ระบบเชิงเส้น คณิตศาสตร์

ระบบเชิงเส้น คณิตศาสตร์ ม. 3

คณิตศาสตร์ ม. 3 ระบบเชิงเส้น บทเรียนย่อย – การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง – สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว – สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว – ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร – สมการเชิงเส้นสองตัวแปร  การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง เมื่อ a = 1 ..พหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว (quadratic polynomial with one variable) คือ พหุนามที่เขียนได้ในรูป ax2 + bx + c เมื่อ a, b, c เป็นค่าคงตัว ที่ a ≠ 0 และ x เป็นตัวแปร ในกรณีที่ a = 1 และ c ≠ 0 พหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียวจะอยู่ในรูป x2 + bx + c ซึ่งเราสามารถแยกตัวประกอบได้โดยการหา จำนวนเต็มสองจำนวนที่คูณกันได้เท่ากับพจน์ที่เป็นค่าคงตัว c และบวกกันได้เท่ากับสัมประสิทธิ์ของ x คือ…

การหาค่าความจริงของประพจน์

คณิตศาสตร์เสริม ( เลขเสริม ) การหาค่าความจริงของประพจน์ ในการเชื่อมประพจน์นั้นบางครั้งจะต้องใช้ตัวเชื่อมหลายตัวมาเชื่อมประพจน์ ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในการหาค่าความจริงว่าควรที่จะเริ่มต้นที่ตัวใดก่อน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการลำดับสัญลักษณ์ที่ “คลุมความ” มากที่สุดและรองลงมาตามลำดับ ตารางความจริง คือ ตารางที่สร้างขึ้นเพื่อใช้หาค่าความจริงของประพจน์

คณิตศาสตร์ เรื่องเซต ม.4

คณิตศาสตร์เรื่องเซตม.4 บทที่ 1 เซต 1.1 เซต 1.2 การดำเนินการระหว่างเซต 1.3 การแก้ปัญหาโดยใช้เซต เซต คือเรื่องพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เรื่องนึงที่มีความสำคัญ เป็นลักษณะของการรวบรวมจัดหมวดหมู่ การประกอบชุดข้อมูล เป็นหนึ่งในแนวคิดที่สำคัญที่สุดในคณิตศาสตร์สมัยใหม่

สับเซตและเพาเวอร์เซต

สับเซตและเพาเวอร์เซต

สับเซตและเพาเวอร์เซต • สับเซต บทนิยาม เซต A เป็นสับเซตของเซต B ก็ต่อเมื่อ สมาชิกทุกตัวของเซต A เป็นสมาชิกของเซต B และสามารถเขียนแทนได้ด้วยสัญลักษณ์ A ⊂B

การให้เหตุผล

การให้เหตุผล

การให้เหตุผล ประวัติการให้เหตุผล การให้เหตุผลแบบอุปนัย และการให้เหตุผลแบบนิรนัย การตรวจสอบการอ้างเหตุผลแบบนิรนัยโดยใช้แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์

อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวในชีวิตประจำวัน

อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวในชีวิตประจำวัน

ประโยชน์ของคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ทางคณิตศาสตร์ มีการกำหนดเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์เพื่ออธิบายหรือเปรียบเทียบความสัมพันธ์โดยใช้เครื่องหมาย “=” เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ว่าเท่ากัน เช่น 3=3, x2+3=19 เป็นต้น ความสัมพันธ์นี้เรียกว่า “สมการ” ดังที่กล่าวไปในบทความครั้งก่อน ส่วนการเปรียบเทียบสิ่งที่ไม่เท่ากัน มีการกำหนดเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์เพื่ออธิบายหรือเปรียบเทียบความสัมพันธ์นั้นได้แก่ เครื่องหมาย “≠” เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ว่าไม่เท่ากัน เช่น 2≠3 , x2 + 3x +1≠ 0 เป็นต้น

มารู้จักกับแบตเตอรี่ลิเธี่ยม lithium ion

แบตเตอรี่ลิเธี่ยมคืออะไร? (What is Lithium Battery?) แบตเตอรี่ลิเธี่ยม (Lithium Battery) หรือ เรียกแบบเต็มว่า แบตเตอรี่ลิเธี่ยมไออน (Lithium Ion Battery) นั้นเรียกชื่อตามการกักเก็บพลังงานในลิเธี่ยมไออน (Li ion) โดยการสร้างศักย์ไฟฟ้าให้เกิดขึ้นระหว่างขั้วบวกและขั้วลบของแบตเตอรี่และคั่นด้วยฉนวนที่เรียกว่า ตัวคั่น(Saparator)