบ โดยที่ยังไม่รู้วิธีการหรือขั้นตอนที่จะได้คำตอบของสถานการณ์นั้นในทันที

ตรรกศาสตร์-ความหมายของการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์-ด้วยการให้เหตุผลแบบอุปนัย

ความหมายของการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์  หมายถึง  กระบวนการการคิดทางคณิตศาสตร์ที่ต้องอาศัยการคิดวิเคราะห์และ /  หรือความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการรวบรวมข้อเท็จจริง/ข้อความ/แนวคิด/สถานการณ์ทางคณิตศาสตร์ต่างๆ แจกแจงความสัมพันธ์ หรือการเชื่อมโยง  เพื่อทำให้เกิดข้อเท็จจริงหรือสถานการณ์ใหม่

มารู้จักกับการอนุรักษ์พลังงานหรือการใช้พลังงานเชิงอนุรักษ์

มารู้จักกับการอนุรักษ์พลังงานหรือการใช้พลังงานเชิงอนุรักษ์ การอนุรักษ์พลังงานหรือการใช้พลังงานเชิงอนุรักษ์ที่สำคัญ ได้แก่                 1. การใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่าโดยการสร้างค่านิยมและจิตใต้สำนึกการใช้พลังงาน

วิธีเอาชนะความขี้เกียจ และทำให้เรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เคล็ดลับง่ายๆ ของวิธีขจัดความขี้เกียจ เคล็ดลับบางประการในการลดความขี้เกียจมีดังนี้

ข้างขึ้นข้างแรมกับการเกิดน้ำขึ้นน้ำลง

เอกภพและกาแล็กซี-ข้างขึ้นข้างแรมกับการเกิดน้ำขึ้นน้ำลง ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์

เอกภพและกาแล็กซี-ข้างขึ้นข้างแรมกับการเกิดน้ำขึ้นน้ำลง ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ การเกิดข้างขึ้น-ข้างแรม ข้างขึ้นข้างแรม (The Moon’s Phases) เกิดขึ้นเนื่องจากดวงจันทร์มีรูปร่างเป็นทรงกลม ไม่มีแสงในตัวเอง ด้านสว่างได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ แต่ด้านตรงข้ามกับดวงอาทิตย์ถูกบังด้วยเงาของตัวเอง ดวงจันทร์โคจรรอบโลก ทำให้มุมระหว่างดวงอาทิตย์-ดวงจันทร์-โลก เปลี่ยน เปลี่ยนแปลงไปวันละ 12 องศา  เมื่อมองดูดวงจันทร์จากโลก เราจึงมองเห็นเสี้ยวของดวงจันทร์มีขนาดเปลี่ยนไปเป็นวงรอบดังภาพที่ 1 ใช้ประมาณ 30 วัน

เรขาคณิตสองมิติ ( two – dimensional geometric figure ) คณิตออนไลน์

รูปเรขาคณิตสองมิติ ( two – dimensional geometric figure )  แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ  ตามลักษณะของขอบหรือด้านของรูป  ได้แก่  กลุ่มที่มีขอบหรือด้านของรูปเป็นส่วนของเส้นตรง  กลุ่มนี้คือ “รูปหลายเหลี่ยม ( polygon )”  และกลุ่มที่มีขอบหรือด้านเป็นเส้นโค้งงอ  เช่น  รูปวงกลม  และรูปวงรี  เป็นต้น  กลุ่มนี้ไม่มีชื่อเรียกโดยเฉพาะ

วิธีเรียงสับเปลี่ยน และวิธีจัดหมู่ (Permutation and Combination) คณิตศาสตร์ออนไลน์

วิธีเรียงสับเปลี่ยน และวิธีจัดหมู่ คณิตศาสตร์ออนไลน์ วิธีเรียงสับเปลี่ยน  และวิธีจัดหมู่ (Permutation and Combination)