ตัวประกอบของจำนวนนับ

ตัวประกอบของจำนวนนับ   ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว เช่น a จะเป็นตัวประกอบของ b ก็ต่อเมื่อ b หารด้วย a ลงตัว หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ a หาร b ลงตัว

จำนวนและพีชคณิต

จำนวนและพีชคณิต-คณิตศาสตร์ ม.ต้น

จำนวนและพีชคณิต เลขยกกำลัง กรณฑ์ที่ n และ สแควรูท จำนวนเต็ม จำนวนจริง อัตราส่วนและร้อยละ คู่อันดับและกราฟ เศษส่วน ทศนิยม พาราโบลา การวัด พหุนาม สมการเส้นตรง การแก้สมการ การแยกตัวประกอบ สมการเชิงเส้นสองตัวแปร ระบบจำนวนจริง พีชคณิตเป็นคณิตศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับระบบโครงสร้างกับการดำเนินการของวัตถุเชิงคณิตศาสตร์ ในบทเรียนนี้จึงเป็นการศึกษาพีชคณิตระบบจำนวนจริงในระบบมัธยมศึกษาตอนต้นประกอบด้วย 1) วัตถุหรือสัญลักษณ์ในระบบซึ่งก็คือจำนวนจริง 2) นิพจน์เชิงพีชคณิตซึ่งเป็นกลุ่มก้อนของสมาชิกในระบบ 3) การแยกตัวประกอบเสมือนการจำแนกองค์ประกอบของนิพจน์ 4) ความสัมพันธ์เส้นตรงเชิงเปรียบเทียบในรูปของประโยคสัญลักษณ์สมการและอสมการเส้นตรง และ 5) ความสัมพันธ์กำลังสองเชิงเปรียบเทียบในรูปของประโยคสัญลักษณ์สมการและอสมการกำลังสอง และ 6) ความสัมพันธ์เชิงสัดส่วน ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากต่อการศึกษาคณิตศาสตร์ขั้นสูง

ฟิสิกส์คืออะไร? ทำไมต้อเรียนฟิสิกส์

ฟิสิกส์คืออะไร? ฟิสิกส์ (Physics) มีที่มาจากคำว่า ฟิสิกอส (Physikos)  ซึ่งเป็นภาษากรีกที่มีความหมายว่า “ธรรมชาติ” แต่สำหรับในวิชาฟิสิกส์ จะหมายถึงวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่ง ที่เน้นศึกษาปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในธรรมชาติ พฤติกรรมของสสารและพลังงาน

โดรนมีกี่ประเภท

โดรนมีกี่ประเภทมาดูกันครับ

โดรนมีกี่ประเภท. ในปัจจุบัน โดรน นั้นได้รับการออกแบบมาหลากหลายประเภท เพื่อรองรับการใช้งานที่แตกต่างกัน โดยทั่วไปที่นิยมนำมาใช้งานนั้น จะมีอยู่ด้วยกัน 11 ประเภท ดังนี้ Quadcopter เป็นโดรนที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เนื่องจากมันเป็นโดรนแบบมาตรฐานสำหรับการถ่ายภาพที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้งานกันในปัจจุบัน โดยจุดเด่นของโดรนประเภทนี้จะอยู่ที่ใบพัด ซึ่งติดตั้งอยู่บนมุมทั้ง 4 ของตัวโดรน โดยมันจะทำหน้าที่ในการช่วยเพิ่มแรงซัพพอร์ต ให้โดรนนั้นมีแรงในการออกตัวและมีแรงในการเลี้ยวไปในทิศทางต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งโดรนประเภทนี้ยังมีการควบคุมที่ง่าย โดยมีพื้นที่กลางลำที่ผู้ใช้งานสามารถติดกล้องประเภท HD ตัวเล็ก ๆ ได้

การหารากที่สองโดยวิธีตั้งหาร

การหารากที่สองโดยวิธีตั้งหาร

การหารากที่สองโดยวิธีตั้งหาร การหารากที่สองโดยวิธีตั้งหาร จะเห็นว่าการหารากที่สองโดยที่ผ่านมานั้นเป็นการหาเฉพาะตัวเลขง่าย ๆ แต่สำหรับวิธีการตั้งหารสำหรับ วิธีเหมาะสำหรับตัวเลขที่มีสามหลักขึ้นไป หรือตัวเลขที่เป็นทศนิยม โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้

การหารากที่สองโดยการแยกตัวประกอบ

การหารากที่สองโดยการแยกตัวประกอบ

การหารากที่สองโดยการแยกตัวประกอบ การหารากที่สองโดยการแยกตัวประกอบ การหารากที่สองโดยการแยกตัวประกอบเป็นสิ่งที่ทำได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การหารากที่สองของจำนวนเต็มบวกที่สามารถแยกตัวประกอบได้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

รากที่ n ในระบบจำนวนจริงและจำนวนจริงในรูปกรณฑ์

รากที่ n ในระบบจำนวนจริงและจำนวนจริงในรูปกรณฑ์ รากที่ n ของจำนวนจริง รากที่ n ของจำนวนจริง คือจำนวนจริงตัวหนึ่งยกกำลัง n แล้วเท่ากับ x   เมื่อ n > 1 เราสามารถตรวจสอบรากที่ n ได้ง่ายๆ โดยนิยามดังนี้

สมบัติของเลขยกกำลัง คณิตศาสตร์ออนไลน์

สมบัติของเลขยกกำลัง ให้ a,b,m และ n เป็นค่าคงที่ใดๆ เลขยกกำลัง คือ การเขียนตัวเลขที่มีการคูณซ้ำหลาย ๆครั้งในรูปแบบย่อให้มีความยาวที่สั้นลงทำให้สามารถอ่านได้เข้าใจได้ง่ายกว่าการเขียนจำนวนมากและทำให้การคำนวณทางคณิตศาสตร์ง่ายขึ้นในบางรูปแบบโดยการเขียน เลขยกกำลัง จะมีส่วนประกอบทั้งหมด 2 ส่วน คือ ฐานของเลขยกกำลัง เลขชี้กำลัง นิยาม  ถ้า a เป็นจำนวนใด ๆ และ n เป็นจำนวนเต็มบวก  “ a ยกกำลัง n “ หรือ  “ a กำลัง n “