GAT PAT คืออะไร มีอะไรบ้าง ? มาดูกัน!!

GAT/PAT คืออะไร GAT/PAT คือการสอบความถนัดทั่วไป GAT ซึ่งย่อมาจากคำว่า (General Aptitude Test) หรือการทดสอบความถนัดทั่วไป ส่วน PAT คือการสอบความถนัดด้านวิชาการ (Professional A Aptitude Test) คือ การสอบวัดศักยภาพของนักเรียนที่จะเรียนต่อในมหาวิทยาลัย GAT ความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test) GAT เป็นการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test) คือ การวัดศักยภาพในการเรียนในมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ มี 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 คือ ความสามารถในการอ่าน/การเขียน/การคิดเชิงวิเคราะห์/และการแก้โจทย์ปัญหา

TCAS65 การสมัครสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ปีการศึกษา 2565

อัพเดท TCAS65 การสมัครสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ปีการศึกษา 2565 ผู้ที่สนใจสมัครสอบ สามารถ Download คู่มือการใช้งานระบบสมัครสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ เพื่อศึกษาทำความเข้าใจก่อนดำเนินการสมัครสอบในวันที่ 20 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2565

ไขข้อสงสัย หิมะเกิดขึ้นได้อย่างไร

ไขข้อสงสัย หิมะเกิดขึ้นได้อย่างไร

ไขข้อสงสัย หิมะเกิดขึ้นได้อย่างไร ? หิมะเกิดจากไอน้ำหรือหยดน้ำในเมฆที่มีอุณหภูมิ ประมาณ -40°C ซึ่งน้ำที่อยู่ใน สถานะเช่่นนี้ เราเรียกว่า น้ำเย็นยิ่งยวด (Super cooled water)

วิธีคลายเครียดง่ายๆและผ่อนคลาย ที่คุณเองก็ทำได้

ความเครียดเป็นสภาวะของอารมณ์ของคนที่ต้องเจอกับปัญหาต่างๆ เกิดความไม่สบายใจ วิตกกังวล รู้สึกกดดันหลายครั้งที่หลายคนมักจะเครียดโดยที่ไม่รู้ตัว เพราะคนเรามักจะแสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อความเครียดไม่เหมือนกัน เพราะเมื่อเกิดความเครียดเราจะแสดงออกมาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และพฤติกรรม 

เตรียมกับการ TCAS คณิตศาสตร์ - ที่นิยมออกสอบ

เตรียมกับการ TCAS คณิตศาสตร์ – ที่นิยมออกสอบ

 TCAS คณิตศาสตร์ – ครบทุกบท พิชิตคะแนน PAT1, 9 วิชาสามัญ และ O-NET คณิตศาสตร์ ด้วยการสรุปเนื้อหาครบถ้วนตั้งแต่ ม.4-ม.6 คณิตศาสตร์ เป็นอีกหนึ่งในวิชาที่ใช้ยื่นคะแนนได้เกือบทุกคณะ ทั้งคณะสายวิทย์ คณะสายคำนวณ และคณะสายภาษา และเป็นวิชาที่น้องๆ ก็สามารถเก็บคะแนนสูงๆ ได้  #Dek64 ฝากขอให้ การสอบ PAT1, วิชาสามัญ และ O-NET ซึ่งพี่ป่านใช้เทคนิคนี้ในการเตรียมตัวสอบจนสามารถพิชิตคณะในฝันได้สำเร็จ มีหัวข้อ ที่นิยมออกสอบ ทุกปี มีดังนี้ เพื่อการทบทวนและเตรียมตัว อ่านหนังสือ

เตรียมความพร้อม TCAS65 สู่คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก็คือคณะที่ผลิตวิศวกรอย่างที่น้องๆ เข้าใจกันนั้นแหละ โดยวิศวกรรมศาสตร์นั้น เป็นวิชาชีพที่เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์และความรู้ทางคณิตศาสตร์เพื่อการใช้ประโยชน์จากกฎทางธรรมชาติและทรัพยากรทางกายภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด, เพื่อช่วยในการออกแบบและประยุกต์ใช้ วัสดุ, โครงสร้าง, เครื่องจักร, เครื่องมือ, ระบบ และ กระบวนการ เพิ่อการตอบสนองต่อจุดประสงค์ที่ต้อง การได้อย่างปลอดภัยและเชื่อถือได้…

เคล็ดลับง่ายๆสำหรับ การแก้ปัญหาง่วง นอน

เคล็ดลับง่ายๆสำหรับ การแก้ปัญหาง่วง นอน ขณะอ่านหนังสือ

เทคนิคในการแก้ง่วง เวลาอ่านหนังสือสอบมาฝากน้องๆ กันครับ พี่ขอแบ่งความง่วงออกเป็น 3 ระดับนะครับ

ความสำคัญของวิทยาศาสตร์กับชีวิตยุคปัจจุบัน

ความสำคัญของวิทยาศาสตร์กับชีวิตยุคปัจจุบัน

วิทยาศาสตร์ยังคงมีบทบาทสำคัญต่อโลกปัจจุบันและอนาคตอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคสมัยนี้ที่วิทยาศาสตร์ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตของมนุษย์ทุกคน ทั้งในด้านการดำเนินชีวิต การงานอาชีพ ข้าวของเครื่องใช้รวมถึงผลผลิตต่างๆที่ล้วนแต่จะต้องมีหลักวิทยาศาสร์เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ตลอด ทุกอย่างล้วนเต็มไปด้วยความสะดวกสบายในการทำงานและการดำเนินชีวิตที่มีผลมาจากวิทยาศาสตร์ ความรู้ การคิดวิจัยต่างๆ

มารู้จักกับเทคโนโลยี ไบโอเมทริกซ์ (Biometric)

ไบโอเมตริกซ์ เป็นการผสมผสานเทคโนโลยี ทางด้านชีวภาพ และทางการแพทย์ กับเทคโนโลยีทาง คอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน โดยการตรวจวัด คุณลักษณะทางกายภาพ (Physical Characteristics) และ ลักษณะทาง พฤติกรรม (Behaviors)