ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษา

ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษา-เพื่อสังคมและวัฒนธรรม

    ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษา การศึกษาเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เครื่องมือในการเตรียมประชากรให้มีคุณภาพ คือ การศึกษา การจัดการศึกษาของชาตินั้นจะต้องสอดคล้องกับนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ

ฟังก์ชันตรีโกณมิติ-นิยามจากรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก และเอกลักษณ์ตรีโกณมิติ

นิยามจากรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก รูปสามเหลี่ยมมุมฉากจะมีมุมหนึ่งมีขนาด 90° (π/2 เรเดียน) ในที่นี้คือ C ส่วนมุม A กับ B นั้นเปลี่ยนแปลงได้ ฟังก์ชันตรีโกณมิติกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างความยาวด้านและมุมภายในรูปสาม เหลี่ยมมุมฉากในการนิยามฟังก์ชันตรีโกณมิติสำหรับมุม Aเราจะกำหนดให้มุมใดมุมหนึ่งในรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเป็นมุม A เรียกชื่อด้านแต่ละด้านของรูปสามเหลี่ยมตามนี้

ข้อดีการเรียนพิเศษออนไลน์ หรือ E-Learning

ข้อดีการเรียนพิเศษออนไลน์ หรือ E-Learning (Electronic learning) ในยุคโควิด

การเรียนพิเศษออนไลน์ หรือ E-Learning (Electronic learning) เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีการนำเทคโนโลยีมาผสมผสาน โดยเรียนรู้ผ่านอินเทอร์เน็ต และใช้อุปกรณ์ทางการสื่อสารมาเป็นสื่อช่วยในการเรียน ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยยกระดับการศึกษา วิชาคณิตมีความสำคัญมาก เพราะเป็นวิชาที่ใช้ในการคำนวณคะแนนเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยค่อนข้างเยอะ ไม่ว่าจะเป็น O-NET , 9 วิชาสามัญ , PAT1

กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)

ทำไมองค์กรต้องเรียนรู้เรื่อง Design หรือ “การออกแบบ” ทั้งๆ ที่องค์กรไม่ได้ทำธุรกิจเกี่ยวกับความสร้างสรรค์, ศิลปะ, ผลิตผลิตภัณฑ์ หรือแม้แต่ด้านสถาปัตยกรรมเลยแม้แต่น้อย ความคิดเหล่านั้นเป็นความคิดดั้งเดิมแบบยุคเก่าที่ต้องทำความเข้าใจกับเรื่องของ “การออกแบบ” ใหม่ เพราะในยุคนี้การออกแบบหรือ Design นั้นเป็นได้มากกว่าแค่การคิดค้นสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้ออกมาเป็นวัตถุจับต้องได้ แต่การออกแบบจริงๆ แล้วสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกอุตสาหกรรมเลยทีเดียว

หลักการพาเรโต (Pareto)

หลักการพาเรโต (Pareto) กฏ 80/20 ทำน้อยให้ได้มาก

หลักการพาเรโต (Pareto)  กฎ 80/20 คืออะไร ? กฎ 80:20 หรือที่รู้จักกันในชื่อ “กฎพาเรโต” (Pareto principle) หมายถึง 80 % ของผลลัพธ์นั้นเกิดขึ้นมาจากตัวแปร 20 % หรือ การกระทำด้วยแรงเพียงน้อยนิด 20 % แต่ได้ผลมากถึง 80 % ซึ่งบางครั้งก็อาจเรียกกฎ 80 /20 ว่าเป็น law of the vital few หรือหมายถึง ส่วนเล็กๆน้อยๆ ที่สำคัญและส่งผลต่อส่วนอื่นๆเป็นจำนวนมาก ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ได้กับทุกๆสถานการณ์จนอาจเรียกได้ว่าเป็น “กฎครอบจักรวาล” ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริหารจัดการงาน ความสัมพันธ์และการติดต่อกับผู้คน หรือแม้แต่ในเรื่องการดูแลตัวเอง เช่น การกิน การนอน การออกกำลังกาย เป็นต้น

