วิธีการเลือกหนังสือคณิตศาสตร์ ม.ปลาย เพื่อเตรียมสอบ

วิธีการเลือกหนังสือคณิตศาสตร์ ม.ปลาย เพื่อเตรียมสอบ

วิธีการ เลือกหนังสือคณิตศาสตร์ ม.ปลาย ตามประเภทของเนื้อหา ไม่ว่าจะเป็นวิชาคณิตศาสตร์หรือวิชาไหน ๆ สิ่งแรกที่จะช่วยจัดกลุ่มหนังสือได้ คือ ประเภทของเนื้อหานั่นเองค่ะ และถึงแม้ว่าในแต่ละเล่มจะมีครบทุกบทซึ่งเน้นตรงตามหลักสูตร แต่เนื้อหาด้านในก็อาจเหมาะสำหรับการเตรียมตัวอ่านที่ต่างกัน ดังนี้

มาเรียนคณิตตรีโกณมิติ (Trigonometry) เรื่องวงกลมหนึ่งหน่วย ติวเลขออนไลน์

มาเรียนคณิตตรีโกณมิติ (Trigonometry)ในเรื่อง วงกลมหนึ่งหน่วย นิยามด้วยวงกลมหนึ่งหน่วย

ลอการิทึมแบบเนเปียร์ (Napierian logarithms)

มาติวเอกซ์โพเนนเชียล ลอการิทึม-เรื่องลอการิทึมธรรมชาติ (Natural logarithm)

เอกซ์โพเนนเชียล ลอการิทึม (Exponential Function) ระดับชั้น ม.5 เรื่อง ลอการิทึมแบบเนเปียร์ (Napierian logarithms)  ลอการิทึมธรรมชาติ (Natural logarithm) ลอการิทึมธรรมชาติ  หมายถึง  ลอการิทึมที่มีฐานเป็น e โดยที่ e เป็นสัญลักษณ์แทนจำนวนอตรรกยะจำนวนหนึ่งซึ่งมีค่าประมาณ 2.7182818 แสดงว่า  logex คือ  ลอการิทึมธรรมชาติ  นั่นเอง

มาติวเลขออนไลน์-เรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชัน คณิตศาสตร์ ม.4

ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน(Relations and Functions) ฟังก์ชัน คือ ความสัมพันธ์ จาก เซต หนึ่ง (โดเมน) ไปยังอีกเซตหนึ่ง (โคโดเมน ไม่ใช่ เรนจ์) โดยที่สมาชิกตัวหน้าไม่ซ้ำกัน ความคิดรวบยอดของฟังก์ชันนี้เป็นพื้นฐานของทุกสาขาของคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เชิงปริมาณ

ฟังก์ชันกำลังสอง(Quadratic function)

ฟังก์ชันกำลังสอง(Quadratic function)-คณิตศาสตร์ออนไลน์

ฟังก์ชันกำลังสอง(Quadratic function) ฟังก์ชันพีชคณิตที่มีตัวแปรต้นกำลังศูนย์หรือหนึ่งนั้นเป็นฟังก์ชันเชิงเส้น นอกเหนือจากนี้จะให้กราฟที่มีลักษณะเป็นเส้นโค้งในที่นี้เราจะศึกษาฟังก์ชันที่อยู่ในรูปของพหุนามกำลังสอง

แบบฝึกหัดและเฉลยแบบฝึกหัด เรื่องการเชื่อมประพจน์

แบบฝึกหัดและเฉลยแบบฝึกหัดเรื่อง-การเชื่อมประพจน์ ตรรกศาสตร์ คณิตศาสตร์ ออนไลน์

ให้นักเรียนเขียนสัญลักษณ์ T หน้าประพจน์ที่เป็นจริง และเขียนสัญลักษณ์ F หน้าประพจน์ที่เป็นเท็จ

ฟังก์ชันตรีโกณมิติ (Trigonometry)

ฟังก์ชันตรีโกณมิติ (Trigonometry) เรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์ ม.4

ฟังก์ชันตรีโกณมิติ (อังกฤษ: Trigonometric function)  ตรีโกณมิติรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Circular Function คือ ฟังก์ชันของมุม ซึ่งมีความสำคัญในการศึกษารูปสามเหลี่ยมและ ปรากฏการณ์ในลักษณะเป็นคาบ ฟังก์ชันอาจนิยามด้วยอัตราส่วนของด้าน 2 ด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก หรืออัตราส่วนของพิกัดของจุด บนวงกลมหนึ่งหน่วย หรือนิยามในรูปทั่วไปเช่น อนุกรมอนันต์ หรือสมการเชิงอนุพันธ์ รูปสามเหลี่ยมที่นำมาใช้จะอยู่ในระนาบแบบยุคลิด ดังนั้น ผลรวมของมุมทุกมุมจึงเท่ากับ 180° เสมอ

สรุปคำนามเอกพจน์ (Singular Noun) และคำนามพหูพจน์ (Plural Noun)ภาษาอังกฤษออนไลน์

วิธีการเปลี่ยนคำนามเอกพจน์ให้เป็นพหูพจน์ 1. เติม –s ท้ายคำนามได้เลย ได้ยินกันบ่อยมากกก เรื่องของการ เติม –s  เวลาที่เราต้องการพูดถึงคำนามที่มีมากกว่าหนึ่ง ส่วนมากเราสามารถเติม –s ไปหลังคำนามได้

ติวเลขความน่าจะเป็น ออนไลน์ ม.6

ติวเลขความน่าจะเป็น ออนไลน์ ม.6

ติวเลขความน่าจะเป็น บทที่ 2 ความน่าจะเป็น จุดประสงค์การเรียนรู้ 1.            อธิบายความหมายของการทดลองสุ่ม เหตุการณ์ และความน่าจะเป็นของเหตุการณ์จากการทดลองสุ่มที่ผลแต่ละตัวมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเท่า ๆ กันได้