พื้นฐานทางเรขาคณิต เรขาคณิต 2 มิติและ3 มิติ

พื้นฐานทางเรขาคณิต เรขาคณิต 2 มิติและ3 มิติ

พื้นฐานทางเรขาคณิต เรขาคณิต 2 มิติแล 3 มิติ เรขาคณิต 2 มิติและ 3 มิติ เรขาคณิต 2 มิติและ 3 มิติ นั้นแตกต่างกัน เพราะว่ารูปเรขาคณิต 3 มิตินั้นมีความหนา เช่น ทรงสี่เหลี่ยม ปริซึม ทงกลม ทรงกรวย ทรงกระบอก พีระมิด แต่รูปเรขาคณิต 2 มิติ นั้นเป็นเพียงผิวหน้าหนึ่งของรูปทรง เช่น

ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

ทฤษฎีบทพีทาโกรัส-คณิตศาสตร์ ม.ต้น

ทฤษฎีบทพีทาโกรัส คณิตศาสตร์นี้ฟรีทันทีจะแก้สมการพีทาโกรัสทฤษฎีบทพีทาโกรัสว่า a²+b²=c² และสามารถใช้ในการค้นหาความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากของรูปสามเหลี่ยมขวา ที่จะคำนวณด้านที่สามตามทฤษฎีบทพีทาโกรัส ตัวอย่างเช่นป้อนด้านข้างและด้านข้าง B และเครื่องคิดเลขจะคำนวณความยาวของด้าน C

ธรรมชาติทางฟิสิกส์ เรื่องระบบหน่วยระหว่างชาติ

ธรรมชาติทางฟิสิกส์ เรื่องระบบหน่วยระหว่างชาติ การวัดปริมาณต่างๆทางด้านวิทยาศาสตร์นั้นนักวิทยาศาสตร์จะใช้ระบบหน่วยระหว่างชาติ (International System of Units) หรือ เรียกว่า ระบบ SI

การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต

การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต

การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต การสร้างรูปเรขาคณิตที่เป็นพื้นฐานของการศึกษาเรขาคณิตนั้น สามารถท าได้ด้วยวงเวียน และ เส้นตรง การใช้โปรแกรม GSP ในการช่วยสอนการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตนี้ ครูสามารถตรวจสอบ

รูปเรขาคณิต (ความยาวด้านของสามเหลี่ยม จุดภายนอกและจุดภายใน)

รูปเรขาคณิต (ความยาวด้านของสามเหลี่ยม จุดภายนอกและจุดภายใน)

รูปเรขาคณิต (ความยาวด้านของสามเหลี่ยม จุดภายนอกและจุดภายใน) รูปเรขาคณิต (Geometric figure) เป็นรูปที่ประกอบด้วย จุด เส้นตรง เส้นโค้ง ระนาบ ฯลฯ ตัวอย่างของรูปเรขาคณิต ได้แก่ รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม ทรงสี่เหลี่ยม ทรงกระบอก พีระมิด ทรงกลม ฯ

ขยันอ่านสอบคณิตศาสตร์  รูปเรขาคณิตพื้นฐาน

ขยันอ่านสอบคณิตศาสตร์  รูปเรขาคณิตพื้นฐาน

ขยันอ่านสอบคณิตศาสตร์ รูปเรขาคณิตพื้นฐาน เรขาคณิตพื้นฐาน  สี่เหลี่ยม คือ รูปร่างปิดที่มีมุมสี่มุมและด้านสี่ด้านเป็นขอบเขตสี่เหลี่ยมมีหลากหลายรูปแบบ ได้แก่