จำนวนจริง

คณิตศาสตร์ ม.4 เรื่อง จำนวนจริง

คณิตศาสตร์ ม.4 จำนวนจริง ระบบจำนวนจริง และสมบัติของระบบจำนวนจริง พหุนาม การแยกตัวประกอบของพหุนาม สมการพหุนาม อสมการพหุนาม ค่าสัมบูรณ์

แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ (เซต)

แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ (เซต) เลข ม.4

แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ (เซต) เลข ม.4 แผนภาพเวนน์ ออยเลอร์ คืออะไร แผนภาพเวนน์ ออยเลอร์ คือ การเขียนแทนเซตด้วยแผนภาพ นั่นเอง ปกติเราจะเขียนเป็นแบบ A={1,2,3} เราก็สามารถที่จะเขียนเซต A เป็นแบบภาพ เพื่อให้มองง่ายขึ้นได้เหมือนกัน ดังรูปข้างล่างเลย เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น สมมติว่า U={1,2,3,4,5}

การคิดเชิงตรรกะ(Logical Thinking)

การคิดเชิงตรรกะ(Logical Thinking)

การคิดเชิงตรรกะ(Logical Thinking) ความหมายของความคิด ความคิด (Thinking) เป็นกระบวนกำรทิ่เกิดขึ้นภายในสมอง ซึ่งสำคัญมำกต่อกำรดำรงชีวิตของ มนุษย์ เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ไม่ว่ำจะอยู่ในสถำนที่ใด หรืออิริยบถใด ▪ ส่วนแกนกลาง (ก้านสมอง,ทาลามัส,ซีรีเบลลัม) ส่วนทใช้ควบคุมการทำงานของร่างกาย

การคูณจำนวนลบและบวก

การคูณจำนวนลบและบวก

การคูณจำนวนลบและบวก การคูณของตัวเลข การคูณของจำนวนเต็มจะกระทำในลักษณะเดียวกัน แต่มีเพียงเครื่องหมายที่ต้องใส่ให้ถูกที่มีกฎระเบียบบางอย่างที่มีการปฏิบัติตามในการคูณของจำนวนเต็มดังนี้ 

บวกและลบจำนวนเต็มบวกและจำนวนเต็มลบ

บวกและลบจำนวนเต็มบวกและจำนวนเต็มลบ

บวกและลบจำนวนเต็มบวกและจำนวนเต็มลบ คุณกำลังศึกษาการจำแนกประเภทที่แตกต่างกันของตัวเลข จนถึงตอนนี้คุณมีการศึกษาจำนวนเต็มบวก และตัวเลขทั้งหมดจำนวนเต็มบวก: จำนวนเต็มบวกเริ่มจากเลข 1 และนับต่อไปเรื่อยๆ ดังนี้

เลขยกกำลัง

พื้นฐานคณิตศาสตร์ ม.4 เลขยกกำลัง

เลขยกกำลัง ความหมายเลขยกกำลัง   การยกกำลัง   (อังกฤษ:Exponentiation)   คือ การดำเนินการทางคณิตศาสตร์อย่าง หนึ่งเขียนอยูู่่ในรูป  aⁿ   ซึ่งประกอบด้วยสองจำนวน  คือ  ฐาน  a และ  เลขชี้กำลัง n โดยพื้นฐานแล้วการยกกำลังจะมีความหมายเหมือนกับการคูณ a ซ้ำๆเป็นจำนวน n  ตัว  เมื่อ n เป็นจำนวนเต็มบวก

ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น

ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น        1. กราฟ กราฟเป็นแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ซึ่งใช้จำลองปัญหาบางปัญหาโดยเขียนแผนภาพที่ประกอบด้วยจุดและเส้น ปัจจุบันมีการนำทฤษฎีกราฟมาประยุกต์ใช้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ เช่น วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา เศรษฐศาสตร์ พันธุศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น บทนิยาม       กราฟ G ประกอบด้วยเซตจำนวน 2 เซต  คือ

ตัวประกอบและการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบและการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบและการหาตัวประกอบ จำนวนนับ คือ จำนวนเต็มบวก ได้แก่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … การหารลงตัว คือ การหารที่ไม่มีเศษ หรือเศษเป็น “0”