Ego คืออะไร? ทำไมอีโก้สูงถึงไม่ดี?

Ego คืออะไร? ทำไมอีโก้สูงถึงไม่ดี? การมี Ego ในระดับที่พอดี ด้านดีของมันจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จในชีวิต มันจะช่วยให้เราแข่งขัน ทำให้คนอื่นรู้ถึงศักยภาพของเราที่หลุดจากกรอบความสำเร็จในอดีต แต่บางครั้ง หลังจากที่เราประสบความสำเร็จ Ego มันมักจะเข้าครอบงำ ทำให้เรามองตัวเองสูงกว่าคนอื่น ทำให้เรากลายเป็นคนที่มั่นใจเกินเหตุและสุดท้ายกลายเป็นผลเสีย ดังนั้นการจัดการ Ego จึงเป็นเรื่องที่สำคัญ

การใช้แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ ในการตรวจสอบความสมเหตุสมผล

การใช้แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ ในการตรวจสอบความสมเหตุสมผล

การใช้แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ ในการตรวจสอบความสมเหตุสมผล เราจะวาดแผนภาพตามสมมติฐานที่เป็นไปได้ แล้วพิจารณาว่าแผนภาพแต่ละกรณีแสดงผลสรุปตามที่สรุปไว้หรือไม่ ถ้าทุกกรณีแสดงผลตามที่กหนด แสดงว่าสมเหตุสมผล ถ้ามีแผนภาพที่ไม่แสดงผลตามที่สรุปไว้ การสรุปนั้นไม่สมเหตุสมผล โดยจะใช้การอ้างเหตุผลโดยตรรกบทของตรรกศาสตร์เข้ามาตรวจสอบ

พื้นฐานเซต (Intro to Set) ม.4

 เซตพื้นฐาน เซตเป็นหัวข้อที่มีความสำคัญและแทรกอยู่ในเนื้อหาของคณิตศาสตร์แทบทุกส่วน เราใช้เซตในการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ค่าตัวเลข ตัวแปร

การใช้คอมพิวเตอร์ในด้านวิทยาศาสตร์

การใช้คอมพิวเตอร์ในด้านวิทยาศาสตร์

การใช้คอมพิวเตอร์ในด้านวิทยาศาสตร์ หลักการพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ 1. ความหมายของคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ (Computer) เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถอ่าน และบันทึกข้อมูล ตลอดจนรับคำสั่ง เพื่อแก้ไขปัญหา หรือทำการคำนวณที่สลับซับซ้อน แสดงผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ มีไว้สำหรับผ่อนแรงกายและสมองมนุษย์ ความสำคัญของคอมพิวเตอร์ประการหนึ่งก็คือ ความสามารถประมวลผลข้อมูลได้อัตโนมัติ ตามโปรแกรมที่มนุษย์ป้อนคำสั่งให้ทำ ผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผล คือ ข้อมูล/สารสนเทศทำให้เกิดประโยชน์ต่อการใช้งานด้านต่าง ๆ ได้แก่

แสงและการมองเห็น

แสงและการมองเห็น

แสงและการมองเห็น   แสง คือพลังงานรูปหนึ่งที่ไม่มีตัวตน แต่สามารถทำงานได้ แสงช่วยให้เรามองเห็นสิ่งต่าง ๆ แสงเปลี่ยนมาจากพลังงานรูปหนึ่งแล้วยังเปลี่ยนไปเป็นพลังงานรูปอื่นได้ แหล่งกำเนิดแสง        1. ดวงอาทิตย์ เป็นแหล่งกำเนิดแสงตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุด

การใช้ for พร้อมตัวอย่างประโยค

การใช้ for พร้อมตัวอย่างประโยค ก่อนเข้าสู่หลักการใช้ for เราต้องย้อนกลับไปดูพื้นฐานเรื่อง Part of speech เหตุผลที่เรามักจะสับสนกับการใช้ for นั้นเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ถูกสอนเรื่อง Part of speech อย่างจริงจังสักเท่าไหร่ โดยเฉพาะนักเรียนภาคไทย ทำให้ไม่เข้าใจสักทีกับการใช้ for

Present perfect tense กับ Past perfect tense ต่างกันยังไง

Present perfect tense กับ Past perfect tense ต่างกันยังไง

Present Perfect Tense กับ Past Simple Tense ใช้พูดถึงเรื่องราวในอดีต หรือเรื่องที่เกิดขึ้นไปแล้ว แต่มีความแตกต่างกันที่มักสร้างความสับสน เราจึงจับทั้ง 2 Tenses นี้มาเทียบความแตกต่างกันให้เห็นชัด ๆ