การคูณเลขยกกำลัง เมื่อเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก

การคูณเลขยกกำลัง เมื่อเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก

การคูณเลขยกกำลัง เมื่อเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก การคูณเลขยกกำลัง เมื่อเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก สมบัติของการคูณเลขยกกำลัง 

ใช้งาน Bard AI ตัวใหม่จาก Google

ใช้งาน Bard AI ตัวใหม่จาก Google

เริ่มต้นใช้งาน Bard AI ตัวใหม่จาก Google ออกมาสู้กับ ChatGPT Bard คืออะไร Bard คือ AI application ที่ Google พัฒนาขึ้นมาเป็นตัวช่วยในการทำงาน โดยโมเดลเบื้องหลังคือ LLM ที่ชื่อว่า PaLM2 เข้าใจคำถามและคำสั่งภาษามนุษย์ i.e. natural language และเป็นคู่แข่งโดยตรงกับ ChatGPT ของ Microsoft x OpenAI

คูณร่วมน้อยและการนำไปใช้

คูณร่วมน้อยและการนำไปใช้-คณิตศาสตร์ออนไลน์

คูณร่วมน้อยและการนำไปใช้ ตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.) คือ ตัวคูณร่วม (หรือพหุคูณร่วม) ที่มีค่าน้อยที่สุด ที่จำนวนนับชุดใด(ตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป) ไปหารได้ลงตัว เช่น ค.ร.น. ของ 8 และ 12 คือ 24 เพราะ 24 คือจำนวนที่น้อยมากที่สุดที่ถูกทั้ง 8 และ 12 หารลงตัว วิธีการหา ค.ร.น. ตัวอย่าง จงหา ค.ร.น. ของ 4, 8 และ 12 มีด้วยกัน 3 วิธีดังนี้ 1. พิจารณาพหุคูณ พหุคูณของ 4 คือ 4, 8, 12, 16, 20, 24,… พหุคูณของ 8 คือ 8, 16, 24, 32, 40,… พหุคูณของ 12 คือ…

ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและตรีโกณมิติ

ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและตรีโกณมิติ สามเหลี่ยมที่คล้ายกัน รูปสามเหลี่ยมสองรูปจะเรียกว่าคล้ายกัน ถ้ารูปหนึ่งสามารถขยายได้เป็นอีกรูปหนึ่ง และจะเป็นกรณีนี้ก็ต่อเมื่อมุมที่สมนัยกันมีขนาดเท่ากัน ตัวอย่างเช่น รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มีมุมร่วมกันมุมหนึ่ง และด้านที่ตรงข้ามกับมุมนั้นขนานกัน เป็นข้อเท็จจริงว่ารูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน ด้านแต่ละด้านจะเป็นสัดส่วนกัน นั่นคือ ถ้าด้านที่ยาวที่สุดของรูปสามเหลี่ยมหนึ่ง ยาวเป็นสองเท่าของด้านที่ยาวที่สุดของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน จะกล่าวได้ว่า ด้านที่สั้นที่สุดจะยาวเป็นสองเท่าของด้านที่สั้นที่สุดของอีกรูปสามเหลี่ยม และด้านที่ยาวปานกลางก็จะเป็นสองเท่าของอีกรูปสามเหลี่ยมเช่นกัน อัตราส่วนระหว่างด้านที่ยาวที่สุดและด้านที่สั้นที่สุดของรูปสามเหลี่ยมแรก จะเท่ากับ อัตราส่วนระหว่างด้านที่ยาวที่สุดและด้านที่สั้นที่สุดของรูปสามเหลี่ยมอีกรูปด้วย

กรณฑ์ที่สองและรากที่ n ของจำนวนจริง

กรณฑ์ที่สองและรากที่ n ของจำนวนจริง กรณฑ์ที่สองคือสมการเชิงเส้นสองตัวแปรที่ยกกำลังเป็นสอง สมการในรูปแบบของ ax² + bx + c = 0 สามารถใช้เพื่อหาค่า x ได้สองค่าโดยการใช้สูตร ax² + bx + c = 0   สมการกรณฑ์ที่สองมีความสำคัญในคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เนื่องจากสามารถใช้ในการแก้ปัญหาหลายประเภทได้ เช่น ปัญหาของการเคลื่อนไหว ปัญหาของแรง ปัญหาของเสียง และปัญหาของแสง           

คณิตศาสตร์ เลขยกกำลังและราก

คณิตศาสตร์ เลขยกกำลังและราก

คณิตศาสตร์ ชั้น ม.1 เลขยกกำลังและราก เลขยกกำลังคือจำนวนที่คูณกับตัวเองซ้ำ ๆ กัน รากของจำนวนคือจำนวนที่ยกกำลังเป็นจำนวนนั้น ตัวอย่างเช่น 2 ยกกำลัง 3 คือ 2 คูณกับตัวเอง 3 ครั้ง นั่นคือ 8 รากที่ 3 ของ 8 คือ จำนวนที่ยกกำลังเป็น 3 เท่า นั่นคือ 2 ฉันหวังว่านี่จะช่วยได้! แจ้งให้เราทราบหากคุณมีคำถามอื่น ๆ สมบัติที่ควรรู้ ให้ a, b เป็นจำนวนจริง และ m, n เป็นจำนวนเต็มที่มากกว่า 1 รากที่ n ของจำนวนจริง รากที่ n ของจำนวนจริง คือจำนวนจริงตัวหนึ่งยกกำลัง n แล้วเท่ากับ x   เมื่อ n >…