การให้เหตุผลทางเรขาคณิต

การให้เหตุผลทางเรขาคณิต

การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ การให้เหตุผลแบ่งออกเป็นสองแบบคือ 1. การให้เหตุผลแบบอุปนัย (Inductive Reasoning) นิยาม:   การให้เหตุผลแบบอุปนัย หมายถึง วิธีการสรุปในการค้นคว้าความจริงจากการสังเกตหรือทดลองหลายครั้งจากกรณีย่อยๆแล้วนำมาสรุปเป็นความรู้แบบทั่วไป

การบวก ลบ คูณ หารของเศษส่วน

คณิตศาสตร์ การบวก ลบ คูณ หารของเศษส่วน

การบวก ลบ คูณ หารของเศษส่วน การบวกและการลบเศษส่วนเมื่อตัวส่วนเท่ากัน หากจำนวนส่วนเท่ากันให้นำตัวเศษของจำนวนนั้นๆ มาบวกหรือลบกันได้เลย และให้คงตัวส่วนไว้เหมือนเดิม

สรุปสูตรคณิตศาสตร์ ม.1-3

สรุปสูตรคณิตศาสตร์ ม.1-3

สรุปสูตรคณิตศาสตร์ ม.1-3 คุณสมบัติเลขยกกำลัง 1. an = a x a x a x … x a (n ตัว)[เมื่อ n เป็นจำนวนเต็มบวก] 2. a-n = 1 an [a 0] 3. a0 = 1 [a 0] 4. am x an = am+n [ฐานเหมือนกันคูณกันนำกำลังบวกกัน] 5. am an = am-n [ฐานเหมือนกัน หารกันนำกำลังลบกัน] 6. (am)n = am x n [กำลังซ้อนกันนำกำลังไปคูณกัน] 7. (a x b)n = an x bn [กำลังซ้อนกันนำกำลังไปคูณกัน] 8. [ ]n = an bn , b 0 [กำลังซ้อนกันนำกำลังไปคูณกัน] 9. (a b)m am bm…

พื้นฐานทางเรขาคณิต เรขาคณิต 2 มิติและ3 มิติ

พื้นฐานทางเรขาคณิต เรขาคณิต 2 มิติและ3 มิติ

พื้นฐานทางเรขาคณิต เรขาคณิต 2 มิติแล 3 มิติ เรขาคณิต 2 มิติและ 3 มิติ เรขาคณิต 2 มิติและ 3 มิติ นั้นแตกต่างกัน เพราะว่ารูปเรขาคณิต 3 มิตินั้นมีความหนา เช่น ทรงสี่เหลี่ยม ปริซึม ทงกลม ทรงกรวย ทรงกระบอก พีระมิด แต่รูปเรขาคณิต 2 มิติ นั้นเป็นเพียงผิวหน้าหนึ่งของรูปทรง เช่น

ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

ทฤษฎีบทพีทาโกรัส-คณิตศาสตร์ ม.ต้น

ทฤษฎีบทพีทาโกรัส คณิตศาสตร์นี้ฟรีทันทีจะแก้สมการพีทาโกรัสทฤษฎีบทพีทาโกรัสว่า a²+b²=c² และสามารถใช้ในการค้นหาความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากของรูปสามเหลี่ยมขวา ที่จะคำนวณด้านที่สามตามทฤษฎีบทพีทาโกรัส ตัวอย่างเช่นป้อนด้านข้างและด้านข้าง B และเครื่องคิดเลขจะคำนวณความยาวของด้าน C

ธรรมชาติทางฟิสิกส์ เรื่องระบบหน่วยระหว่างชาติ

ธรรมชาติทางฟิสิกส์ เรื่องระบบหน่วยระหว่างชาติ การวัดปริมาณต่างๆทางด้านวิทยาศาสตร์นั้นนักวิทยาศาสตร์จะใช้ระบบหน่วยระหว่างชาติ (International System of Units) หรือ เรียกว่า ระบบ SI

การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต

การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต

การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต การสร้างรูปเรขาคณิตที่เป็นพื้นฐานของการศึกษาเรขาคณิตนั้น สามารถท าได้ด้วยวงเวียน และ เส้นตรง การใช้โปรแกรม GSP ในการช่วยสอนการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตนี้ ครูสามารถตรวจสอบ

รูปเรขาคณิต (ความยาวด้านของสามเหลี่ยม จุดภายนอกและจุดภายใน)

รูปเรขาคณิต (ความยาวด้านของสามเหลี่ยม จุดภายนอกและจุดภายใน)

รูปเรขาคณิต (ความยาวด้านของสามเหลี่ยม จุดภายนอกและจุดภายใน) รูปเรขาคณิต (Geometric figure) เป็นรูปที่ประกอบด้วย จุด เส้นตรง เส้นโค้ง ระนาบ ฯลฯ ตัวอย่างของรูปเรขาคณิต ได้แก่ รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม ทรงสี่เหลี่ยม ทรงกระบอก พีระมิด ทรงกลม ฯ