ฟังก์ชันกำลังสอง(Quadratic function)

ฟังก์ชันกำลังสอง(Quadratic function)-คณิตศาสตร์ออนไลน์

ฟังก์ชันกำลังสอง(Quadratic function) ฟังก์ชันพีชคณิตที่มีตัวแปรต้นกำลังศูนย์หรือหนึ่งนั้นเป็นฟังก์ชันเชิงเส้น นอกเหนือจากนี้จะให้กราฟที่มีลักษณะเป็นเส้นโค้งในที่นี้เราจะศึกษาฟังก์ชันที่อยู่ในรูปของพหุนามกำลังสอง

แบบฝึกหัดและเฉลยแบบฝึกหัด เรื่องการเชื่อมประพจน์

แบบฝึกหัดและเฉลยแบบฝึกหัดเรื่อง-การเชื่อมประพจน์ ตรรกศาสตร์ คณิตศาสตร์ ออนไลน์

ให้นักเรียนเขียนสัญลักษณ์ T หน้าประพจน์ที่เป็นจริง และเขียนสัญลักษณ์ F หน้าประพจน์ที่เป็นเท็จ

ฟังก์ชันตรีโกณมิติ (Trigonometry)

ฟังก์ชันตรีโกณมิติ (Trigonometry) เรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์ ม.4

ฟังก์ชันตรีโกณมิติ (อังกฤษ: Trigonometric function)  ตรีโกณมิติรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Circular Function คือ ฟังก์ชันของมุม ซึ่งมีความสำคัญในการศึกษารูปสามเหลี่ยมและ ปรากฏการณ์ในลักษณะเป็นคาบ ฟังก์ชันอาจนิยามด้วยอัตราส่วนของด้าน 2 ด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก หรืออัตราส่วนของพิกัดของจุด บนวงกลมหนึ่งหน่วย หรือนิยามในรูปทั่วไปเช่น อนุกรมอนันต์ หรือสมการเชิงอนุพันธ์ รูปสามเหลี่ยมที่นำมาใช้จะอยู่ในระนาบแบบยุคลิด ดังนั้น ผลรวมของมุมทุกมุมจึงเท่ากับ 180° เสมอ

สรุปคำนามเอกพจน์ (Singular Noun) และคำนามพหูพจน์ (Plural Noun)ภาษาอังกฤษออนไลน์

วิธีการเปลี่ยนคำนามเอกพจน์ให้เป็นพหูพจน์ 1. เติม –s ท้ายคำนามได้เลย ได้ยินกันบ่อยมากกก เรื่องของการ เติม –s  เวลาที่เราต้องการพูดถึงคำนามที่มีมากกว่าหนึ่ง ส่วนมากเราสามารถเติม –s ไปหลังคำนามได้

ติวเลขความน่าจะเป็น ออนไลน์ ม.6

ติวเลขความน่าจะเป็น ออนไลน์ ม.6

ติวเลขความน่าจะเป็น บทที่ 2 ความน่าจะเป็น จุดประสงค์การเรียนรู้ 1.            อธิบายความหมายของการทดลองสุ่ม เหตุการณ์ และความน่าจะเป็นของเหตุการณ์จากการทดลองสุ่มที่ผลแต่ละตัวมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเท่า ๆ กันได้

ติวเลขลำดับและอนุกรม

ติวเลขลำดับและอนุกรม

บทที่ 1 ลำดับและอนุกรม จุดประสงค์การเรียนรู้ 1.     เข้าใจความหมายของลำดับและหาพจน์ทั่วไปของลำดับจำกัดที่กำหนด 2.      เข้าใจความหมายของลำดับและเขียนลำดับในรูปแจกแจงพจน์

ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ม.4

ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ม.4-การหาค่าความจริงเมื่อไม่กำหนดค่าความจริงของประพจน์ย่อย

การหาค่าความจริงเมื่อไม่กำหนดค่าความจริงของประพจน์ย่อย การหาค่าความจริงของประพจน์ที่ยังไม่ก าหนดค่าความจริงมาให้ เราสามารถสร้างตารางค่าความจริงของ ประพจน์เชิงประกอบนั้นได้ โดยเราจะเรียกประพจน์ย่อยที่ยังไม่ก าหนดค่าความจริง ว่า ตัวแปรแทนประพจน์ และเรียกประพจน์เชิงประกอบที่ประกอบด้วยตัวแปรแทนประพจน์ ว่า รูปแบบของประพจน์

จำนวนจริง (Real number)

โจทย์แบบฝึกหัดเรื่อง จำนวนจริง (Real number) เรียนเลออนไลน์ ม.4

โจทย์แบบฝึกหัดเรื่อง จำนวนจริง (Real number) จำนวนอตรรกยะ หมายถึง จำนวนที่ไม่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนของจำนวนเต็ม หรือทศนิยมซ้ำได้ ตัวอย่างเช่น √2 , √3, √5, -√2, – √3, -√5 หรือ ¶ ซึ่งมีค่า 3.14159265… 2. จำนวนตรรกยะ หมายถึง จำนวนที่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนของจำนวนเต็มหรือทศนิยมซ้ำได้ ตัวอย่างเช่น     เขียนแทนด้วย 0.5000…     เขียนแทนด้วย 0.2000…             • ระบบจำนวนตรรกยะ จำนวนตรรกยะยังสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. จำนวนตรรกยะที่ไม่ใช่จำนวนเต็ม หมายถึง จำนวนที่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนหรือทศนิยมซ้ำได้ แต่ไม่เป็นจำนวนเต็ม ตัวอย่างเช่น 2. จำนวนเต็ม หมายถึง จำนวนที่เป็นสมาชิกของเซต…