ติวเลขลำดับและอนุกรม

ติวเลขลำดับและอนุกรม

บทที่ 1 ลำดับและอนุกรม จุดประสงค์การเรียนรู้ 1.     เข้าใจความหมายของลำดับและหาพจน์ทั่วไปของลำดับจำกัดที่กำหนด 2.      เข้าใจความหมายของลำดับและเขียนลำดับในรูปแจกแจงพจน์

ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ม.4

ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ม.4-การหาค่าความจริงเมื่อไม่กำหนดค่าความจริงของประพจน์ย่อย

การหาค่าความจริงเมื่อไม่กำหนดค่าความจริงของประพจน์ย่อย การหาค่าความจริงของประพจน์ที่ยังไม่ก าหนดค่าความจริงมาให้ เราสามารถสร้างตารางค่าความจริงของ ประพจน์เชิงประกอบนั้นได้ โดยเราจะเรียกประพจน์ย่อยที่ยังไม่ก าหนดค่าความจริง ว่า ตัวแปรแทนประพจน์ และเรียกประพจน์เชิงประกอบที่ประกอบด้วยตัวแปรแทนประพจน์ ว่า รูปแบบของประพจน์

จำนวนจริง (Real number)

โจทย์แบบฝึกหัดเรื่อง จำนวนจริง (Real number) เรียนเลออนไลน์ ม.4

โจทย์แบบฝึกหัดเรื่อง จำนวนจริง (Real number) จำนวนอตรรกยะ หมายถึง จำนวนที่ไม่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนของจำนวนเต็ม หรือทศนิยมซ้ำได้ ตัวอย่างเช่น √2 , √3, √5, -√2, – √3, -√5 หรือ ¶ ซึ่งมีค่า 3.14159265… 2. จำนวนตรรกยะ หมายถึง จำนวนที่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนของจำนวนเต็มหรือทศนิยมซ้ำได้ ตัวอย่างเช่น     เขียนแทนด้วย 0.5000…     เขียนแทนด้วย 0.2000…             • ระบบจำนวนตรรกยะ จำนวนตรรกยะยังสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. จำนวนตรรกยะที่ไม่ใช่จำนวนเต็ม หมายถึง จำนวนที่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนหรือทศนิยมซ้ำได้ แต่ไม่เป็นจำนวนเต็ม ตัวอย่างเช่น 2. จำนวนเต็ม หมายถึง จำนวนที่เป็นสมาชิกของเซต…

นิยามเรื่องจำนวนเชิงซ้อน (Complex Numbers)

นิยามเรื่องจำนวนเชิงซ้อน (Complex Numbers) มัธยมศึกษาปีที่ 5

นิยามเรื่องจำนวนเชิงซ้อน (Complex Numbers) ระบบจำนวนที่เรารู้จักกันและได้เรียนรู้ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 คือระบบจำนวนจริง(Real Number) แต่ระบบ

ส่วนประกอบต่างๆของวงกลม

ส่วนประกอบต่างๆของวงกลม

วงกลม เป็นรูปเรขาคณิตบนระนาบซึ่งแต่ละจุดบนรูปเรขาคณิตนี้ อยู่ห่างจากจุดคงที่จุดหนึ่ง บนระนาบเดียวกันเป็นระยะเท่ากัน

อัตราส่วนตรีโกณมิติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก-ตรีโกณมิติ (Trigonometry)

ตรีโกณมิติ (Trigonometry) มาจากรากศัพท์ภาษากรีก 2 ค า คือ trigonon หมายถึง มุม 3 มุม และ metro หมายถึง การวัดในภาษาไทย ตรีโกณมิติมาจากค าว่า ตรี(แปลว่า สาม) โกณ (แปลว่า มุมหรือเหลี่ยม) มิติ (แปลว่า การวัด) ดังนั้น ตรีโกณมิติ หรือ Trigonometry จึงหมายถึง การวัดและหาความสัมพันธ์ระหว่าง

แบบทดสอบเรื่อง ตรรกศาสตร์

แบบทดสอบเรื่อง ตรรกศาสตร์ เบื้องต้น ม.4 -เรียนเลขออนไลน์

ตรรกศาสตร์ เบื้องต้น ม.4 โดยรวมแล้วเรียนอะไรบ้าง ตรรกศาสตร์ เบื้องต้น ที่จะต้องเรียนเรื่อง ประพจน์ การเชื่อมประพจน์ (ตัวเชื่อม และ หรือ ถ้า…แล้ว… ก็ต่อเมื่อ นิเสธ) ตารางค่าความจริงของประพจน์ การสมมูล สัจนิรันดร์ การอ้างเหตุผล ประโยคเปิด ตัวบ่งประมาณ ครบทั้งบท