สนามไฟฟ้า (Electric filed)

สนามไฟฟ้า (Electric filed) ฟิสิกส์ออนไลน์ ม.ปลาย

สนามไฟฟ้า (Electric filed)       สนามไฟฟ้า( Electric Field)  E   หมายถึง บริเวณใด ๆ ที่มีแรงกระทำต่อประจุไฟฟ้า สนามไฟฟ้าเป็นปริมาณเว็กเตอร์ ที่มีทั้งขนาดและทิศทาง ดังนั้น ในการคำนวณหาค่าของสนามไฟฟ้า จึงต้องใช้การคิดแบบเว็กเตอร์

การเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า(Electromagnetics)

การเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า(Electromagnetics)

การเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า(Electromagnetics) คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Radiation (EM radiation หรือ EMR)) เป็นคลื่นชนิดหนึ่งที่ไม่ต้องใช้ตัวกลางในการเคลื่อนที่ เช่น คลื่นวิทยุ (Radio waves) คลื่นไมโครเวฟ (Microwaves)

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเบื้องต้น ฟิสิกส์ออนไลน์ ม.ปลาย

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเบื้องต้น ฟิสิกส์ออนไลน์ ม.ปลาย

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า           ธรรมชาติของ “แสง” แสดงความประพฤติเป็นทั้ง “คลื่น” และ “อนุภาค” เมื่อเรากล่าวถึงแสงในคุณสมบัติความเป็นคลื่น เราเรียกว่า “คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า” (Electromagnetic waves) ซึ่งประกอบด้วยสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าทำมุมตั้งฉาก ดังที่แสดงในภาพที่ 1 แสงเคลื่อนที่ไปในอวกาศด้วยความเร็ว 300,000,000 เมตร/วินาที เมื่อเรากล่าวถึงแสงในคุณสมบัติของอนุภาค เราเรียกว่า “โฟตอน” (Photon) เป็นอนุภาคที่ไม่มีมวล

เลขยกกำลัง-ฟังก์ชันเอกซ์โปเนนเชียล และฟังก์ชันลอการิทึม

การเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง เลขยกกำลัง-ฟังก์ชันเอกซ์โปเนนเชียล และฟังก์ชันลอการิทึม

ฟังก์ชันเอกซ์โปเนนเชียล และฟังก์ชันลอการิทึม-เลขยกกำลัง เลขยกกำลังที่เป็นของจำนวนจริง-ทีเป็นจำนวนเต็ม

ประพจน์ที่สมมูลกัน และ สัจนิรันดร์

ประพจน์ที่สมมูลกัน และ สัจนิรันดร์ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ม.4 ออนไลน์

ประพจน์ที่สมมูลกัน และ สัจนิรันดร์ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ม.4 ประพจน์ที่สมมูลกัน และ สัจนิรันดร์  ประพจน์ที่สมมูลกัน      ประพจน์ 2 ประพจน์จะสมมูลกัน ก็ต่อเมื่อ ประพจน์ทั้งสองมีค่าความจริงเหมือนกัน ทุกกรณีของค่าความจริงของประพจน์ย่อย

การเขียน แผนภาพ เวนน์-ออยเลอร์-เซต คณิตศาสตร์ ม.4 ออนไลน์

การเขียน แผนภาพ เวนน์-ออยเลอร์-เซต คณิตศาสตร์ ม.4 แผนภาพ เวนน์-ออยเลอร์ แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์             แผนภาพออยเลอร์(Eulerdiagram)เป็นแผนภาพที่ใช้ในการอธิบายความสัมพันธ์ของเซตต่างๆโดยให้วงกลมแต่ละวงแทนแต่ละเซตและแสดงความสัมพันธ์ของแต่ละเซตด้วยการครอบซึ่งแสดงความเป็นสับเซตการทับซ้อนกัน

เซตกำลัง (Power set) เพาเวอร์เซต คณิตศาสตร์ ม.4

เซตกำลัง (Power set) เพาเวอร์เซต คณิตศาสตร์ ม.4 ออนไลน์

เซตกำลัง (Power set) เพาเวอร์เซต คณิตศาสตร์ ม.4 ซับเซตและเพาเวอร์เซต ( subset & power set)   สับเซต (Subset)           ถ้าสมาชิกทุกตัวของ A เป็นสมาชิกของ B แล้ว จะเรียกว่า A เป็นสับเซตของ B จะเขียนว่า  เซต A เป็นสับเซตของเซต B แทนด้วย A ⊂ B