จำนวนจริง (Real number)

ระบบจำนวนจริง (Real number) ระบบจำนวนจริง (Real Number) คณิตศาสตร์ ม.ปลาย จำนวนจริง (Real Number) ระบบจำนวนเลขเท่าที่มนุษย์คิดค้นพบในขณะนี้ประกอบด้วยเลขจำนวน 2 ระบบ คือ 1. ระบบจำนวนจริง (Real Number System) 2. ระบบจำนวนเชิงซ้อนประเภทจินตภาพ (Imaginary Number System)

การหาค่าความจริงของประพจน์

การหาค่าความจริงของประพจน์

การหาค่าความจริงของประพจน์ ตารางค่าความจริงของประพจน์ที่มีตัวเชื่อมแบบต่างๆ ที่กล่าวมาแล้วมีไว้เพื่อช่วยในการหาค่าว่าประพจน์ใดเป็นจริงหรือเป็นเท็จ เมื่อทราบค่าความจริงของประพจน์ย่อย ดังตัวอย่างต่อไปนี้

มารู้เรื่องโดรนว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้าง

มารู้เรื่องโดรนว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้าง

ส่วนประกอบของโดรนมีอะไรบ้าง แบบที่ทิ้งท้ายไว้เมื่อวานว่าวันนี้เราจะมาดูส่วนประกอบของโดรนกันว่ามันมีอะไรบ้าง โดรนหลายๆประเภท ไม่ว่าจะเป็นโดรนพ่นยา 16 ลิตรราคาถูก โดรนพ่นยาทำเอง หรือโดรนถ่ายภาพ องค์ประกอบหลักๆนั้นค่อนข้างคล้ายกัน ดังนั้นถ้าเรารู้องค์ประกอบของ โดรนพ่นยา เราก็จะสามารถประกอบอาชีพขับโดรนพ่นยา รับจ้าง ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแน่นอน ซึ่งส่วนประกอบหลักของโดรนมีดังนี้

คณิตศาสตร์ ม. 3 เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร

คณิตศาสตร์ ม. 3 เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร

   คณิตศาสตร์ ม. 3 เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร – ภาคตัดกรวย – ปริมาตรทรงกรวย (animation) ภาคตัดกรวย ในทางคณิตศาสตร์ หมายถึง เส้นโค้งที่ได้จากการตัดพื้นผิวกรวยกลม ด้วยระนาบแบน ภาคตัดกรวยนี้ถูกตั้งเป็นหัวข้อศึกษาตั้งแต่สมัย 200 ปีก่อนคริสต์ศักราชโดย อพอลโลเนียส แห่ง เพอร์กา ผู้ซึ่งศึกษาภาคตัดกรวยและค้นพบสมบัติหลายประการของ

จำนวนจริง(Real Number)-คณิตศาสตร์

จำนวนจริง(Real Number)-คณิตศาสตร์

จำนวนจริง(Real Number) 1. จำนวนอตรรกยะ หมายถึง จำนวนที่ไม่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนของจำนวนเต็ม หรือทศนิยมซ้ำได้ ตัวอย่างเช่น √2 , √3, √5, -√2, – √3, -√5 หรือ ¶ ซึ่งมีค่า 3.14159265… 2. จำนวนตรรกยะ หมายถึง จำนวนที่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนของจำนวนเต็มหรือทศนิยมซ้ำได้ ตัวอย่างเช่น

ตรรกศาสตร์ (Logic)

ตรรกศาสตร์ (Logic) ม.ปลาย

ตรรกศาสตร์ (Logic) ตรรกวิทยา (Logic) มาจากรากศัพท์ ในภาษากรีกว่า “Logos” และความหมายของคำว่า logos ตามรากศัพท์เดิมในภาษากรีก หมายถึง คำพูด การพูด เหตุผล สมมุติฐาน สุนทรพจน์ คำกรีกที่มีรากศัพท์มาจาก logos เช่น logistikon มีความหมายถึง การอธิบาย การให้รายละเอียด นอกจากนี้ยังมีความหมาย หมายถึง คำสัญญา แต่อย่างไรก็ตามความหมาย ที่ซ่อนอยู่ของคำว่า Logic คือ การคิด นั่นเอง ตรรกวิทยามิใช่เรื่องราวของปรัชญาโดยตรง แต่มีความสำคัญในฐานะเป็นเครื่องมือในการคิดทางปรัชญา เพื่อค้นหาเหตุผลและความถูกผิดในการโต้แย้งที่ต่างกัน

คณิตศาสตร์เรื่อง การประมาณค่า

คณิตศาสตร์เรื่อง การประมาณค่า

คณิตศาสตร์เรื่อง การประมาณค่า ค่าประมาณ ในชีวิตประจำวันของคนเราเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่มีการแข่งขัน หรือ ต้องมีการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว เราต้องใช้ค่าประมาณมาช่วยในการคำนวณอย่างคร่าวๆ การประมาณ คือ การหาค่าซึ่งไม่ใช่ค่าที่แท้จริง แต่มีความละเอียดเพียงพอกับการนำไปใช้ การประมาณค่า คือ การคำนวณที่ต้องการคำตอบตัวเลือกอย่างรวดเร็ว ใกล้เคียงและเหมาะสมกับการนำไปใช้ ซึ่งสามารถทำได้โดยการประมาณจำนวนต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วนำค่าที่ได้มาคำนวณหาผลลัพธ์ ค่าประมาณ คือ ค่าที่ได้จากการประมาณและการประมาณค่า โดยทั่วไปจะใช้สัญลักษณ์ แทนคำว่า มีค่าประมาณ

เนื้อหาคณิต ม.1 เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน และ รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ

เนื้อหาคณิต ม.1 เทอม 1 ประกอบด้วย  จำนวนเต็ม การสร้างทางเรขาคณิต เลขยกกำลัง ทศนิยมและเศษส่วน รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ

เนื้อหาคณิต ม.1 เรื่องจำนวนเต็ม การสร้างทางเรขาคณิต เลขยกกำลัง

เนื้อหาคณิต ม.1 เรื่องจำนวนเต็ม การสร้างทางเรขาคณิต เลขยกกำลัง

เนื้อหาคณิต ม.1 เทอม 1 ประกอบด้วย  จำนวนเต็ม การสร้างทางเรขาคณิต เลขยกกำลัง ทศนิยมและเศษส่วน  รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ จำนวนเต็ม (Integer)จำนวนเต็ม คือ จำนวนที่ไม่มีเศษส่วนและทศนิยมรวมอยู่ในจำนวนนั้นจำนวนเต็มประกอบด้วย 1. จำนวนเต็มบวก ได้แก่ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , …2. จำนวนเต็มลบ ได้แก่ … , -4 , -3 , -2 , -13. ศูนย์ ได้แก่ 0