คณิตศาสตร์เรื่องพหุนาม‎ – การบวกพหุนาม

คณิตศาสตร์เรื่องพหุนาม‎ – การบวกพหุนาม

การบวกพหุนาม ในการบวกพหุนาม คือ จับพจน์ที่คล้ายกันมาบวกกันครับ อธิบายมาตั้งนาน มาดูตัวอย่างการบวกพหุนามกันดีกว่า สำหรับ concept ในการบวกพหุนาม คือ จับพจน์ที่คล้ายกันมาบวกกันครับ อธิบายมาตั้งนาน มาดูตัวอย่างการบวกพหุนามกันดีกว่า

เอกซ์โพเนนเชียล ลอการิทึม

ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (Exponential Function)-คณิตศาสตร์ออนไลน์

ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (Exponential Function) นิยามของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล จากการศึกษาในเรื่องเลขยกกำลัง  ซึ่งท้ายที่สุดเราได้สนใจเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นจำนวนจริงบวก  และเลขชี้กำลังเป็นจำนวนจริงใด ๆ แต่ได้มีนักคณิตศาสตร์ได้สังเกตเห็นว่า  ถ้าเลขยกกำลังมีฐานเป็น 1  และเลขชี้กำลังเป็นจำนวนจริงใด ๆ ดังนี้

สถิติเบื้องต้น-การแจกแจงความถี่

การแจกแจงความถี่ คือการนำข้อมูลมาแจกแจงเป็นช่วง ( อันตรภาคชั้น ) โดยมีการเรียงจากข้อมูลที่น้อยไปหาข้อมูลที่มาก และนับจำนวนความถี่ ของข้อมูลแต่ละกลุ่มข้อมูล เหมาะกับข้อมูลดิบที่มีจำนวนไม่มากนัก

ฟังก์ชันเชิงเส้น-คณิตศาสตร์ออนไลน์

ฟังก์ชันเชิงเส้น ฟังก์ชันเชิงเส้น   คือ ฟังก์ชันที่อยู่ในรูป y = ax+b เมื่อ a ,b เป็นจำนวนจริง และ  กราฟของฟังก์ชันเชิงเส้นจะเป็นเส้นตรง

ลำดับเรขาคณิต

ลำดับเรขาคณิต

ลำดับเรขาคณิต บทนิยาม ล าดับเราาคณิต (geometric sequence)คือลา ดบั ที่มีอตัราส่วนของพจน์ที่n + 1 ต่อพจน์ที่  n เป็นค่าคงตวัทุกค่าของจา นวนนบั n และเรียกค่าคงตัวนี้ว่า อัตราส่วนร่วม (common ratio) เขียนแทนด้วย r

วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบเปิด (open approach)

วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบเปิด (open approach)

วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบเปิด (open approach) ความหมายของวิธีการแบบเปิด (Open Approach) Tejima (1997) เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้ปัญหาปลายเปิด (Open-ended problems) ซึ่งเป็นปัญหาชนิดที่มีคําตอบ หรือมีแนวทางในการแก้ปัญหาได้หลากหลาย การพิจารณาคําตอบ ของปัญหาปลายเปิดไม่ใช่ตัดสินเฉพาะความถูกผิดของคําตอบ