คณิตศาสตร์ การคำนวณภาษี ในชีวิตประจำวัน

คณิตศาสตร์ การคำนวณภาษี ในชีวิตประจำวัน

ภาษีเป็นภาระที่ประชาชนมีหน้าที่ต้องนำส่งให้ภาครัฐตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อสนับสนุนรัฐและกิจการของรัฐ เพราะรัฐที่มีหน้าที่ดูแลประชาชนซึ่งต้องนำเงินภาษีดังกล่าวไปใช้ในการบริหารจัดการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ซึ่งจำเป็นต่อการดำรงชีพขั้นพื้นฐานของประชาชนในประเทศ เช่น การบริการด้านสาธารณสุข ไฟฟ้า ประปา การเดินทาง เป็นต้น 

ความร้อนและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส-สมบัติของแก๊ส

สมบัติของแก๊ส สมบัติทั่วไปของแก็ส สมบัติทั่วไปของแก็ส ได้แก่ 1. แก๊สมีรูปร่างเป็นปริมาตรไม่แน่นอน เปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะที่บรรจุ บรรจุ ในภาชนะใดก็จะมีรูปร่างเป็นปริมาตรตามภาชนะนั้น เช่น ถ้าบรรจุในภาชนะทรงกลมขนาด 1 ลิตร แก๊สจะมีรูปร่างเป็นทรงกลมมีปริมาตร 1 ลิตร เพราะแก็สมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค (โมเลกุล หรืออะตอม) น้อยมาก จึงทำให้อนุภาคของแก๊สสามารถเคลื่อนที่หรือแพร่กระจายเต็มภาชนะที่บรรจุ 2. ถ้าให้แก๊สอยู่ในภาชนะที่เปลี่ยนแปลงปริมาตรได้ ปริมาตรของแก๊สจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ความดันและจำนวนโมล ดังนั้นเมื่อบอกปริมาตรของแก๊สจะต้องบอกอุณหภูมิ ความดันและจำนวนโมลด้วย เช่น แก๊สออกซิเจน 1 โมลมีปริมาตร 22.4 DM3 ที่อุณหภูมิ 0 C ความดัน 1บรรยากาศ (STP) 3. สารที่อยู่ในสถานะแก๊สมีความหนาแน่นน้อยกว่าเมื่ออยู่ในสถานะของเหลวและของแข็งมาก เช่น ไอน้ำ มีความหนาแน่น 0.0006 G/CM3แต่น้ำมีความแน่นถึง 0.9584 G/CM3 ที่100 C 4. แก๊สสามารถแพร่ได้ และแพร่ได้เร็วเพราะแก็สมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลน้อยกว่าของเหลวและของแข็ง 5. แก็สต่างๆ ตั้งแต่ 2…

ทฤษฏีจลน์ของแก๊ส

ทฤษฏีจลน์ของแก๊ส ( Kinetic Theory of Gases) ฟิสิกส์ ม.ปลาย

ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส ( Kinetic Theory of Gases) เป็นทฤษฎีที่พยายามอธิบายสมบัติต่างๆ ของแก๊สโดยศึกษาจากทิศทางเคลื่อนที่ของโมเลกุลแก๊สและลักษณะของโมเลกุลแก๊สในช่วงแรก การเริ่มศึกษาทฤษฎีนี้โดยเจมส์ คลาร์ก แมกซ์เวลล์ นับเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาอุณหพลศาสตร์ในมุมมองจุลภาค

ฟังก์ชันตรีโกณมิติ (Trigonometric functions) คืออะไร ? คณิตศาสตร์

ฟังก์ชันตรีโกณมิติ คืออะไร ? ตรีโกณมิติ (Trigonometry) เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Circular Function คือ ฟังก์ชันของมุม ซึ่งมีความสำคัญในการศึกษารูปสามเหลี่ยมและ

รวมศัพท์ภาษาอังกฤษ บวก ลบ คูณ หาร และการคิดเลข

รวมศัพท์ภาษาอังกฤษ บวก ลบ คูณ หาร และการคิดเลข ทางคณิตศาสตร์ ที่น่าสนใจ

รวมศัพท์ ทางคณิตศาสตร์ ที่น่าสนใจคำศัพท์ภาษาอังกฤษ บวก ลบ คูณ หาร และการคิดเลข 

เนื้อหาภาษาอังกฤษที่เรียนระดับชั้น ม.ปลาย ม.4 ม.5 ม.6

รวม เนื้อหาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น มัธยมศึกษา ปีที่4 ,มัธยมศึกษา ปีที่5 และมัธยมศึกษา ปีที่6

นาโต (Nato)

นาโต (Nato) คืออะไร มารู้จักกัน

นาโต คืออะไร นาโต (Nato) ย่อมาจาก องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (North Atlantic Treaty Organisation) ซึ่งเป็นกลุ่มพันธมิตรด้านการทหารที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1949 โดยมีสมาชิกก่อตั้ง 12 ประเทศ คือ เบลเยียม แคนาดา เดนมาร์ก ฝรั่งเศส ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สหราชอาณาจักร และสหรัฐฯ