สรุปสูตร แคลคูลัสเบื้องต้น(calculus) ม.6

สรุปสูตร แคลคูลัสเบื้องต้น(calculus) ม.6 สรุปแคลคูลัส ม.6 – หาค่าลิมิต – ดิฟ อินทิเกรต – ความชันเส้นโค้ง – ฟังก์ชันเพิ่มลด – ค่าสูงสุดต่ำสุด – พื้นที่ปิดล้อมเส้นโค้ง ปฏิยานุพันธ์ (Integrate) • อินทริกรัลไม่จ ากัดเขต • อินทริกรัลจ ากัดเขต • การหาพื ้นที่ใต้กราฟ

เอกซ์โพเนนเชียลลอการิทึม (exponential function)

เอกซ์โพเนนเชียลลอการิทึม (exponential function)

เอกซ์โพเนนเชียล ลอการิทึม (exponential function) คณิตศาสตร์ ม. 4 เทอม 2 “ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม” สถิติข้อสอบ TCAS สัดส่วนการออกข้อสอบบทนี้ ในปีที่ผ่านๆมา ทั้งใน PAT1 และ 9 วิชาสามัญ พบความถี่ในการออกข้อสอบสูงสุด โดยเฉลี่ยถึงประมาณ 3-4 ข้อในทุกปี ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (Exponential Function) จากการศึกษาในเรื่องเลขยกกำลัง  ซึ่งท้ายที่สุดเราได้สนใจเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นจำนวนจริงบวก  และเลขชี้กำลังเป็นจำนวนจริงใด ๆ แต่ได้มีนักคณิตศาสตร์ได้สังเกตเห็นว่า  ถ้าเลขยกกำลังมีฐานเป็น 1  และเลขชี้กำลังเป็นจำนวนจริงใด ๆ ดังนี้

การใช้ How about / What about แตกต่างกันอย่างไร

การใช้ How about / What about แตกต่างกันอย่างไร

การใช้ How about / What about แตกต่างกันอย่างไร How about / What about สองคำนี้ หน้าตาคล้ายกัน มีความหมายคล้ายกันหมายถึง แล้วสิ่งนี้นี่ What about และ How about สองคำนี้ ใช้ในตอนขึ้นต้นประโยคเพื่อแจ้งด้วยวัตถุประสงค์ต่างกัน โดยมีความหมายและตัวอย่างสถานการณ์ที่อยากยกมาให้ดูเป็นตัวอย่างดังนี้

วิธีการใช้ Who/ Whom/ Whose ในภาษาอังกฤษ

วิธีการใช้ Who/ Whom/ Whose ในภาษาอังกฤษ

วิธีการใช้ Who/ Whom/ Whose ในภาษาอังกฤษ Who (ผู้ซึ่ง) ในกรณีที่ Who ทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคนั้น Who จะใช้แทนที่คำนามที่เป็นคน ดังรูปประโยคต่อไปนี้ค่ะ      The lady who sits in front of you is my mother.      (ผู้หญิงที่นั่งหน้าคุณคือคุณแม่ของฉันเอง) Whose (ของผู้ซึ่ง) คำว่า Whose จะต้องตามด้วยนามเสมอ โดยจะทำหน้าที่แสดงความเป็นเจ้าของ ดูตัวอย่างดังรูปประโยคต่อไปนี้      I know the man whose passport was lost.      (ฉันรู้จักกับผู้ชายคนที่พาสปอร์ตหายคนนั้น) Whom  (ผู้ซึ่ง) แม้ว่า Whom จะมีความหมายเหมือน Who แต่ก็ทำหน้าที่แตกต่างจาก Who โดย Whom…

อัตราส่วนตรีโกณมิติ ม.ต้น (Trigonometry Ratios)

อัตราส่วนตรีโกณมิติ ม.ต้น (Trigonometry Ratios)

อัตราส่วนตรีโกณมิติ ม.ต้น (Trigonometry Ratios) 1. ความหมายของตรีโกณมิติ ตรีโกณมิติหมายถึง วิทยาศาสตร์วิเคราะห์(Analytic Science) จุดเริ่มตน้ของวิชาน้ีเริ่มในศตวรรษที่ 17หลังจากได้พัฒนาสัญลักษณ์ของพีชคณิตตรีโกณมิติหมายถึง เรขาคณิตที่เกี่ยวก ับดาราศาสตร์ซึ่งเกี่ยวกับการวัดมุม ต้นก าเนิดวิชานี้ อาจจะขั้นอยทที่ผลงานของ ฮิปพาร์คัส (Hipparchus)ตรีโกณมิติหมายถึงการวัดรูปสามเหลี่ยมต้นก าเนิดวิชาน้ีอาจมีมานานราว 2,000 ปี ก่อนคริสต์ศักราช

เอกซ์โพเนนเชียล ลอการิทึม (Exponential Function)

เอกซ์โพเนนเชียล ลอการิทึม (Exponential Function)

เอกซ์โพเนนเชียล ลอการิทึม (Exponential Function) จากการศึกษาในเรื่องเลขยกกำลัง  ซึ่งท้ายที่สุดเราได้สนใจเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นจำนวนจริงบวก  และเลขชี้กำลังเป็นจำนวนจริงใด ๆ

เรขาคณิตวิเคราะห์ (Analytic geometry)

เรขาคณิตวิเคราะห์ (Analytic geometry)

เรขาคณิตวิเคราะห์ (Analytic geometry) เรขาคณิตวิเคราะห์ เรขาคณิตวิเคราะห์ (Analytic Geometry) เป็นคณิตศาสตร์แขนงหนึ่งที่กล่าวถึงจุดบนระนาบ (point and plane)

ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน(Relations and Functions)

ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน(Relations and Functions)

ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน(Relations and Functions) ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน(Relations and Functions) คู่อันดับ คู่อันดับประกอบด้วยสมาชิกสองตัว เขียนแทนคู่อันดับในรูป (a,b) โดยที่ a เป็นสมาชิกตัว