การออกเสียงคำกริยาเติม ed ในภาษาอังกฤษ

คำกริยานั้นลงท้ายด้วยเสียงก้อง (voiced) เช่น b  m  w  v  d  n  l  z  r  j  g หรือ เสียงไม่ก้อง (voiceless) เช่น p  f  t  s  sh  ch  k ทีนี้เรามาดูหลักการออกเสียงคำกริยาเติม ed กัน มีอยู่ด้วยกัน 3 ข้อ คือ หลักในการอ่านคำกริยาปกติที่เติม -ed มี ดังนี้   1. ถ้ากริยาลงท้ายเสียงด้วย /t/ ถึ เมื่อเติม -ed ท้ายคำแล้ว ให้อ่านเป็น “ทิด” หรือ “เท็ด”     และถ้าคำกริยาลงท้ายด้วยเสียง /d/ ดึ เมื่อเติม -ed ท้ายคำแล้วให้ออกเสียงเป็น “ดิด” หรือ “เด็ด” เช่น  …

สรุปสูตร การบวก ลบ คูณ หาร ของจำนวนเชิงซ้อน

สรุปสูตร การบวกลบคูณหารจำนวนเชิงซ้อน คณิตศาสตร์ม.ปลาย

การบวกลบคูณหารจำนวนเชิงซ้อน การบวกลบจำนวนเชิงซ้อน การบวก ลบ จำนวนเชิงซ้อนจะทำได้ในรูปแบบของ Rectangular form เท่านั้น  ถ้าอยู่ในรูปแบบอื่น ให้เปลี่ยนมาเป็น Rectangular form โดยนำค่าจำนวนจริง รวมกับจำนวนจริง ส่วนจำนวนจินตภาพให้นำไปรวมกับจำนวนจินตภาพ

คอนจูเกตที่ซับซ้อน สัญกรณ์และคุณสมบัติ-จำนวนเชิงซ้อน (Complex Numbers)

จำนวนเชิงซ้อน (Complex Numbers) ถ้าเรารวมจำนวนจริงและจำนวนจินตภาพเราจะได้จำนวนชนิดใหม่ขึ้นมาเรียกว่า “จำนวนเชิงซ้อน (Complex Numbers)

เทคนิคเช็คแกรมม่าและการฝึกเรียนภาษาอังกฤษได้ด้วยตัวเอง

เทคนิคเช็คแกรมม่าและการฝึกเรียนภาษาอังกฤษได้ด้วยตัวเอง

เทคนิคเช็คแกรมม่าและการฝึกเรียนภาษาอังกฤษได้ด้วยตัวเอง Grammar ภาษาอังกฤษ คือ กุญแจสำคัญ ในการสื่อสาร ที่ช่วยให้เราสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างเข้าใจ และด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทำให้เราสามารถตรวจสอบแกรมม่าได้อย่างง่ายดาย  1. ใช้เวลาสำหรับเนื้อสำคัญที่มักใช้บ่อย

โครงการร่วม 2 หลักสูตร พ.บ. – วศ.ม. (วิศวกรรมชีวการแพทย์)

แพทย์นวัตกร หลักสูตร 2 ปริญญา “แพทย์-วิศวกร” ม.มหิดล

โครงการร่วม 2 หลักสูตร พ.บ. – วศ.ม. (วิศวกรรมชีวการแพทย์) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงมีแนวคิดสร้างหลักสูตรร่วมกันระหว่างแพทยศาสตร์บัณฑิตและวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต ภายใต้โครงการร่วม 2 หลักสูตร พ.บ. – วศ. ม.

วิธีการเลือกหนังสือคณิตศาสตร์ ม.ปลาย เพื่อเตรียมสอบ

วิธีการเลือกหนังสือคณิตศาสตร์ ม.ปลาย เพื่อเตรียมสอบ

วิธีการ เลือกหนังสือคณิตศาสตร์ ม.ปลาย ตามประเภทของเนื้อหา ไม่ว่าจะเป็นวิชาคณิตศาสตร์หรือวิชาไหน ๆ สิ่งแรกที่จะช่วยจัดกลุ่มหนังสือได้ คือ ประเภทของเนื้อหานั่นเองค่ะ และถึงแม้ว่าในแต่ละเล่มจะมีครบทุกบทซึ่งเน้นตรงตามหลักสูตร แต่เนื้อหาด้านในก็อาจเหมาะสำหรับการเตรียมตัวอ่านที่ต่างกัน ดังนี้

มาเรียนคณิตตรีโกณมิติ (Trigonometry) เรื่องวงกลมหนึ่งหน่วย ติวเลขออนไลน์

มาเรียนคณิตตรีโกณมิติ (Trigonometry)ในเรื่อง วงกลมหนึ่งหน่วย นิยามด้วยวงกลมหนึ่งหน่วย

ลอการิทึมแบบเนเปียร์ (Napierian logarithms)

มาติวเอกซ์โพเนนเชียล ลอการิทึม-เรื่องลอการิทึมธรรมชาติ (Natural logarithm)

เอกซ์โพเนนเชียล ลอการิทึม (Exponential Function) ระดับชั้น ม.5 เรื่อง ลอการิทึมแบบเนเปียร์ (Napierian logarithms)  ลอการิทึมธรรมชาติ (Natural logarithm) ลอการิทึมธรรมชาติ  หมายถึง  ลอการิทึมที่มีฐานเป็น e โดยที่ e เป็นสัญลักษณ์แทนจำนวนอตรรกยะจำนวนหนึ่งซึ่งมีค่าประมาณ 2.7182818 แสดงว่า  logex คือ  ลอการิทึมธรรมชาติ  นั่นเอง

มาติวเลขออนไลน์-เรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชัน คณิตศาสตร์ ม.4

ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน(Relations and Functions) ฟังก์ชัน คือ ความสัมพันธ์ จาก เซต หนึ่ง (โดเมน) ไปยังอีกเซตหนึ่ง (โคโดเมน ไม่ใช่ เรนจ์) โดยที่สมาชิกตัวหน้าไม่ซ้ำกัน ความคิดรวบยอดของฟังก์ชันนี้เป็นพื้นฐานของทุกสาขาของคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เชิงปริมาณ