สัญลักษณ์ของความรัก สำหรับคนทั้งโลก

สัญลักษณ์ของความรัก Symbols of love หัวใจ  Heart             แต่ก่อนเป็นที่เชื่อกันว่า หัวใจ เป็นแหล่งรวมของอารมณ์ทั้งหมดดังนั้น  การให้ของขวัญเป็นรูปหัวใจเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงการให้สิ่งต่าง ๆโดยไม่ได้นึกถึงตัวเอง  แก่คนที่คุณรัก  แม้ว่าคนสมัยโบราณจะไม่รู้ว่า หัวใจทำหน้าที่สูบฉีดโลหิตไปทั่วระบบไหลเวียนโลหิต  แต่สิ่งหนึ่งที่พวกเขารู้อย่างแน่นอนก็คือ  หัวใจเป็นศูนย์รวมของความรู้สึกต่าง ๆ ทั้งหมด  ความเชื่อโบราณอันนี้ก็ยังคงดำเนินต่อมาผ่านยุคผ่านสมัย

คณิตศาสตร์ การคำนวณภาษี ในชีวิตประจำวัน

คณิตศาสตร์ การคำนวณภาษี ในชีวิตประจำวัน

ภาษีเป็นภาระที่ประชาชนมีหน้าที่ต้องนำส่งให้ภาครัฐตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อสนับสนุนรัฐและกิจการของรัฐ เพราะรัฐที่มีหน้าที่ดูแลประชาชนซึ่งต้องนำเงินภาษีดังกล่าวไปใช้ในการบริหารจัดการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ซึ่งจำเป็นต่อการดำรงชีพขั้นพื้นฐานของประชาชนในประเทศ เช่น การบริการด้านสาธารณสุข ไฟฟ้า ประปา การเดินทาง เป็นต้น 

ความร้อนและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส-สมบัติของแก๊ส

สมบัติของแก๊ส สมบัติทั่วไปของแก็ส สมบัติทั่วไปของแก็ส ได้แก่ 1. แก๊สมีรูปร่างเป็นปริมาตรไม่แน่นอน เปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะที่บรรจุ บรรจุ ในภาชนะใดก็จะมีรูปร่างเป็นปริมาตรตามภาชนะนั้น เช่น ถ้าบรรจุในภาชนะทรงกลมขนาด 1 ลิตร แก๊สจะมีรูปร่างเป็นทรงกลมมีปริมาตร 1 ลิตร เพราะแก็สมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค (โมเลกุล หรืออะตอม) น้อยมาก จึงทำให้อนุภาคของแก๊สสามารถเคลื่อนที่หรือแพร่กระจายเต็มภาชนะที่บรรจุ 2. ถ้าให้แก๊สอยู่ในภาชนะที่เปลี่ยนแปลงปริมาตรได้ ปริมาตรของแก๊สจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ความดันและจำนวนโมล ดังนั้นเมื่อบอกปริมาตรของแก๊สจะต้องบอกอุณหภูมิ ความดันและจำนวนโมลด้วย เช่น แก๊สออกซิเจน 1 โมลมีปริมาตร 22.4 DM3 ที่อุณหภูมิ 0 C ความดัน 1บรรยากาศ (STP) 3. สารที่อยู่ในสถานะแก๊สมีความหนาแน่นน้อยกว่าเมื่ออยู่ในสถานะของเหลวและของแข็งมาก เช่น ไอน้ำ มีความหนาแน่น 0.0006 G/CM3แต่น้ำมีความแน่นถึง 0.9584 G/CM3 ที่100 C 4. แก๊สสามารถแพร่ได้ และแพร่ได้เร็วเพราะแก็สมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลน้อยกว่าของเหลวและของแข็ง 5. แก็สต่างๆ ตั้งแต่ 2…

ทฤษฏีจลน์ของแก๊ส

ทฤษฏีจลน์ของแก๊ส ( Kinetic Theory of Gases) ฟิสิกส์ ม.ปลาย

ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส ( Kinetic Theory of Gases) เป็นทฤษฎีที่พยายามอธิบายสมบัติต่างๆ ของแก๊สโดยศึกษาจากทิศทางเคลื่อนที่ของโมเลกุลแก๊สและลักษณะของโมเลกุลแก๊สในช่วงแรก การเริ่มศึกษาทฤษฎีนี้โดยเจมส์ คลาร์ก แมกซ์เวลล์ นับเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาอุณหพลศาสตร์ในมุมมองจุลภาค