ความรู้คืออะไร?

ความรู้คืออะไร?

ความรู้คืออะไร? ความรู้นั้นก็มีอยู่ 2 ชนิดคือ 1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในสมอง ( Tacit Knowledge ) อาจเรียกง่ายๆ ว่า ความรู้ในตัวคน ได้แก่ ความรู้ที่เป็นทักษะ ประสบการณ์ ความคิดริเริ่ม พรสวรรค์ หรือสัญชาติญาณของบุคคลในการทำความเข้าใจ       สิ่งต่างๆ บางครั้งเรียกว่าความรู้แบบนามธรรม 2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง ( Explicit Knowledge ) อาจเรียกว่าความรู้นอกตัวคน เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธีต่างๆ เช่นการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นหนังสือ ตำราเอกสาร      กฎระเบียบ   วิธีปฏิบัติงาน เป็นต้น บางครั้งเรียกว่า

Ego คืออะไร? ทำไมอีโก้สูงถึงไม่ดี?

Ego คืออะไร? ทำไมอีโก้สูงถึงไม่ดี? การมี Ego ในระดับที่พอดี ด้านดีของมันจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จในชีวิต มันจะช่วยให้เราแข่งขัน ทำให้คนอื่นรู้ถึงศักยภาพของเราที่หลุดจากกรอบความสำเร็จในอดีต แต่บางครั้ง หลังจากที่เราประสบความสำเร็จ Ego มันมักจะเข้าครอบงำ ทำให้เรามองตัวเองสูงกว่าคนอื่น ทำให้เรากลายเป็นคนที่มั่นใจเกินเหตุและสุดท้ายกลายเป็นผลเสีย ดังนั้นการจัดการ Ego จึงเป็นเรื่องที่สำคัญ

การใช้แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ ในการตรวจสอบความสมเหตุสมผล

การใช้แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ ในการตรวจสอบความสมเหตุสมผล

การใช้แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ ในการตรวจสอบความสมเหตุสมผล เราจะวาดแผนภาพตามสมมติฐานที่เป็นไปได้ แล้วพิจารณาว่าแผนภาพแต่ละกรณีแสดงผลสรุปตามที่สรุปไว้หรือไม่ ถ้าทุกกรณีแสดงผลตามที่กหนด แสดงว่าสมเหตุสมผล ถ้ามีแผนภาพที่ไม่แสดงผลตามที่สรุปไว้ การสรุปนั้นไม่สมเหตุสมผล โดยจะใช้การอ้างเหตุผลโดยตรรกบทของตรรกศาสตร์เข้ามาตรวจสอบ

พื้นฐานเซต (Intro to Set) ม.4

 เซตพื้นฐาน เซตเป็นหัวข้อที่มีความสำคัญและแทรกอยู่ในเนื้อหาของคณิตศาสตร์แทบทุกส่วน เราใช้เซตในการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ค่าตัวเลข ตัวแปร

การใช้คอมพิวเตอร์ในด้านวิทยาศาสตร์

การใช้คอมพิวเตอร์ในด้านวิทยาศาสตร์

การใช้คอมพิวเตอร์ในด้านวิทยาศาสตร์ หลักการพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ 1. ความหมายของคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ (Computer) เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถอ่าน และบันทึกข้อมูล ตลอดจนรับคำสั่ง เพื่อแก้ไขปัญหา หรือทำการคำนวณที่สลับซับซ้อน แสดงผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ มีไว้สำหรับผ่อนแรงกายและสมองมนุษย์ ความสำคัญของคอมพิวเตอร์ประการหนึ่งก็คือ ความสามารถประมวลผลข้อมูลได้อัตโนมัติ ตามโปรแกรมที่มนุษย์ป้อนคำสั่งให้ทำ ผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผล คือ ข้อมูล/สารสนเทศทำให้เกิดประโยชน์ต่อการใช้งานด้านต่าง ๆ ได้แก่

แสงและการมองเห็น

แสงและการมองเห็น

แสงและการมองเห็น   แสง คือพลังงานรูปหนึ่งที่ไม่มีตัวตน แต่สามารถทำงานได้ แสงช่วยให้เรามองเห็นสิ่งต่าง ๆ แสงเปลี่ยนมาจากพลังงานรูปหนึ่งแล้วยังเปลี่ยนไปเป็นพลังงานรูปอื่นได้ แหล่งกำเนิดแสง        1. ดวงอาทิตย์ เป็นแหล่งกำเนิดแสงตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุด