สรุปเรื่องจำนวนเชิงซ้อนเบื้องต้นคณิตศาสตร์ออนไลน์

มาดูบทสรุปการสร้างจำนวนเชิงซ้อน ( Complex Nember ) บทนิยาม  จำนวนเชิงซ้อน  คือ  คู่อันดับ (a,b)  เมื่อ  a  และ  b  เป็นจำนวนจริงและกำหนดการเท่ากัน                 การบวกและการคูณของจำนวนเชิงซ้อน  ดังนี้ สำหรับจำนวนเชิงซ้อน  (a,b)  และ  (c,d)

การคูณเวกเตอร์ (Multiplication of vectors)

การคูณเวกเตอร์ (Multiplication of vectors)คณิตศาสตร์ ออนไลน์

คณิตศาสตร์ -การคูณเวกเตอร์ (Multiplication of vectors) ปริมาณทางเวกเตอร์นอกจากจะนำมารวมกันได้แล้ว เรายังสมารถนำมาคูณกันได้อีกแต่ยัง ไม่พบการนำเวกเตอร์มาหารกัน ซึ่งผลจากการคูณกันของเวกเตอร์จะให้ผลลัพธ์เป็น 2 ปริมาณคือ ปริมาณที่มีเฉพาะขนาดเพียงอย่างเดียว ซึ่งเรียกว่า ผลคูณสเกลาร์ (Scalar product หรือ Dot product) กับปริมาณที่มีทั้งขนาดและทิศทาง เรียกว่า ผลคูณเวกเตอร์ (Vector product หรือ Cross product)

การรวมเวกเตอร์ (Addition of vectors)คณิตศาสตร์ออนไลน์

การรวมเวกเตอร์ (Addition of vectors) การรวมเวกเตอร์  หมายถึง  การบวกหรือลบกันของเวกเตอร์ตั้งหมด 2 เวกเตอร์ ขึ้นไป  ผลลัพธ์ที่ได้เป็นปริมาณเวกเตอร์  เรียกว่า  เวกเตอร์ลัพธ์ (Resultant  Vector)  ซึ่งพิจารณาได้ดังนี้

พีชคณิตเวกเตอร์ (Vectors algebra) -ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ เบื้องต้นเรื่องเวกเตอร์

พีชคณิตเวกเตอร์ (Vectors algebra) ในทางฟิสิกส์และวิศวกรรมศาสตร์นั้นการทราบจำนวนและหน่วยของปริมาณใดปริมาณหนึ่งจะไม่เพียงพอสำหรับอธิบายปริมาณนั้น ๆ ให้สมบูรณ์ได้ เช่น การเดินไปทางทิศเหนือ

การเปรียบเทียบความเท่ากัน as+adj/adv+as ตัวอย่างประโยค

การเปรียบเทียบความเท่ากัน as+adj/adv+as ตัวอย่างประโยค การใช้คำเปรียบเทียบ แบบเท่ากัน หรือ Comparison of Equality /คอมแพริซัน ออฟ อีควอลลิดี ซึ่งจะมีโครงสร้างการ เปรียบเทียบด้วย as + คำคุณศัพท์ หรือ คำกริยาวิเศษณ์ + as เช่น สูงเท่ากันกับ as tall as เป็นต้น

สรุปเนื้อหาเรื่อง ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น

สรุปทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น – คณิตศาสตร์ ม.ปลาย

สรุปเนื้อหาเรื่อง ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น นิยาม : ให้ m และ n เป็นจำนวนเต็มโดยที่ n หาร m ลงตัว ก็ต่อเมื่อ มีจำนวน q ที่ทำให้ m = nq

รูปแบบของประพจน์ที่นิเสธกันและสัจนิรันดร์

รูปแบบของประพจน์ที่นิเสธกันและสัจนิรันดร์-ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ม.4

 ประพจน์ที่เป็นนิเสธกัน     ประพจน์ 2 ประพจน์เป็นนิเสธกัน ก็ต่อเมื่อ ประพจน์ทั้งสองมีค่าความจริงตรงข้ามกันทุกกรณีของค่าความจริงของประพจน์ย่อย

เมทริกซ์ผกผันหรืออินเวอร์สเมทริกซ์ (Inverse Matrix)

เมทริกซ์ผกผันหรืออินเวอร์สเมทริกซ์ (Inverse Matrix)

เมทริกซ์ผกผันหรืออินเวอร์สเมทริกซ์ (Inverse Matrix)            อินเวอร์สของเมตริกซ์ในที่นี้  หมายถึงอินเวอร์สของการคูณของเมตริกซ์ ซึ่งเมตริกซ์ที่จะหาอินเวอร์สได้นั้นจะต้องมีค่ากำหนดไม่เท่ากับศูนย์ อินเวอร์สของเมตริกซ์ A จะใช้สัญญาลักษณ์ A-1 ทั้งนี้ A A-1= A-1A